Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/61121
Title: Навчально-методичний комплекс з дисципліни "Вступ до фаху"
Other Titles: Educational and methodological complex on the subject "Introduction into Major"
Authors: Матвєєва, Ірина Валеріївна
Саєнко, Тетяна Василівна
Гай, Анжела Євгенівна
Matvieieva, Iryna Valeriivna
Saienko, Tetiana Vasylivna
Guy, Anzhela Yevhenivna
Keywords: екологія
екосистемний підхід
екологічна ситуація
екологічні організації
екологічні катастрофи
екологічні дослідження
environmental science
ecosystem approach
ecological situation
environment protection organisations
environmental disasters
environmental research
Issue Date: 2021
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Місце дисципліни в системі професійної підготовки фахівця. Дана навчальна дисципліна є теоретичною та практичною основою сукупності знань та умінь, що формують профіль фахівця у галузі екології та охорони навколишнього середовища. Метою навчальної дисципліни є формування у здобувані в вищої освіти знань з основних професійних функцій майбутнього еколога, фахової діяльності, початкових знань щодо антропогенного впливу на довкілля та взаємовідносин суспільства і природи у відповідності з побудовою європейського простору вищої освіти і наукових досліджень. Завданнями навчальної дисципліни є: - вивчення та засвоєння основних понять з екології та історії її розвитку; - вивчення та засвоєння сучасної моделі фахівця-еколога; - вивчення та засвоєння закономірностей взаємодії суспільства і природи та основних принципів гармонізації цієї взаємодії.
The place of the subject in the professional training system of a specialist. This educational subject is the theoretical and practical basis of a set of knowledge and skills that form the profile of a specialist in the field of ecology and environmental protection. The purpose of the educational subject is the formation of knowledge acquired in higher education about the main professional functions of the future ecologist, professional activities, initial knowledge about the anthropogenic impact on the environment and the relationship between society and nature in accordance with the construction of the European space of higher education and scientific research. The tasks of the academic subject are: - studying and mastering the basic concepts of ecology and the history of its development; - study and assimilation of the modern model of an environmental specialist; - studying and mastering the laws of interaction between society and nature and the main principles of harmonization of this interaction.
Description: Навчально-методичний комплекс з дисципліни "Вступ до фаху" для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня "Бакалавр" спеціальності 101 "Екологія"
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/61121
Appears in Collections:Навчально-методичні комплекси кафедри екологіїItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.