Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/61513
Title: Управління логістичними системами підприємств на основі АВС та ХYZ-аналізу
Other Titles: Management of logistics systems of enterprises based on ABC and XYZ analysis
Authors: Кириленко, Оксана Миколаївна
Kyrylenko, Oksana
Разумова, Катерина Миколаївна
Razumova, Kateryna
Наумов, Олександр Борисович
Naumov, Oleksandr
Keywords: витрати
costs
транспортно-логістична діяльність
transport and logistics activities
управління собівартістю
cost management
контроль витрат
cost control
управління промисловим підприємством
management of an industrial enterprise
логістичні системи управління
logistics management systems
Issue Date: 7-Dec-2021
Publisher: Державний університет інфраструктури та технологій
Citation: Кириленко О., Разумова К., Наумов О. Особливості реформування транспортно-логістичного комплексу України в умовах євроінтеграції // Управління та управління в умовах реагування на гібридні загрози національній безпеці: матеріали ІІ міжнар. наук. та практична конференція – Київ, 7 грудня 2021 р.: збірник наукових праць / МОН України, ДУІТ. – К.: ДУІТ, 2021. С. 337-340.
Abstract: Обгрунтовано, що в умовах обмеженості ресурсів і швидкого досягнення запланованих цілей, виникає об’єктивна необхідність постійного порівняння здійснених витрат та отриманих результатів діяльності. Зазначена проблема зростає в умовах інфляційних процесів та збереження тенденцій негативного впливу світової пандемії, коли дані про понесені витрати слід постійно порівнювати з потенційними майбутніми витратами, які досить суттєво залежать від впливу факторів зовнішнього середовища. Тому можливість нейтралізації або передбачення впливу багатьох негативних внутрішніх та зовнішніх чинників з’являється завдяки, насамперед, раціонально організованому обліку витрат на виробництво та застосуванню ефективних логістичних систем управління матеріальними запасами та ресурсами промислового підприємства в цілому, з використанням сучасних методів дослідження.
It is justified that in the conditions of limited resources and rapid achievement of the planned goals, there is an objective need to constantly compare the incurred costs and the obtained results of activities. This problem is growing in the conditions of inflationary processes and the preservation of trends of the negative impact of the global pandemic, when the data on incurred costs should be constantly compared with potential future costs, which are quite significantly dependent on the influence of external environmental factors. Therefore, the possibility of neutralizing or predicting the impact of many negative internal and external factors appears thanks, first of all, to rationally organized accounting of production costs and the application of effective logistics systems for managing material stocks and resources of the industrial enterprise as a whole, using modern research methods.
Description: 1. Курганов, В.М. (2016). Логистика. Транспорт и склад в цепи поставок товаров: монография. Москва: Книжный мир. 2. Окландер, М.А. (2008). Логістика: Центр учбової літератури. 3. Сток, Д.Р. & Ламберт, Д.М. (2005). Стратегическое управление логистикой: № 4. 4. Kyrylenko, O., Novak, V., Razumova, K., Bilan, Ed., Mostenska, T. & Kovtun, O. (2021). Corporation strategy planning and implementation in conditions of growing changes of the external environment. Corporate social responsibility: challenges and opportunities. Monograph. Poland, Szczecin: Scientific Publishing House (SPH), Centre of Sociological Research. 5. Kyrylenko, О., Razumova, K., Novak, V., & Guryna, А. (2020) Strategic analysis as a tool for the formation and implementation of air company development strategy. Зб. наук. пр. ДВНЗ «Університет банківської справи» «Фінансовокредитна діяльність: проблеми теорії та практики». Харків: ХННІ, №4.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/61513
Appears in Collections:Наукові матеріали кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємств

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Зб ДУІТ 2021_601-604.pdfтези137.58 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.