Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/60675
Title: Дослідження щодо визначення функціональних можливостей організму та біологічного віку серед студентів І курсу НАУ
Other Titles: Research on determination of biological age and functional possibilities of the body among students and course of science
Authors: Орленко, Наталія Анатоліївна
Гарнусова, Вікторія Вікторівна
Шип, Лілія Олександрівна
Orlenko, Natalia Anatoliyivna
Garnusova, Victoria Viktorivna
Ship, Lilia Oleksandrivna
Keywords: біологічний вік
темпи старіння
здоров’я
студенти
фізичне виховання
функціональні можливості
biological age
rate of aging
health
students
physical education
functional capabilities
Issue Date: 2022
Publisher: Всеукраїнська асамблея докторів наук з державного управління
Citation: Орленко Н.А., Гарнусова В.В., Шип Л.О. Дослідження щодо визначення функціональних можливостей організму та біологічного віку серед студентів І курсу НАУ // Наука і техніка сьогодні. (Серія «Педагогіка», Серія «Право», Серія «Економіка», Серія «Техніка», Серія «Фізико-математичні науки») : журнал. 2022. №6(6) 2022. С. 222 - 233.
Series/Report no.: Випуск № 6(6) 2022;
Abstract: Початок 21 століття ставить перед біологічним виглядом Homo Sapiens складні завдання. Ці завдання є результатом певних тенденцій та характерних рис розвитку суспільства, в якому в основному загальна тенденція характеризується прискоренням темпів у суспільному розвиткові та пов'язаних з ним глобальних змін. Біологічний вік дозволяє оцінити ступінь відповідності біологічного стану організму календарному віку людини, що відображає темпи розвитку та біологічного старіння, від яких залежить функціонування основних систем життєзабезпечення та тривалість життя. Розбіжності між календарним та біологічним віком дозволяють оцінити інтенсивність старіння та функціональні можливості особистості. В статті розглянуто проблему передчасного старіння й біологічного віку людей різних вікових груп. Розбіжності між календарним та біологічним віком дозволили оцінити інтенсивність старіння та функціональні можливості досліджуваних піддослідних. В результаті розрахунків було встановлено, що переважна більшість піддослідних, незалежно від ігнорування здорового способу життя та прояву невеликої зміни активності, мали показник фактичного біологічного віку, що перевищує значення правильного біологічного віку, через яке вони пройшли. прискорене старіння та погіршення здоров'я. Було проведено тестування на визначення функціональних можливостей організму та «біологічного віку» серед студентів в кількості 115 осіб, таких спеціальностей як: «Дизайн», «Архітектура та містобудування», «Будівництво та цивільна інженерія», «Електроніка» та «Менеджмент». З них 63 – жінок та 52 – чоловіків І курсу НАУ (17-18 років). Проведено розрахунок їх біологічного віку. У тестуванні брали участь усі студенти, незалежно від якої групи вони належать: основної, підготовчої чи спеціальної. Оцінено темпи старіння організму студентів, де суттєву роль грають засоби фізичного виховання завдяки яким можна суттєво вплинути на швидкість старіння (зношення організму), гальмуючи вікові процеси. Визначено показники, які мають найміцніший зв'язок біологічного та психологічного віку. А також, зв’язок емоційного і біологічного розвитку не викликає сумнівів, адже не дарма з’явилася приказка, що людині стільки років, на скільки вона себе відчуває. Коригуючи психологічний стан, людина значною мірою впливає на стан здоров’я.
The beginning of the 21st century poses difficult challenges to the species Homo Sapiens. These tasks are the result of certain trends and characteristics of the development of society, in which the general trend is mainly characterized by the acceleration of the pace of social development and related global changes. Biological age allows you to assess the degree of compliance of the biological state of the organism to the calendar age of man, which reflects the rate of development and biological aging, which depends on the functioning of basic life support systems and life expectancy. Differences between calendar and biological age allow us to assess the intensity of aging and functional capabilities of the individual. The article considers the problem of premature aging and biological age of people of different ages. Differences between calendar and biological age allowed assessing the intensity of aging and functionality of the subjects. As a result of calculations, it was found that the vast majority of subjects, despite ignoring a healthy lifestyle and showing little change in activity, had an indicator of actual biological age, which exceeds the value of the correct biological age through which they passed. Accelerated aging and deteriorating health. Tests were conducted to determine the functional capabilities of the organism and "biological age" among students in the number of 115 people, such specialties as: "Design", "Architecture and Urban Planning", "Construction and Civil Engineering", "Electronics" and "Management". Of these, 63 - women and 52 - men of the first year of NAU (17-18 years). The calculation of their biological age was performed. All students took part in the testing, regardless of which group they belong to: basic, preparatory or special. The rate of aging of students' bodies is estimated, where the means of physical education play a significant role, thanks to which it is possible to significantly influence the rate of aging (wear and tear of the body), inhibiting age-related processes. Indicators that have the strongest link between biological and psychological age are identified. Also, the connection between emotional and biological development is not in doubt, because it is not for nothing that there is a saying that a person is as old as he feels. By correcting the psychological state, a person significantly affects the state of health.
Description: 1. Golovaha, E.N., Kronik, A.A. (1983). Psihologicheskij vozrast lichnosti [Psychological age of the person]. Psihologicheskij zhurnal - Psychological magazine, 5, 57-65 [in Russian]. 2. Kopa, V.M. (2018). Funkcіonal'nij vіk suchasnogo studenta [Functional age of the modern student]. Harkіv: «Fakt» [in Ukrainian]. 3. www.pharmacognosy.com.ua Retrieved from http://www.pharmacognosy.com.ua/ index.php/vash-biologicheskiy-vozrast/18-testov-dlya-opredeleniya-biologicheskogo-vozrasta-i-kolichestva-zdorovya 4. natalka.pp.ua Retrieved from https://natalka.pp.ua/biologichnij-vik-yaki-faktori-vplivayut-na-cej-pokaznik 5. studfile.net Retrieved from https://studfile.net/preview/3599076/page:3 6. ua-referat.com Retrieved from https://ua-referat.com/Bіologіchnij_vіk
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/60675
DOI: 10.52058/2786-6025-2022-6(6)-222-233
Appears in Collections:Наукові роботи НПП, докторантів та аспірантів кафедри фізичного виховання та спортивної підготовкиItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.