Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/61297
Title: Навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни «Фахова іноземна мова» 073
Other Titles: Educational and methodical complex of the discipline “Professional foreign language” 073
Authors: Мазуренко, Зоя Юріївна
Mazurenko, Zoya
Keywords: логістика
logistics
поняття логістики
logistics concept
визначення логістики
definition of logistics
логістична інфраструктура
logistics infrastructure
логістичні інструменти
logistics tools
логістичні послуги
logistics services
логістичне управління
logistics management
Issue Date: 2023
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Дана дисципліна є практичною основою формування у студентів вміння вільного володіння іноземною мовою, що сприяє підвищенню їх кваліфікації і дозволяє випускникам успішно працювати у сфері логістики. Основними завданнями вивчення дисципліни «Фахова іноземна мова» є набуття навичок практичного володіння іноземною мовою в різних видах мовленнєвої діяльності в обсязі тематики, обумовленої професійними потребами, завдяки побудові комунікативних ситуацій та діалогів, характерних для роботи за фахом у світі бізнесу; отримання новітньої фахової інформації через іноземні джерела; користування усним монологічним та діалогічним мовленням у межах фахової тематики; перекладу текстів з англійської мови на українську мову.
This discipline is a practical basis for the formation of students' fluency in a foreign language, which contributes to the improvement of their qualifications and allows graduates to successfully work in the field of logistics. The main tasks of studying the discipline "Professional foreign language" are the acquisition of practical skills in foreign language skills in various types of speech activity in the scope of topics determined by professional needs, thanks to the construction of communicative situations and dialogues, typical for work in the field of business; obtaining the latest professional information through foreign sources; use of oral monologic and dialogic speech within the scope of professional topics; translation of texts from English into Ukrainian.
Description: Робочу програму дисципліни "Фахова іноземна мова" розроблено на основі освітньо-професійних програм “Логістика”, “Авіаційна логістика” навчальних та робочих навчальних планів Індекс НБ–7–073–3/21, Індекс НБ–7–073–4/21, Індекс НБ–7–073–3з/21, Індекс НБ–7–073–4з /21, РБ–7–073–3/21, РБ–7–073–4/21, РБ–7–073–3з/21 та РБ–7–073–4з /21 підготовки здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «Бакалавр» за спеціальністю 073 “Менеджмент” та відповідних нормативних документів.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/61297
Appears in Collections:Навчально-методичні комплекси кафедри іноземних мов за фахом

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
НМК ФТМЛ Фахова ін мова спец 073.3 та 073.4.pdfНМК (073)493.25 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.