Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/60772
Title: Навчально-методичний комплекс дисципліни "Організація випробувань паливно-мастильних матеріалів"
Other Titles: Educational and methodological complex of the discipline "Organization of tests fuel and lubricant materials"
Authors: Кофанова, Олена Вікторівна
Kofanova, Olena Viktorivna
Keywords: організація випробувань
organization of tests
паливно-мастильні матеріали
fuel and lubricants
відбір проб
sampling
аналіз нафтопродуктів
analysis of petroleum products
нормативні документи
regulations documents
показники якості нафтопродуктів
oil product quality indicators
Issue Date: 2023
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Дисципліна «Організація випробувань паливно-мастильних матеріалів» є теоретичною і практичною основою сукупності знань і вмінь, що формують галузевий профіль фахівця в сфері хімічних технологій палива та вуглецевих матеріалів. Метою викладання дисципліни є оволодіння здобувачами теоретичними знаннями і практичними навичками з організації випробувань паливно-мастильних матеріалів. Вивчення дисципліни надасть змогу здобувачам ознайомитись з основними теоретичними концепціями, принципами і нормативною базою, пов'язаною з випробуваннями паливно-мастильних матеріалів; зрозуміти процеси, що відбуваються під час аналізу палив і мастильних матеріалів, нормативні вимоги до їх якості. Здобувачі будуть розвивати здатність аналізувати отримані результати випробувань паливно-мастильних матеріалів і здійснювати оцінку їх якості, у тому числі й за допомогою методів математичної статистики. Окрім того, здобувачі ознайомляться з екологічними аспектами вироблення й застосування паливно-мастильних матеріалів, зокрема, з особливостями згоряння палив та утворення токсичних речовин під час експлуатації двигунів; зрозуміють важливість розробки і використання альтернативних видів палив та багатофункціональних паливних композицій з метою зменшення техногенного навантаження на всі компоненти довкілля.
The discipline «Organization of testing of fuels and lubricants» is the theoretical and practical basis for knowledge and skills that form the profile of the professional in the field of chemical technologies of fuels and carbon materials. The purpose of teaching the discipline is to provide students with theoretical knowledge and practical skills in organizing the testing of fuels and lubricants. The study of the discipline will allow students to get acquainted with the basic theoretical concepts, principles, and regulatory framework related to the organization of testing of fuels and lubricants, they will have an understanding of the processes that occur during the analysis of fuels and regulatory requirements for their quality. Students will develop the ability to analyze the obtained results of fuels and lubricants testing and assess their quality, including using the methods of mathematical statistics. In addition, students will get acquainted with the environmental aspects of the production and use of fuels and lubricants, in particular with the peculiarities of fuels combustion and the formation of toxic substances; they will understand the importance of developing and using alternative fuels and multi-functional fuel compositions to reduce the anthropogenic impact on all components of the environment.
Description: Навчально-методичні комплекси кафедри хімії і хімічної технології
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/60772
Appears in Collections:Навчально-методичні комплекси кафедри хімії і хімічної технології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Зміст_НМК_ОВПММ.pdfЗміст496.12 kBAdobe PDFView/Open
01_ОВПММ_РП.pdfРобоча програма504.41 kBAdobe PDFView/Open
02_ОВПММ_КЛ.pdfПлан лекцій211.11 kBAdobe PDFView/Open
03_ОВПММ_ТМП.pdfПрактичні заняття251.74 kBAdobe PDFView/Open
04_ОВПММ_ДЗ.pdfДомашні завдання258.05 kBAdobe PDFView/Open
05_ОВПММ_КР.pdfКонтрольні роботи237.83 kBAdobe PDFView/Open
06_ОВПММ_МК.pdfМодульний контроль236.8 kBAdobe PDFView/Open
07_ОВПММ_КП.pdfКонтрольні питання138.64 kBAdobe PDFView/Open
08_ОВПММ_ЗБ.pdfЗаліковий білет105 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.