Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/60765
Title: Language deviations in an advertising communications
Other Titles: Мовні девіації в рекламній комунікації
Authors: Vasylchenko, V'yacheslav
Васильченко, В'ячеслав Миколайовиx
Keywords: advertising
communication
consumer
influence
purchase
реклама
комунікація
споживач
вплив
купівля
Issue Date: 2019
Publisher: National Aviation University
Citation: Vasyl’chenko V. M. Language deviations in an advertising communications // Proceeding of The Fourteenth International Scientific Conference "AVIA-2019" April 23-25, 2019. – Р. 31.12–31.15.
Abstract: The role and place of advertising in the life of society is considered. It has been established that advertising has entered the national culture. The main principle underlying advertising is defined. The negative trend in linguistic errors was analyzed language plan of advertising activity.
Розглянуто роль та місце реклами в житті соціуму. Констатовано входження реклами до національної культури. Визначено головний принцип, покладений в основу реклами. Проаналізовано негативну тенденцію щодо лінгвальних помилок у мовному плані рекламної діяльності.
Description: References: 1. Гасаненко Н. А. Как оценить эффективность рекламной кампании // Маркетинговые исследования: Сб. ст. по теории и практике маркетинговых исследований. – Х. : Студцентр, 2001. – С. 323–328. 2. Засурский Я. Н. Реклама в информационном и культурном пространстве России // Вестник Московского университета. Сер. 10. Журналистика. – 2002. – № 3. – С. 3–4. 31.14 3. Зелінська О. І. Лінгвальна характеристика українського рекламного тексту: автореф. дис. на здобуття наук ступеня канд філол. наук 10.02.01 «Українська мова» О. І. Зелінська – Харків. 2002. – 17 с. 4. Іванченко Р. Г. Текст у рекламі / Р. Г. Іванченко. – Режим доступу: http://journlib.univ.kiev.ua/index.php?act=article&article=49 5. Лиса Н. С. Структурні та лінгвопрагматичні особливості рекламного знака (на матеріалі англомовної реклами): Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.04 / Львівський національний ун-т ім. І.Франка. – Львів, 2003. – 18 с. 6. Покровська О. А. Ритмічно організовані рекламні тексти на українському телебаченні / О. А. Покровська // Питання літературознавства. – 2003. – Вип. 10. – С. 169–171. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pl_2003_10_43. 7. Порпуліт О. Прийоми створення мовної гри в рекламному тексті // О. Порпуліт. – Режим доступу: http://linguistics.kspu.edu/webfm_send/1653 8. Таран О. Сленгізми в рекламі / О. Таран // Культура слова. – 2013. – Вип. 78. – С. 118–124. 9. Федотова Л. Н. Реклама в обществе: каков эффект? // Социологические исследования. – 1996. – № 10. – С. 71–76. 10. Чернюх Л. Д. Теоретичні аспекти дослідження реклами (на матеріалі словацької та української мов) // Компаративні дослідження слов‟янських мов і літератур. – 20111. – Вип. 15. – С. 281–287. 11. Чернюх Л. Мовна гра в словацьких рекламних текстах / Мова і суспільство. – 2013. – Випуск 4. – С. 226–238. – Режим доступу: http://sociolinguistics.lnu.edu.ua/ua/issues/04/26.pdf 12. Чудовська-Кандиба І. А. Соціокультурні виміри рекламних практик = The sociocultural dimensions of advertising practices : монографія / Ірина Чудовська-Кандиба. – К. : КІС ; Студія «Нова сторінка», 2010. – 444 с. 13. Шарманова Н. М. Поліфункціональність рекламних кліше в новітній медіакомунікації / Н. М. Шарманова // Філологічні студії. Науковий вісник Криворізького державного педагогічного університету. – 2012. – Вип. 8. – С. 283–293. 14. Швець А. І. Особливості здійснення рекламних комунікацій / А. І. Швець // Інноваційна економіка. – 2013. – № 7. – С. 198 –200. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/inek_2013_7_47 15. Шерковин Ю. А. Возможные сопутствующие эффекты массовых информационных процессов и их социально-психологическая значимость//Прикладные проблемы социальной психологии. – М. : Наука, 1983. – С. 254–273.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/60765
Appears in Collections:Матеріали конференціЇ (тези доповідей) кафедри журналістики

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
6090-77007414954-1-PB.pdfarticle577.22 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.