Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/61012
Title: Навчально-методичний комплекс з дисципліни «Моделювання і прогнозування стану довкілля»
Other Titles: Educational and methodological complex on the subject "Modelling and prognosis of Environmental Condition"
Authors: Ольховик, Юрій Олександрович
Гроза, Валентина Анатоліївна
Явнюк, Андріан Андріанович
Горбач, Ігор Миколайович
Olkhovyk, Yuri Oleksandrovych
Groza, Valentyna Anatoliivna
Yavniuk, Andrian Andrianovych
Horbach, Ihor Mykolayovych
Keywords: моделі забруднення повітря
моделі забруднення води
модель Гаусса
прогнозування стану довкілля
параметри екологічних моделей
air pollution models
water pollution models
Gaussian model
forecasting the state of the environment
parameters of ecological models
Issue Date: 2021
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Дана навчальна дисципліна є теоретичною та практичною основою сукупності знань та вмінь, що формують профіль фахівця в галузі природничих наук. Метою викладання навчальної дисципліни «Моделювання і прогнозування стану довкіл¬ля» є формування у студентів теоретичних знань і практичних навичок у галузі моделювання фізичних і біотичних процесів під впливом природних та антропогенних чинників у довкіллі та прогнозування змін його стану з використанням математичного апарату та статистичних мето-дів обробки інформації та реалізацією відповідних моделей в сучасних програмних пакетах. Завданнями вивчення навчальної дисципліни є: - оволодіння загальними принципами використання класичних та спеціальних методів математичного аналізу, диференціальних рівнянь, статистики, математичного програмування для моделювання і прогнозування стану довкілля; - вивчення методів математичного моделювання біотичних процесів на рівні організ¬мів, угрупувань, екосистем, популяцій та біосфери; - навчання студентів методам математичного моделювання фізичних процесів у до¬вкіллі на локальному, регіональному та глобальному рівнях; - оволодіння методами прогнозування наслідків антропогенного впливу на біотичну та абіотичну складові довкілля різних рівнів.
This educational subject is the theoretical and practical basis of the set of knowledge and skills that form the profile of a specialist in the field of natural sciences. The purpose of teaching the educational subject "Modelling and prognosis of Environmental Condition" is the formation of students' theoretical knowledge and practical skills in the field of modeling physical and biotic processes under the influence of natural and anthropogenic factors in the environment and forecasting changes in its state using mathematical apparatus and statistical methods of information processing and implementation of relevant models in modern software packages. The tasks of studying the academic subject are: - mastering the general principles of using classical and special methods of mathematical analysis, differential equations, statistics, mathematical programming for modeling and forecasting the state of the environment; - study of methods of mathematical modeling of biotic processes at the level of organisms, groups, ecosystems, populations and biosphere; - teaching students methods of mathematical modeling of physical processes in the environment at the local, regional and global levels; - mastering the methods of forecasting the consequences of anthropogenic influence on the biotic and abiotic components of the environment at different levels. Опис: Навчально-методичний комплекс з дисципліни "Моделювання і прогнозування стану довкілля" для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня "Бакалавр" спеціальності 101 "Екологія"
Description: Навчально-методичний комплекс з дисципліни "Моделювання і прогнозування стану довкілля" для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня "Бакалавр" спеціальності 101 "Екологія"
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/61012
Appears in Collections:Навчально-методичні комплекси кафедри екологіїItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.