Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/59846
Title: Радіоекологічна ситуація в межах зон впливу урановидобувних підприємств на прикладі шахти «Інгульська»
Other Titles: Radioecological conditions within the uranium mining impact areas Ingulska mine case study
Authors: Верховцев, Валентин Геннадійович
Дудар, Тамара Вікторівна
Лисиченко, Костянтин Георгійович
Тищенко, Юрій Євгенович
Фаррахов, Олександр Володимировиич
Verkhovtsev, Valentyn Gennadiyovych
Dudar, Tamara Viktorivna
Lysychenko, Kostiantyn Georgiyovych
Tyshchenko, Yurii Yevhenovych
Farrakhov, Oleksandr Volodymyrovych
Keywords: еквівалентна доза
ефективна питома активність
уран
природні радіонукліди
техногенний вплив
радіація
довкілля
equivalent dose
effective specific activity
uranium
natural radionuclides
man-made effects
radiation
environment
Issue Date: 2022
Publisher: Інститут геохімії навколишнього середовища НАН України
Citation: Верховцев В.Г., Дудар Т.В., Лисиченко К.Г., Тищенко Ю.Є., Фаррахов О.В. Радіоекологічна ситуація в межах зон впливу урановидобувних підприємств на прикладі шахти «Інгульська». Геохімія техногенезу. 2022. Вип. 7. № 35. С. 78-82.
Series/Report no.: 7;9
Abstract: У рамках відомчих фундаментальних досліджень за темою «Мінерагенія, прогнозна оцінка та перспективи комплексного використання мінеральної сировини ядерної енергетики України» 2021 року виконано комплекс фонових геоекологічних досліджень, які включали натурні вимірювання у санітарно-захисній зоні шахти «Інгульська» та на територіях, прилеглих до неї, і лабораторні аналізи відібраних проб. Встановлено радіоекологічні параметри довкілля, необхідні для вивчення сучасного стану радіаційної безпеки на підприємстві і за його межами. Виміряні показники потужності еквівалентної дози (радіаційного гамма-фону) на проммайданчику шахти помітно перевищували фон прилеглої місцевості, а також усереднені значення для України і глобальні показники. Інтенсивність гамма-випромінювання у природному середовищі формується космічною складовою та випромінюванням присутніх у довкіллі радіонуклідів. Серед останніх умовно розрізняють «природні» радіонукліди і «радіонукліди техногенного походження», тобто такі, що утворились чи потрапили в навколишнє середовище унаслідок діяльності людини. Хоча уран і продукти його розпаду самі по собі, безумовно, мають бути віднесені до радіонуклідів природного походження, видобування уранової руди, подача її на поверхню, складування та переробка є факторами техногенного впливу. Таким чином, додаткову потужність еквівалентної дози, сформовану внаслідок виробничої діяльності шахти, слід розглядати як таку, що має техногенне походження. Виходячи з цього положення можна оцінити і порівняти внески у гамма-фон, сформовані природними та техногенними чинниками. Для цього необхідно визначити кількісні параметри впливу активності природних радіонуклідів у ґрунті на показники потужності дози гамма-випромінювання у навколишньому середовищі. Такі вимірювання та аналізи були виконані, а для кращої інтерпретації отриманих результатів досліджень побудовані карти просторового розподілу виміряних показників. Аналіз отриманих кількісних та якісних результатів показує, що радіоекологічна ситуація на території санітарно-захисної зони підприємства визначена факторами техногенного походження, а на прилеглих площах – природного. Діяльність шахти «Інгульська» з видобування урану не спричиняє радіаційних загроз за межами її санітарно-захисної зони.
A set of background geoecological research along with the laboratory analyses of selected samples were made as a part of the departmental basic research on "Minerageny, forecast assessment and prospects of integrated using of mineral raw material for nuclear power industry of Ukraine”. The field research was conducted within the sanitary protection zone of the Ingulska mine and adjucent areas in 2021. In particular, radioecological parameters of the environment were studied to establish the current state of radiation safety at the enterprise and beyond. The measured indicators of dose load (gamma radiation background) at the industrial site of the mine significantly exceeded the background of the surrounding area, as well as the average values for Ukraine and global indicators. The intensity of gamma radiation in natural environment is formed by the cosmic component and the presence of radionuclides in each environment component. Among the latter it is conventionally distinguished between the "natural" radionuclides and the "radionuclides of man-made origin" formed, or got into the environment due to human activities. Though uranium and its radiation decay products should be certainly referred to the category of radionuclides of natural origin, however the man-made factors are acting during uranium ore mining, its supply to the surface, storage and processing. Thus, it should be considered the additional radiation dose load generated by the production activities of the mine as having a man-made origin. Based on this provision it is possible to estimate and compare the contributions of natural and man-made factors to the formation of radiation dose load. To do this, it is necessary to determine the parameters of the influence of the natural radionuclides activity in the soil on the dose rate of gamma radiation in the environment. The relevant measurements and analyses were made and the maps of measured indicators spatial distribution were built for the purpose of better interpretation of the obtained results. The qualitative and quantitative analysis of the obtained results shows that the radioecological situation within the territory of the mine sanitary protection zone is mainly determined by factors of technogenic origin while within the adjacent areas – by natural radiation. The Ingulska mine activities do not cause radiation hazard beyond the sanitary protection zone.
Description: 1. Vekhovtsev, V.G., Zabulonov, Yu.L., Tyshchenko, Yu.Ye. et al. (2014), Prospects for the development of the uranium raws base of Ukraine’s nuclear energy, Kyiv: Naukova dumka. 2. Vekhovtsev, V.G., Lysychenko, G.V., Tyshchenko, Yu.Ye. et al. (2017), Prospects for the development of the thorium raws base of Ukraine’s nuclear energy, Kyiv: Naukova dumka. 3. Vekhovtsev, V.G., Semeniuk, M.P., Tyshchenko, Yu.Ye. et al. (2019), Metallogeny of uranium ore districts in the sedimentary cover of the Ukrainian Shield, Kyiv: Naukova dumka. 4. Kovalenko, G.D. (2013), Radioecology of Ukraine, Sec. Ed., Kharkiv: ID IGEK. 5. Buldakov, L.A. (1990), Radioactive substances and a human, Moscow: Atomizdat.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/59846
ISSN: 2664-3936 (print)
2664-3944 (online)
DOI: 10.32782/geotech2022.35.15
Appears in Collections:Публікації у наукових виданнях співробітників кафедри екології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Радіоекологічна_ситуація.pdfСтаття659.57 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.