Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/61497
Title: Навчально-методичний комплекс дисципліни «Управління переговорами та конфліктами»
Other Titles: Educational and methodological complex of the discipline "Management of negotiations and conflicts"
Authors: Передерій, Віктор Васильович
Peredery, Victor
Данілова, Ельвіра Ігорівна
Danylova, Elvira
Keywords: стратегія переговорів
negotiation strategy
поняття переговорів
the concept of negotiations
якості переговірника
qualities of a negotiator
стратегічні переговори
strategic negotiations
тактика проведення переговорів
negotiation tactics
управління командою переговірників
management of a team of negotiators
Issue Date: 2023
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Дана навчальна дисципліна є теоретичною основою сукупності знань та вмінь щодо проведення ефективних ділових переговорів, нарад та управління конфліктами як на особистісному так і на корпоративному рівні. Метою викладання дисципліни є формування продуктивних професійних умінь та їх застосування у профілактиці і розв’язанні конфліктів у професійній діяльності та підвищення комунікативних здібностей студентів для проведення переговорів.
This educational discipline is the theoretical basis of a set of knowledge and skills in conducting effective business negotiations, meetings and conflict management both at the personal and corporate level. The purpose of teaching the discipline is the formation of productive professional skills and their application in the prevention and resolution of conflicts in professional activities and the improvement of students' communication skills for conducting negotiations.
Description: Освітньо-професійна програма: Менеджмент авіакомпаній та аеропортів Галузь знань 07 Управління та адміністрування Спеціальність: 073 Менеджмент
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/61497
Appears in Collections:Навчально-методичні комплекси дисциплін кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємств

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
01_УПК_РП.pdfробоча програма310.96 kBAdobe PDFView/Open
03_УПК_МР_ПЗ.pdfпрактичні завдання399.04 kBAdobe PDFView/Open
04_УПК_МР_КРз.pdfконтрольна робота238.84 kBAdobe PDFView/Open
05_УПК_МР_СРС.pdfсамостійна робота675.48 kBAdobe PDFView/Open
06_УПК_Т.pdfтести132.15 kBAdobe PDFView/Open
07_УПК_МКР_1.pdfмодульна контрольна №1144.15 kBAdobe PDFView/Open
07_УПК_МКР_2.pdfмодульна контрольна №2122.26 kBAdobe PDFView/Open
08_УПК_БСКР_з.pdfпідсумкова контрольна робота136.06 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.