Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/59829
Title: Vulnerability and adaptation of protected areas to climate changes: case study of national natural parks in Ukraine
Other Titles: Вразливість та адаптація заповідних територій до змін клімату на прикладі Національних природних парків України
Authors: Radomska, Marharyta Myroslavivna
Huz, Valerii Volodymyrovych
Yarokhmedova, Ivanna Vitaliivna
Радомська, Маргарита Мирославівна
Гузь, Валерій Володимирович
Ярохмедова, Іванна Віталіївна
Keywords: adaptation to climate changes
climate change vulnerability
sensitivity
protected areas
resilience of ecosystems
natural communities
адаптація до змін клімату
вразливість до зміни клімату
чутливість
природоохоронні території
стійкість екосистем
природні угруповання
Issue Date: 2022
Publisher: Редакційно-видавничий центр Національного лісотехнічного університету України
Citation: Radomska M.M., Huz V.V., Yarokhmedova I.V. Vulnerability and adaptation of protected areas to climate changes: case study of national natural parks in Ukraine. Scientific Bulletin of UNFU. 2022. Vol. 32, No. 6. P. 38-44
Series/Report no.: 32;6
Abstract: The observed trends of climate changes are strong enough to affect the living process in natural communities. Protected areas are at the front edge of these impacts and the action plans to build up the resilience of these valuable natural objects is of high importance and urgency. This paper deals with the assessment of vulnerability and progress of National Natural Parks of Ukraine towards adaptation of their ecosystems to growing pressure of climate change. The vulnerability of the National Natural Parks to the effects of climate changes depends on their sensitivity, formed due to intrinsic attributes, like level of endemism and specific microclimate conditions at certain area. From the other side, some managerial solutions framed into the action plan for assisted adaptation of protected areas to changing climate is also the factor of vulnerability. The assessment undertaken in the given paper addresses both components. At the first stage, the signs of climate changes at 51 parks of Ukraine (excluding those created less than 5 years ago) were studied based on the data from open sources, reports to the authorities and personal feedbacks from the staff. Then these data were summarized in terms of natural zones and generalized to define the most profound effects observed. Finally, the information about the presence and implementation of adaptation measures in the National Natural Parks was collected and evaluated as contributor to building adaptation capacity of the sites. Sensitivity and adaptation potential were rated using standard scale and the level of vulnerability was assigned to each park. The results showed varied level of vulnerability with the natural parks of the Steppe and Ukrainian Carpathians region demonstrating the highest levels. The research has also revealed generally low level of attention to the issues of climate changes on the whole and adaptation strategies implementation in particular in the activity of the National Natural Parks. However, some of the objects have already entered succession processes and diversity transformations. The most well studied issue is invasions, which are also the most covered by the countermeasures. The conclusion is that the action plans for adaptation of protected areas should be provided for such objects, since they are at the frontier of climate problems.
Діючі тенденції зміни клімату є досить сильними, щоб вплинути на життєвий процеси у природних угрупованнях. Дана стаття містить оцінку вразливості та прогресу національних природних парків України у напрямку до адаптації їхніх екосистем до зростаючого тиску змін клімату. Вразливість національних природних парків до наслідків кліматичних змін залежить від їхньої чутливості, сформованої внаслідок внутрішніх ознак, таких як рівень ендемізму та специфічні мікрокліматичні умови на певній території. З іншого боку, чинником уразливості також є наявність або відсутність управлінських рішень, які приймаються для сприяння адаптації природоохоронних територій до зміни клімату. Оцінка, проведена в даній роботі, стосується обох компонентів. На першому етапі було вивчено ознаки зміни клімату в 51 парку України (за винятком тих, які були створених менше 5 років тому) на основі даних з відкритих джерел, звітної документації парків та особистих відгуків співробітників. Далі ці дані були погруповані за природними зонами і узагальнені для визначення найбільш виражених та типових наслідків. Окремо була зібрана та проаналізована інформація про наявність та впровадження адаптаційних заходів у національних природних парках. Чутливість до кліматичних змін і потенціал адаптації до них оцінювали за стандартною шкалою, і за поєднанням цих оцінок визначали рівень вразливості кожного парку. за результатами оцінки встановлено, що природні парки степового регіону та Українських Карпат характеризуються найвищим рівнем вразливості. Дослідження також виявило загалом низький рівень уваги до питань зміни клімату в цілому та реалізації стратегій адаптації зокрема в діяльності національних природних парків. Проте деякі об’єкти вже проявляють ознаки процесів сукцесії та трансформації різноманітності у відповідь на зміну температурного режиму та режиму опадів. Найбільш вивченим питанням, що має стосунок до кліматичних змін, є інвазії, які також найбільш охоплені контрзаходами. Зважаючи на унікальність і високу цінність екосистем національних природних парків України, необхідною є розробка та впровадження планів дій з адаптації цих заповідних територій. При цьому проблеми, типові для різних природних парків, мають певну специфіку, пов'язану з належністю до певних природних зон, складом угрупувань, фізичними особливостями території та іншими властивостями, а отже створення універсального порядку дій є ускладненим. Тим не менше, у статті сформульовані основні напрямки роботи, які можуть стати основою відповідних адаптаційних планів усіх парків.
Description: 1. Baneijee, S., Niyogi, R., Sarkar, M. S., & John, R. (2022). Asses¬ sing the vulnerability of protected areas in the eastern Himalayas based on their biological, anthropogenic, and environmental as-pects. Trees, Forests and People, 8, 100228. https://doi.org/10.1080/14616680802643359 2. Batllori, E., Miller, C., Parisien, M., Parks, S. A & Moritz, M. A (2014). Is U. S. climatic diversity well represented within the exis¬ting federal protection network? Ecological Applications, 24, 1898-1907. https://doi.org/10.1890/14-0227.1 3. Batllori, E., Parisien, M.-A, Parks, S. A., Moritz, M. A, & Miller, C. (2017). Potential relocation of climatic environments suggests high rates of climate displacement within the North American protection network. Global Change Biology, 23(8), 3219-3230. https://doi.org/10. Ill 1/gcb. 13663 4. Beaumont, L. J., Pitman, A, Perkins, S., Zimmermann, N. E., Yoccoz, N. G., & Thuiller, W. (2011). Impacts of climate change on the worlds most exceptional ecoregions. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 108(6), 2306-2311. https://doi.org/10.1073/pnas.10072171Q8 5. Brooks, N., Adgera, W. N., & Kelly, P. M. (2005). The determi-nants of vulnerability and adaptive capacity at the national level andthe implications for adaptation. Global Environmental Chan¬ge, 15,151-163. httPs://doi.org/l 0.1016/i. gloenvcha.2004.12.006 6. Duffield, S. J., Le Bas, B., & Morecrofl, M. D. (2021). Climate change vulnerability and the state of adaptation on Englands Nati¬onal Nature Reserves. Biological Conservation, 254, 108938. https://doi.Org/l 0.1016/i .biocon.2020.108938 7. Espiner, S., & Becken, S. (2014). Tourist towns on the edge: con-ceptualising vulnerability and resilience in a protected area tou-rism system. Journal of Sustainable Tourism, 22(4), 646-665. https://doi.org/10.1080/09669582.2Q13.855222 8. Ftlssel, H. M., & Klein, R J.T. (2006). Climate Change Vulnera-bility Assessments: An Evolution of Conceptual Thinking. Climatic Change, 75.301-329. https://doi.org/10.1007/sl0584-006-0329-3 9. Garcia, R A, Cabeza, M., Rahbek, C., & Araujo, M. B. (2014). Multiple dimensions of climate change and their implications for biodiversity. Science, 344(6183), 1247579. https://doi.org/10.1126/science.1247579 10. Gibb, C. (2018). A critical analysis of vulnerability. International Journal of Disaster Risk Reduction, 28, 327-334. https://doi.org/10,1016/uidir.2017.11.007 11. Hoffmann, S., & Beierkuhnlein, C. (2020). Climate change expo-sure and vulnerability of the global protected area estate from an international perspective. Diversity and Distributions, 26, 1496- 1509. https://doi.org/10,111 l/ddi.13136 12. Jagmohan, Sharma, J., & Ravindranath, N. H. (2019). Applying IPCC 2014 framework for hazard-specific vulnerability as-sessment under climate change. Environmental Research Commu-nications, 1(5), 051004. https://doi.org/10.1088/2515- 7620/ab24ed 13. Li, D„ Wu, S., Liu, L., Zhang, Y., & Li, S. (2018). Vulnerability of the global terrestrial ecosystems to climate change. Global Change Biology, 24(9), 4095-4106. https://doi.org/10. Ill 1/gcb. 14327 14. Luers, A L., Lobell, D. B., Sklar, L. S., Addams, C. L. & Mat- son, P. A. (2003). A method for quantifying vulnerability, applied to the Yaqui Valley, Mexico. Global Environmental Change, 13, 255-267. https://doi.org/10.1016/S0959-3780f03100Q54-2 15. Michalak, J. L., Lawler, J. J., Roberts, D. R & Carroll, C. (2018). Distribution and protection of climatic refugia in North America. Conservation Biology, 32, 1414—1425. https://doi.org/10.1111/cobi. 13130 16. Nila, M. U. S., Beierkuhnlein, C., Jaeschke, A, Hoffmann, S., & Hossain, M. L. (2019). Predicting the effectiveness of protected areas of Natura 2000 under climate change. Ecological Processes, 8(1), 13. https://doi.Org/10.l 186/sl3717-019-0168-6 17. Obrien, K. L., Eriksen, S. H., Nygaard, L. P., & Schjolden, A. (2007). Why different interpretations of vulnerability matter in cli¬mate change discourses. Climate Policy, 7, 73-88. https://doi.org/10.1080/14693062.2007.9685639 18. Pomoim, N., Hughes, A. C., Trisurat, Y., & Crlett, R T. (2022). Vulnerability to climate change of species in protected areas in Thailand. Scientific Reports, 12, 5705. https://doi.org/10.1038/s41598-022-09767-9 19. Rannow, S., Macgregor, N. A, Albrecht, J., Crick, H. Q. P., Forster, M., Heiland, S., Janauer, G., Morecrofl, M. D., Neubert, M., Sarbu, A, & Sienkiewicz, J. (2014). Managing protected are¬as under climate change: Challenges and priorities. Environmental Management, 54(4), 732-743. https://doi.org/10.1007/s00267- 014-0271-5 20. Rehman, S. M., Bharti, J., Kumari, M., Meena, L. K., & Bair- wa, S. L. (2017). Conceptualization of Vulnerability, its Linkages to Climate Change and Policy Implications. International Journal of Current Microbiology and Applied Sciences, 6, 523-536. https://doi.org/10.20546/2017.605.Q61 21. Shrestha, N., Xu, X., Meng, J., & Wang, Z. (2021). Vulnerabiliti¬ es of protected lands in the face of climate and human footprint changes. Nature Communications, 12, 1632. https://doi.org/10.1038/s41467-Q21-21914-w 22. Soares, B. M., Gagnon, S. A, & Doherty, M. R (2012). Concep¬ tual elements of climate change vulnerability assessments: a revi-ew. International Journal of Climate Change Strategies and Ma¬nagement, 4(1), 6-35. https://doi.org/10.1108/17568691211200191 23. Thomas, K., Hardy, R D., Lazrus, H., et al. (2019). Explaining differential vulnerability to climate change: A social science revi-ew. WIREs Climate Change, 10, e565. https://doi.org/10.1002/wcc.565 24. Turner, B. L., Kasperson, R E., Matson, P. A, McCarthy, J. J., Corell, R W., Christensen, L., Eckley, N., Kasperson, J. X., Lu-ers, A, Martello, M. L., Polsky, C., Pulsipher, A, & Schiller, A. 2003. A framework for vulnerability analysis in sustainability sci¬ence. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 100, 8074-8079. https://d0i.0rg/l0,1073/pnas. 1231335100
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/59829
ISSN: 1994-7836 (print)
2519-2477 (online)
DOI: 10.36930/40320606
Appears in Collections:Публікації у наукових виданнях співробітників кафедри екології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Radomska_4.pdfСтаття8.55 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.