Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/59510
Title: Пилове забруднення та оцінка дозових навантажень від відвалів урановидобування
Other Titles: Dust pollution and assessment of radiation dose from uranium dumps
Authors: Дудар, Тамара Вікторівна
Вітько, Валерій Іванович
Коваленко, Григорій Дмитрович
Dudar, Tamara Viktorivna
Vitko, Valeriy Ivanovych
Kovalenko, Grygoriy Dmytrovych
Keywords: техногенно-підсилені джерела природного походження
породні відвали урановидобування
пилове забруднення
дозове навантаження
technogenically enhanced sources of natural radiation
uranium mining waste dumps
dust pollution
irradiation dose
Issue Date: 17-Nov-2020
Publisher: Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
Citation: Дудар Т.В., Вітько В.І., Коваленко Григорій Дмитрович. Пилове забруднення та оцінка дозових навантажень від відвалів урановидобування. Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування. 2020. 1(21). С. 49–56.
Series/Report no.: 21;1
Abstract: Проаналізовано вплив на довкілля від відходів промислової розробки уранових родовищ альбітитової формації, що являють собою подрібнений мінеральний концентрат, збагачений ураном, торієм та важкими металами. Наведено якісні і кількісні характеристики відвалів. Відвали урановидобування слугують джерелом радіоактивного запилення довкілля, в т.ч. селітебних територій. Уран накопичується у пилуватій фракції, де його вміст складає 0.01-0.06%. З урахуванням геолого-геохімічних характеристик альбітітових родовищ радіоактивні елементи, важкі метали та інші елементи-супутники уранового зруденіння виносяться з відвалів атмосферними водами з подальшою їх міграцією у систему підземних вод, поступовим проникненням у ґрунти і біологічніоб'єкти.Розрахована площа відвалів за космічними знімками супутника Sentinel-2 та даними рельєфу земної поверхні SRTM, що складає понад 260000 м²і слугує джерелом пилового забруднення приземних шарів атмосфери. Показано, що радіаційний ризик для людинимаксимальний поблизу границі відвалів. Встановлено, що на сьогодні максимально за рахунок винесення пилу людина може отримати дозу опромінення ~ 11 мкбер/рік. Визначено, що прижиттєвий радіаційний ризик від викиду пилу з відвалів трьох досліджуваних шахтзневажливо малий. Проте, сам факт пилового забруднення в степових районах видобування урану не може не розглядатися з точки зори екологічної небезпеки для здоров’я людини та довкілля.Показано, що радіаційний ризик максимальний поблизу границі відвалів. Максимальний радіаційний ризик очікується поблизу відвалів Смолінсьої шахти, небагато менший –поблизу відвалів Інгульскої шахти, ще значно менший –поблизу відвалів Новокостянтинівсьої шахти. Збільшення площі відвалів призведе до збільшення доз для населення. Тому бажано зі збільшенням площі відвалів застосовувати заходи щодо зменшення викиду пилу
The environmental impact from uranium mining waste dumps is analyzed. The waste dumps are represented with grinded rocks of albitite formation enriched with uranium, thorium and heavy metals. Their qualitative and quantitative characteristics are given. The calculated area of the heaps is based on space images of the Sentinel-2 satellite and SRTM terrestrial surface data, which is more than 260,000 m2 and serves as a source of terrestrial atmosphere dust pollution. It is shown that the radiation risk for humans is maximum near the boundary of the heaps. It was established that today a person can receive an irradiation dose of ~ 11 μber / year due to dust pollution. The maximum (albeit insignificantly small) radiation risk is expected near the dumps of the Smolinska mine, slightly lower - near the dumps of the Ingulska mine, even much lower - near the dumps of the Novokostyantynivska mine.
Description: IAEA (2005) TEC-DOC-1472, Naturally Occurring Radioactive Materials (NORM IV), Proceedings of an International Conference held in Szczyrk, Poland, May 2004, issued October 2005.2 Державнi гiгiєнiчнi нормативи ДГН 6.6.1.-6.5.061-2000. Норми радiацiйної безпеки України, доповнення: Радіаційний захист від джерел потенційного опромінення (НРБУ-97/Д-2000).3 Technologically Enhanced Naturally Occurring Radioactive Materials From Uranium Mining, Volume 1: Mining and Reclamation Background, Volume 2: Investigation of Potential Health, Geographic, and Environmental Issues of Abandoned Uranium Mines. U.S. Environmental Protection Agency. Published on-line as Vol. 2 of EPA 402-R-05-007, August 2007. Mode of Access: https://cfpub.epa.gov/si/si_public_record_report.cfm?Lab=ORIA&dirEntryId=1397194 Закон України «Про оцінку впливу на довкілля». Відомості Верховної Ради (ВВР), 2017, No 29, ст. 315. Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2059-19.5 Кодекс України «Про надра». Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, No 36, ст.340. Режим доступу:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/132/94-%D0%B2%D1%80.6 Коваленко Г. Д. Радиоэкология Украины: Монография. –3-е изд., перераб. и доп. –Х.: ИД «Инжек», 2013. –344 с. Науково-технічний журнал No 1(21) 2020557 Dudar T.V. Uranium mining and milling facilities legacy sites: Ukraine case study. Environmental Problems/ Екологічні проблеми. Volume 4, Number 4, 2019. P.212-218 DOI:https://doi.org/10.23939/ep2019.04.212.8 Дурасова Н.С., Коваленко Г.Д. Об'єкти ядерно-паливного циклу як джерела радіаційного впливу на умови життя населення та навколишнє природне середовище// Экология и промышленность. –2015. –No 4. –с. 17–20.9 Верховцев В.Г. та ін. (2014). Перспективи розвитку уранової сировинної бази ядерної енергетики України / В. Г. Верховцев [та ін.]. –Київ : Наук. думка, 2014. –355 с.10 Екологічна безпека уранового виробництва: монографія;за ред. Ф.Ф. Топольного/ Ляшенко В.І., Топольний Ф.Ф., Мостіпан М.І., Лісова Т.С. –Кіровоград: КОД,2011.–236 с. 11 Ляшенко В.И., Коваленко Г.Д.Охрана окружающей природной среды при добыче и переработке урановых руд в Украине//Экология и промышленность.2011, No 4 (29), с. 29 –35.12 Ляшенко В.И., Коваленко Г.Д. Радиационная и социальная защита населения в регионах добычи и переработки уранового сырья в Украине// Экология и промышленность. –2013. –No 2 (35). –с. 21 –28.13 Коваленко Г.Д., Дурасова Н.С.Оценка радиационной опасности хвостохранилищ Приднепровского химического завода для населения// Ядерная и радиационная безопасность. –2015. –No 3. –с. 49 –53. 14 Фомін Ю.О., Деміхов Ю.М., Верховцев В.Г., Дудар Т.В., Борисова Н.М., Кравчук З.М. (2020). Елементи–супутники уранового зруденіння альбітитової формації Українського щита та їх вплив на навколишнє середовище//Екологічна безпека та природокористування. Збірник наукових праць.–К,2020. –Том.33. No 1. –С. 42-58.DOI:10.32347/2411-4049.2020.1.42-58.15 Белевцев Я.Н., Егоров Ю.П., Титов В.К. и др.Средние содержания урана и тория в главнейших типах горных пород Украинского щита//Геол. журн. –1975. –35, вып. 4. –С. 96-117.16 Техногенне забруднення радіоактивними елементами на родовищах корисних копалин/ В.О. Шумлянський, А.Г.Субботін, А.Х. Бакаржієв та ін. –К.: Знання України, 2003. –133 с.17 World Weather. [Электронний ресурс]. –Режим доступа: https://world-weather.ru/archive/ukraine/kirovohrad/18 Radiation Protection. ICRP Publication 60. 1990 Recommendations of the International Commission on Radiological Protection (ICRP). –N.Y.: Pergamon Press, 1991. –197pp IAEA (2005) TEC-DOC-1472, Naturally Occurring Radioactive Materials (NORM IV), Proceedings of an International Conference held in Szczyrk, Poland, May 2004, issued October 2005.2 Derzhavni hihiienichni normatyvy DHN 6.6.1.-6.5.061-2000. Normy radiatsiinoi bezpeky Ukrainy, dopovnennia: Radiatsiinyi zakhyst vid dzherel potentsiinoho oprominennia (NRBU-97/D-2000).3 Technologically Enhanced Naturally Occurring Radioactive Materials from Uranium Mining, Volume 1: Mining and Reclamation Background, Volume 2: Investigation of Potential Health, Geographic, and Environmental Issues of Abandoned Uranium Mines. U.S. Environmental Protection Agency. Published on-line as Vol. 2 of EPA 402-R-05-007, August 2007. Mode of Access: https://cfpub.epa.gov/si/si_public_record_report.cfm?Lab=ORIA&dirEntryId=1397194 Zakon Ukrainy «Pro otsinku vplyvu na dovkillia». Vidomosti Verkhovnoi Rady (VVR), 2017, No 29, st. 315. Rezhym dostupu: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2059-19.5 Kodeks Ukrainy «Pro nadra». Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy (VVR), 1994, No 36, st.340. Rezhym dostupu: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/132/94-%D0%B2%D1%80.6 Kovalenko H. D. Radioekologiia Ukrainy: Monografiia. –3-e izd., pererab. idop. –Kh.: ID «Inzhek», 2013. –344 s.7 Dudar T.V. Uranium mining and milling facilities legacy sites: Ukraine case study. Environmental Problems. Volume 4, Number 4, 2019. P.212-218 DOI:https://doi.org/10.23939/ep2019.04.212.8 Durasova N.S., Kovalenko H.D. Obiekty yaderno-palyvnoho tsyklu yak dzherela radiatsiinoho vplyvu na umovy zhyttia naselennia ta navkolyshnie pryrodne seredovyshche// Ekologiia ipromyshlennost. –2015. –No 4. –S. 17–20.9 Verkhovtsev V.H. ta in. (2014). Perspektyvy rozvytku uranovoi syrovynnoi bazy yadernoi enerhetyky Ukrainy / V. H. Verkhovtsev [ta in.]. –Kyiv : Nauk. dumka, 2014. –355 s.10 Ekolohichna bezpekauranovoho vyrobnytstva: monohrafiia;za red. F.F. Topolnoho/ Liashenko V.I., Topolnyi F.F., Mostipan M.I., Lisova T.S. –Kirovohrad: KOD,2011.–236 s. 11 Liashenko V.Y., Kovalenko H.D. Okhrana okruzhaiushchei prirodnoi sredypridobyche ipererabotkeuranovykh rud v Ukraine//Ekologiia ipromyshlennost.–2011.No 4 (29), s. 29 –35.12 Liashenko V.Y., Kovalenko H.D. Radiatsionnaia isotsialnaia zashchita naseleniia v regionakh dobychiipererabotkiuranovoho syria v Ukraine// Ekologiia ipromyshlennost. –2013. –No 2 (35). –s. 21 –28.13 Kovalenko H.D., Durasova N.S. Otsenka radiatsyonnoi opasnostikhvostokhranilishch Pridneprovskoho khimycheskogo zavoda dlia naseleniia// Yadernaia iradiatsyonnaia bezopasnost. –2015. –No 3. –S. 49 –53. 14 Fomin Yu.O., Demikhov Yu.M., Verkhovtsev V.H., Dudar T.V., Borysova N.M., Kravchuk Z.M. (2020). Elementy–suputnyky uranovoho zrudeninnia albitytovoi formatsii Ukrainskoho shchyta ta yikh vplyv na navkolyshnie seredovyshche. Ekolohichna bezpeka ta pryrodokorystuvannia. Zbirnyk naukovykh prats. Tom.33. No 1. –K. –2020. –S. 42-58. DOI: 10.32347/2411-4049.2020.1.42-58.15 Belevtsev Ya.N., Ehorov Yu.P., Tytov V.K. y dr.Srednie soderzhaniia urana itoriia v hlavneishykh tipakh hornykh porod Ukrainskoho shchita//Heol. zhurn. –1975. –35, vyp. 4. –S. 96-117.16 Tekhnohenne zabrudnennia radioaktyvnymy elementamy na rodovyshchakh korysnykh kopalyn/ V.O. Shumlianskyi, A.H.Subbotin, A.Kh. Bakarzhiiev ta in. –K.: Znannia Ukrainy, 2003. –133s.17 World Weather. [Elektronnyi resurs]. –Rezhym dostupa: https://world-weather.ru/archive/ukraine/kirovohrad/18 Radiation Protection. ICRP Publication 60. 1990 Recommendations of the International Commission on Radiological Protection (ICRP). –N.Y.: Pergamon Press, 1991. –197pp.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/59510
ISSN: 2415–3184
DOI: 10.31471/2415-3184-2020-1(21)-49-56
Appears in Collections:Публікації у наукових виданнях співробітників кафедри екології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Пилове_забруднення_стаття.pdfСтаття1.03 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.