Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/61602
Title: Kapitał intelektualny jako wartość dodana w procesie produkcji i usług
Other Titles: Інтелектуальний капітал як додана вартість у процесі виробництва та надання послуг
Authors: Popkovskyi, Tadeusz
Bugayko, Dmytro
Попковський, Тадеуш
Бугайко, Дмитро
Keywords: organizacja
zarządzanie
kapitał
wartość dodana
організація
управління
капітал
додана вартість
Issue Date: 27-Oct-2023
Publisher: National Aviation University
Citation: Popkowski T., Bugayko D. Kapitał intelektualny jako wartość dodana w procesie produkcji i usług // Проблеми підготовки професійних кадрів з логістики в умовах глобального конкурентного середовища: Збірник доповідей ХХI Міжнародної науково-практичної конференції. - Національний авіаційний університет. - Київ, 2023. С. 98-102.
Abstract: Wysoka jakość produktu/usługi tworzona jest na wiele sposobów, zarówno technologicznych, organizacyjnych, jak i ludzkich. W takich okolicznościach istotne stają się wartości kompetencyjne zasobów ludzkich (kapitału ludzkiego). Zmiany w warunkach realizacji przez organizacje procesów produkcyjnych (usługowych), które zwykle są rozumiane jako zadania logistyczne, stają się bardziej złożone, kosztowne, a nawet niebezpieczne, co wpływa na postrzeganie czynnika ludzkiego, w tym jego roli w realizacji zadań. To tutaj pojawia się pojęcie kapitału intelektualnego, które w terminologii naukowej definiuje się jako aktywa wiedzy lub aktywa intelektualne, które odróżniają wartość rynkową organizacji od jej wartości finansowej, tworząc tzw. wartość dodaną.
Висока якість продукту/послуги створюється багатьма способами, як технологічними, організаційними, так і людськими факторами. В таких умовах важливого значення набувають компетентнісні цінності людських ресурсів (людського капіталу). Зміни умов реалізації організаціями виробничих (сервісних) процесів, які прийнято розуміти як логістичні завдання, стають все більш складними, витратними і навіть небезпечними, що впливає на сприйняття людського фактору, в тому числі його ролі в досягненні поставлених завдань. Саме тут з'являється поняття інтелектуального капіталу, який у науковій термінології визначається як активи знань або інтелектуальні активи, що становлять різницю між цінністю, яку організація має на ринку, та її фінансовою вартістю, створюючи так звану додану вартість.
Description: 1. Cole, G. A., Management theory and practice. Cengage Learning EMEA 2004. 2. Koźmiński A.K., Jemielniak D., Zarządzanie od postaw, Wolters Kluwer, Warszawa 2011. 3. Koźmiński A. K., Piotrowski W., Zarządzanie. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa 2009. 4. Krawczyk St., Logistyka w zarządzaniu marketingiem, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 2000, Zarządzanie Zespołem, “PARP” 2004. 5. Lipka A, Logistyka personalna, Oficyna Wyd. Ośrodka Postępu Organizacyjnego, Bydgoszcz 2001. 6. Nęcki Z, Komunikacja i negocjacje a współdziałanie interpersonalne, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2009. 7. Ścibiorek Z., Kierowanie w przedsiębiorstwie, Toruń: Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2000. 8. Sopińska A., Wachowiak P., Modele zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie, SGH, Warszawa 2006. 9. Stabryła A., Podstawy organizacji i zarządzania. Podejście i koncepcje badawcze, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2012. 10. Szczepańska K., Zarządzanie jakością. W dążeniu do doskonałości, CH Beck, Warszawa 2011.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/61602
Appears in Collections:Матеріали конференцій кафедри логістики

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
20. Popkowski T., Bugayko D.pdfПопковський, Бугайко175.82 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.