Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/61064
Title: Навчально-методичний комплекс дисципліни "Електронний маркетинг на фінансових ринках"
Other Titles: Educational and methodological complex of discipline "Electronic marketing on financial markets"
Authors: Бовсунівська, Ірина Володимирівна
Bovsunivska, Iryna
Keywords: маркетинг
електронний маркетинг
облік і аудит
робоча програма
marketing
electronic marketing
аccounting and аuditing
working program
Issue Date: 2023
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Дана навчальна дисципліна є теоретичною та практичною основою сукупності знань та вмінь, що формують профіль фахівця у розумінні особливостей і специфіки застосування комплексу електронного маркетингу у фінансовій сфері та в сфері обліку та аудиту. Знання, отримані в результаті її вивчення, допоможуть студентам вирішувати широке коло завдань - управління електронною комерцією в фінансовій сфері та в сфері обліку та аудиту, просування продуктів та послуг в он-лайн сегменті, створення корпоративних сайтів та чат-ботів. Мета навчальної дисципліни «Електронний маркетинг на фінансових ринках» - сформувати у майбутніх фахівців економічного профілю цілісної системи знань про сутність та механізм формування комплексу маркетингу у фінансовій сфері, в сфері обліку та аудиту в умовах ринкових відносин; сформулювати теоретичну та методологічну базу для здійснення економічної діяльності на сучасних концепціях та засадах маркетингу; сформувати у студентів поглиблених знань і навичок щодо існуючих каналів для просування продуктів та послуг в он-лайн сегменті а також практичних навичок ефективного застосування сучасних інформаційних технологій у процесі здійснення фінансово-економічної діяльності підприємств і організацій, підготовка магістрів, які здатні оволодіти методами вивчення та прогнозування кон’юнктури грошового ринку.
This educational discipline is the theoretical and practical basis of the set of knowledge and skills that form the profile of a specialist in understanding the features and specifics of the application of the electronic marketing complex in the financial sphere and in the field of accounting and auditing. The knowledge gained as a result of its study will help students solve a wide range of tasks - managing e-commerce in the financial sphere and in the field of accounting and auditing, promoting products and services in the online segment, creating corporate websites and chatbots. The goal of the educational discipline "Electronic Marketing on Financial Markets" is to form future specialists of the economic profile of a complete system of knowledge about the essence and mechanism of the formation of the marketing complex in the financial sphere, in the field of accounting and auditing in the conditions of market relations; to formulate a theoretical and methodological basis for the implementation of economic activity based on modern concepts and principles of marketing; to form students in-depth knowledge and skills regarding the existing channels for promoting products and services in the online segment, as well as practical skills in the effective use of modern information technologies in the process of financial and economic activities of enterprises and organizations, training of masters who are able to master the methods of study and forecasting money market conditions.
Description: Робоча програма (РП) навчальної дисципліни «Електронний маркетинг на фінансових ринках» розроблена на основі «Методичних рекомендацій до розроблення і оформлення робочої програми навчальної дисципліни денної та заочної форм навчання», затверджених наказом ректора від 29.04.2021 № 249/од, та відповідних нормативних документів. The work program (WP) of the academic discipline "Electronic marketing on financial markets" was developed on the basis of the "Methodical recommendations for the development and design of the work program of the academic discipline of full-time and part-time forms of education", approved by the rector's order dated 04/29/2021 No. 249/od, and relevant normative documents
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/61064
Appears in Collections:Навчально-методичні комплекси кафедри маркетингу

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
РП_ЕМнаФР_071.PDFробоча програма12.58 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.