Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/61240
Title: Fusion of Remotely Sensed Images using Wavelet Transforms and Decorrelated Multispectral Channels
Other Titles: Об’єднання зображень дистанційного зондування за допомогою вейвлет-перетворень
Authors: Hordiienko, O. M.
Гордієнко, Олександр Миколайович
Keywords: remote sensing
multispectral image
panchromatic image
fusion image
wavelet-decomposition
wavelet-synthesis
ecorrelation
signal entropy
дистанційні засоби зондування
багатоспеткральне зображення
синтезоване зображення
панхромне зображення
вейвлет-декомпозиція
вейвлет-синтез
декорреляція
сигнальна ентропія
Issue Date: 27-Mar-2023
Publisher: National Aviation University
Citation: Hordiienko O. M. Fusion of Remotely Sensed Images using Wavelet Transforms and Decorrelated Multispectral Channels / O. M. Hordiienko // Electronics and Control Systems. Kyiv: NAU, 2023. – No 1(75). – pp. 68–72.
Series/Report no.: Electronics and Control Systems;№1(75)
Електроніка та системи управління;№1(75)
Abstract: The article is devoted to the development of mathematical models based on combining images obtained by remote sensing means with different spatial and radiometric resolutions. An analysis of modern means of remote sensing, which form images that are fixed under the same positional conditions of projection, in different spectral ranges of radiation, was carried out. Images formed in a wide spectral range and have a higher linear resolution than images formed in narrower ranges, but the latter contain spectral information. An applied model of combining images captured in different spectral ranges using the pyramidal wavelet transform has been developed. The optimal model of decorrelation of spectral channels of multispectral images based on signal entropy was determined.
Статтю присвячено розвитку математичних моделей, покладених в основу об’єднання зображень, отриманих дистанційними засобами зондування з різними просторовими та радіометричними розрізненостями. Проведено аналіз сучасних засобів дистанційоного зондування, які формують зображення, що фіксуються при однакових позиційних умовах проекціювання, у різних спектральних діапазонах випромінювання. Зображення сформовані у широкому спектральному діапазоні і мають вищу лінійну розрізненність, ніж зображення сформовані у більш вузьких діапазонах, однак останні містять спектральну інформацію. Розроблено прикладну модель об’єднання зображень, зафіксованих в різних спектральних діапазонах з використанням пірамідального вейвлет-перетворення. Визначено оптимальну модель декорреляції спектральних каналів багатоспектральних зображень за сигнальною ентропією.
Description: Науковий журнал «Електроніка та системи управління» президією Міністерства освіти і науки України віднесено до наукових фахових видань у галузі технічних наук категорії «Б». Рекомендовано до друку вченою радою Національного авіаційного університету (протокол № 3 від 22 березня 2023 р.). Зареєстровано Міністерством юстиції України. Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації. Серія КВ №16720-5292 ПР від 21 травня 2010 року.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/61240
ISSN: 1990-5548
Appears in Collections:Наукові публікації та матеріали кафедри авіаційних комп'ютерно-інтегрованих комплексів (НОВА)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
12.pdfНаукова стаття1.4 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.