Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/60567
Title: Девіації у мовленні тележурналістів
Other Titles: Deviations in the speech of TV journalists
Authors: Васильченко, В'ячеслав Миколайович
Vasylchenko, V'yacheslav
Keywords: прямоефірний матеріал
паронім
числівник
значення
девіація
broadcast material
paronym
numeral
value
deviation
Issue Date: 2021
Publisher: Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
Citation: Васильченко В. М. Девіації у мовленні тележурналістів // Modern international relations: topical problems of theory and practice: collective monograph / Faculty of International Relations of the National Aviation University; under general editorship of W. Welskopa, Y.O.Voloshin – Lodz: Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi, 2021. Р. 273–279.
Abstract: Визначено причину появи девіацій  у  мовленні  тележурналістів, які  часто зумовлені  низьким  рівнем  їхньої  грамотності.  Констатовано наявність некритичного  ставлення  тележурналістів до  володіння  мовою,  нерозуміння  основ  такого  поняття,  як  культура  мови,  перебування  у  полоні  мовних  стереотипів,  а  також  –  у  нормативній  матриці  російської мови.
The reason for the appearance of deviations in the speech of TV journalists is determined, which is often due to their low level of literacy. The presence of an uncritical attitude of TV journalists towards language proficiency, misunderstanding of the basics of such a concept as language culture, being in the grip of language stereotypes, as well as in the normative matrix of the Russian language was found.
Description: Список літератури: 1. Бабенко В. В.  Семіотичний  інструментарій  у  комунікативній  стратегії українського телебачення : автореф. дис… канд. наук із соц. комунікацій: спец. 27.00.06 «Прикладні соціальнокомунікаційні технології» /  В. В. Бабенко. К., 2008. 15 с. 2. Блог  проф.  Пономарева:  «гарно  виглядаєш»  чи  «маєш  гарний  вигляд»?.  Режим  доступу:  https://www.bbc.com/ukrainian/blog-olexandrponomariv-39217093. 3. Дмитровський З. Є.  Телевізійна  журналістика.  Навч.  посібник.  Львів: Видавничий центр Львівського національного університету імені  Івана Франка, 2006. 208 c. 4. Єлісовенко Ю. П. Культура і техніка мовлення в тележурналістиці / Ю. П. Єлісовенко // Стиль і текст. 2001. Вип. 2. С. 168–175. 5. Єлісовенко Ю. П.  Орфоепічний  аспект  фахової  підготовки  телевізійних  журналістів  /  Ю. П. Єлісовенко  //  Наукові  записки  інституту  журналістики. 2004. Т. 15. С. 15–22. 6. Єлісовенко Ю. П. Орфоепічний аспект фахової підготовки ведучих / Ю. П. Єлісовенко  // Ведучий у практиці  сучасного  радіомовлення:  збірник навчально-методичних матеріалів / упоряд. В. Я. Миронченко. К. :  Укртелерадіопресінститут, 2006. С. 51–63. 7. Єлісовенко Ю. П.  Ораторське  мистецтво:  постановка  голосу  й  мовлення: навч. посібник / Ю. П. Єлісовенко; за ред. В. В. Різуна. К. : Атака,  2008. С. 131–144. 8. Козаков Г.  Саботаж:  Засоби  масової  комунікації  віддзеркалюють  мовно-культурний  рівень  /  Г. Козаков  //  Літературна  Україна.  2006.  15 червня. С. 1, 3. 9. Кушнір О.  Орфоепічна  культура  в  ефірі  сучасного  дитячого  телебачення (за матеріалами тернопільських каналів) / Оксана Кушнір //  Медіапростір. 2017. Спецвип. № 10. С. 74–79. 10. Чернікова Л. Ф. Культура і техніка мовлення в телерадіожурналістиці / Л. Ф. Чернікова // Культура народов Причерноморья. 2007. № 111.  С. 88-90. 11. Vasyl’chenko V. M.  Language  deviations  in  an  advertising  communications  //  Proceeding  of  The  Fourteenth  International  Scientific  Conference  «AVIA-2019»  April 23–25,  2019  Kyiv.  31.12–31.15.  URL:  http:// conference.nau.edu.ua/index.php/AVIA/AVIA2019/paper/view/6090/4938. 12. Vasylchenko Vіacheslav. Language deviations in journalistic texts //  The  Ninth  World  Congress  «AVIATION  IN  THE  XXI-st CENTURY»  –  2020.  «Safety in Aviation and Space Technologies». URL: http://conference.nau.edu. ua/index.php/Congress/Congress2020/paper/viewFile/7775/6462.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/60567
Appears in Collections:Наукові статті кафедри журналістики

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Колективна монографія ФМВ 2021-274-280 Васильченко.pdfarticle144.45 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.