Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/61306
Title: Інтегрування засад національної ідентичності у виховний процес у закладах вищої освіти
Other Titles: Integration of national identity principles in the edicational process of higher education
Authors: Колісниченко, Анна Віталіївна
Харицька, Світлана Василівна
Kolisnychenko, Anna Vitaliivna
Kharytska, Svitlana Vasylivna
Keywords: національна ідентичність
освітньо-виховний процес
освітньо-виховний простір
система освіти
national identity
educational process
educational field
education system
Issue Date: 2022
Publisher: Уманський державний педагогічний університет ім. Павла Тичини
Citation: Харицька С., Колісниченко А. Інтегрування засад національної ідентичності у виховний процес у закладах вищої освіти // Інновації в сучасній освіті: український та світовий контекст: матеріали V Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. (Умань, 20 жовтня 2022 р.) / МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини [та ін.]; [редкол.: О. І. Безлюдний, Т. Л. Годованюк, І. С. Постоленко [та ін.]; відпов. за вип. І. Ю. Гурський]. - Умань: Візаві‚ 2022. - С. 198-201.
Abstract: Указом Президента України від 18.05.2019 № 286/219 «Про Стратегію національно-патріотичного виховання», постановою Кабінету Міністрів України від 09.10.2020 № 932 «Про затвердження плану дій щодо реалізації Стратегії національно-патріотичного виховання на 2020-2025 роки» – національно-патріотичне виховання – один із головних векторів діяльності всього українського суспільства. Формування національної ідентичності, сприяння збагаченню й оновленню інтелектуального фонду нації, виховання еліти – завдання, що стоїть перед вищими навчальними закладами на одному рівні з підготовкою висококваліфікованих фахівців.
Ukazom Prezydenta Ukrayiny vid 18.05.2019 № 286/219 «Pro Stratehiyu natsionalʹno-patriotychnoho vykhovannya», postanovoyu Kabinetu Ministriv Ukrayiny vid 09.10.2020 № 932 «Pro zatverdzhennya planu diy shchodo realizatsiyi Stratehiyi natsionalʹno-patriotychnoho vykhovannya na 2020-2025 roky» – natsionalʹno-patriotychne vykhovannya – odyn iz holovnykh vektoriv diyalʹnosti vsʹoho ukrayinsʹkoho suspilʹstva. Formuvannya natsionalʹnoyi identychnosti, spryyannya zbahachennyu y onovlennyu intelektualʹnoho fondu natsiyi, vykhovannya elity – zavdannya, shcho stoyitʹ pered vyshchymy navchalʹnymy zakladamy na odnomu rivni z pidhotovkoyu vysokokvalifikovanykh fakhivtsiv. Ещё ​Посмотреть дополнительные материалы 614 / 5 000 Результаты перевода Перевод By Decree of the President of Ukraine dated 18.05.2019 No. 286/219 "On the Strategy of National-Patriotic Education", by Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine No. 932 dated 09.10.2020 "On Approval of the Action Plan for the Implementation of the Strategy of National-Patriotic Education for 2020-2025" - national -patriotic education is one of the main vectors of activity of Ukrainian society. Formation of national identity, promotion of enrichment and renewal of the intellectual fund of the nation, education of the elite are tasks facing higher educational institutions on the same level as the training of highly qualified specialists.
Description: Деякі питання організації виховного процесу у 2021/2022 н. р. щодо формування в дітей та учнівської молоді ціннісних життєвих навичок. Лист МОН № 1/9-362 від 16.07.21 року. // Eлектронний ресурс - Режим доступу: http://ru.osvita.ua/legislation/Ser_osv/83135/ Пітер Фердинанд Друкер. // Eлектронний ресурс - Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80_%D0%A4%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B4_%D0%94%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%B5%D1%80 Формування національної ідентичності в контексті патріотичного виховання. // Eлектронний ресурс - Режим доступу: https://plastovabanka.org.ua/dumka/formuvannya-natsionalnoyi-identychnosti-v-konteksti-patriotychnogo-vyhovannya/ Харицька С. В., Колісниченко А. В. Проблема адаптації форм виховних заходів до сучасних вимог дистанційного навчання. // Перспективи та інновації науки Серія: Педагогіка. Психологія. Медицина. - Випуск №8 (13). - К., 2022. - С. 306-315. Kharytska S., Kolisnychenko A. Features of foreign language competence of future aviation industry engineers // Modern problems in science: Proceedings of the ХIХ International Scientific and Practical Conference. - Vancouver, Canada, 2022. - Pp. 456-459
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/61306
Appears in Collections:Матеріали конференцій, філософських читань, круглих столів тощо кафедри іноземних мов і прикладної лінгвістики

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Інтегрування засад НІ.pdf321.69 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.