Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/59843
Title: Текст професійної тематики як основний засіб опанування студентами-іноземцями фахового мовлення
Other Titles: The text of professional topics as the main means of mastering professional speech by foreign students
Authors: Федчук, Лілія Іванівна
Волкотруб, Галина Йосипівна
Fedchuk, Liliia Ivanovna
Wolkotrub, Halyna Yosypivna
Keywords: українська мова як іноземна
професійне мовлення
фахова лексика
професійно орієнтований навчальний текст
Ukrainian language as a foreign language
professional speech
professional vocabulary
professionally oriented educational text
Issue Date: 2023
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Федчук Л, Волкотруб Г. Текст професійної тематики як основний засіб опанування студентами-іноземцями фахового мовлення // Світові виміри освітніх тенденцій : збірник наукових праць / за заг. ред. Г. В. Межжеріної, О. Ю. Корчук ; Навчально-науковий інститут міжнародного співробітництва та освіти. Національний авіаційний університет. Київ, 2023. Вип. 16. С. 176–183.
Abstract: У пропонованій публікації порушено проблему опанування студентами-іноземцями мови майбутньої професії. Акцентовано увагу на ролі в цьому процесі текстів професійного спрямування. Схарактеризовано поняття професійно орієнтований навчальний текст, описано вимоги до такого мовного матеріалу, розроблено методичні рекомендації щодо інтенсифікації роботи з навчальним текстом на заняттях з української мови як іноземної.
The proposed publication raises the problem of foreign students learning the language of their future profession, focuses on the role of professionally oriented texts in this process, characterizes the concept of professionally oriented educational text, describes the requirements for such linguistic material, develops the methodological recommendations for the intensification of work with educational texts on classes on the Ukrainian language as a foreign language.
Description: Копилова О. В. Науковий текст як основна одиниця навчання мови іноземних студентів-економістів. Проблеми і перспективи мовної підготовки іноземних студентів : збірник наукових статей за матеріалами ХIV Міжнародної науково-практичної конференції (23 жовтня 2020 р.). Харків : ХНАДУ, 2020. С. 320–326. Михайлова Т. В. Українська термінологія в системі підготовки іноземних студентів. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : збірник наукових праць. Запоріжжя : Класичний приватний університет. 2019. № 65. Т. 2. С. 89–95. Пономарьова О. І., Ковальова А. В. Відбір навчального матеріалу у формуванні іншомовної професійної компетенції. Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв’язки : наукові дослідження, досвід, пошуки : збірник наукових праць. 2012. Вип. 21. С. 126–134. Шевчук С. В., Клименко І. В. Українська мова за професійним спрямуванням : підручник. К. : Алерта, 2013. 696 с. Швець Г. Д. Теоретико-методичні засади навчання української мови іноземних студентів гуманітарних спеціальностей : дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.02; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. Київ, 2021. 730 с. 
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/59843
Appears in Collections:Наукові статті кафедри філологічних та природничих дисциплін

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Текст професійної тематики.pdf155.38 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.