Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/60896
Title: Система селективного захисту в мережах 6(10)кВ з заземленням нейтралі через резистор
Authors: Вовк, Іван Андрійович
Keywords: Кваліфікаційна робота
система з ізольованою нейтралі
електропостачання
заземлення
релейний захист
протиаварійна автоматика
Issue Date: Jan-2021
Abstract: Всі електроустановки обладнанні пристроями релейного захисту, призна- ченого для відключення ділянки в колі, якщо пошкодження спричиняє за собою вихід з ладу елементу або електроустановки в цілому. Релейний за- хист спрацьовує і тоді, коли виникають умови, загрозливі порушенням нормального режиму роботи електроустановки. У релейному захисті електроустановок захисні функції покладені на реле, які служать для по- дачі імпульсу на автоматичне відключення елементів електроустановки або сигналу про порушення нормального режиму роботи устаткування, ділянки електроустановки, лінії і так далі. Релейний захист та протиаварійна автоматика є основною складовою ча- стиною стабільної роботи ОЕС України. Одним із суттєвих недоліків є ви- сокий рівень зношеності релейного обладнання. Частка пристроїв РЗ та ПА, яка відпрацювала свій ресурс сягає 75%. Існуюче фінансування пристроїв релейного захисту і протиаварійної авто- матики на даному етапі дозволяє підтримувати функціональну здатність пристроїв РЗ за рахунок технічного обслуговування, але цього недостат- ньо для потреб реконструкції і модернізації пристроїв РЗА, що відпрацю- вали свій експлуатаційний ресурс. Особливо складне становище в цьому відношенні склалося на теплових станціях. Там, до цього часу, знаходить- ся в експлуатації автоматика виробництва 60-70 рр. Відсоток правильної роботи пристроїв РЗА становить 98,7%, що вище се- редньостатистичного за останні роки, але залишається високою доля випадків неправильних спрацювань РЗ і ПА із вини персоналу. Мають місце серйозні недоліки в професійній підготовці релейного персо- налу – недостатня матеріальна база. Відсутні галузеві органи, що визна- чають стратегію і технічну політику в напрямках розвитку систем РЗ і ПА в енергетиці. Відчувається відсутність розробок, рекомендацій по викори- 87 станню нових пристроїв РЗА, їх сертифікації та відповідності вимогам ви- користання в ОЕС України. Існуюча тенденція заміни РЗ, що відпрацювали свій ресурс, на сучасні мі- кропроцесорні пристрої створює проблеми перепідготовки фахівців- релейщиків. Впровадження на об’єктах енергетичних компаній сучасних мікропроцесорних пристроїв РЗ, випробувально-повірочних комплексів, систем реєстрації аварійних сигналів і параметрів, автоматизованих сис- тем моніторингу і контролю потребує значних коштів, а також відповідно підготовленого персоналу проектних, монтажно-налагоджувальних та експлуатаційних організацій, наявності нормативно-технічної документа- ції та методологічного забезпечення для виконання зазначених робіт.
Description: Робота публікується згідно наказу ректора від 29.12.2020 р. №580/од "Про розміщення кваліфікаційних робіт вищої освіти в репозиторії НАУ" . Керівник роботи: д.т.н., доц. Орнатський Дмитро Петрович
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/60896
Appears in Collections:АКФ Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри комп'ютеризованих електротехнічних систем та технологій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Вовк.pdf1.86 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.