Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/61673
Title: Search-informational competence of future biomedical engineers and economists as an important component of adjustment of safety professional activity standards
Other Titles: Пошуково-інформаційна компетентність майбутніх інженерів-біомедиків та економістів як важлива складова коригування стандартів безпеки професійної діяльності
Authors: Kolisnychenko, Anna Vitaliivna
Kharytska, Svitlana Vasylivna
Колісниченко, Анна Віталіївна
Харицька, Світлана Василівна
Keywords: Еlectronic (online) dictionary
computer lexicography
search-informational competence
future biomedical engineers and economists
concept of competence
professional vocabulary
електронний (онлайн) словник
комп’ютерна лексикографія
пошуково-інформаційна компетентність
майбутні інженери-біомедики та економісти
поняття компетентності
професійна лексика
Issue Date: 2023
Publisher: Видавнича група «Наукові перспективи»
Citation: Харицька С. В., Колісниченко А. В. Search-informational competence of future biomedical engineers and economists as an important component of adjustment of safety professional activity standards. Перспективи та інновації науки. Серія «Педагогіка». Серія «Психологія». Серія «Медицина». № 15(33). Київ, 2023. С. 38-54.
Abstract: The article considers the problem of formation of search-informational competence in the system of professional training of the future biomedical engineers and economists in foreign language classes. By studying and analysing the scientific and methodological literature, the main directions of the development of native electronic language didactics in general and the development and implementation of electronic lexical tasks for educational purposes in particular. To develop search-informational competence, the authors propose to use information technologies, including a system of exercises and tasks related to the use of electronic dictionaries. The level of formation of search-informational competence is an effective component of adjusting the norms of professional activities in the future. Authors focused on the problem of forming the search-informational competence of future biomedical engineers and economists in the process of work with the lexical-informational literature. The main approaches to essence of the concept of search-informational competence in the pedagogical and psychological literature are given. The definition of search-informational competence acquires new shades, receives new filling and explanation in the work. One of the main problems in the implementation of general theoretical training of future biomedical engineers and economists for professional activities using innovative techniques and computer technologies is the lack of information and methodological support. Specially developed teaching aids, laboratory workshops, etc., in which students would be able not only to gain knowledge on the use of computer technologies, but also to represent the results of their research on the proposed topics. The variability of tasks and collective discussion of student work will significantly increase the intensity of the learning process and expand the general understanding of future biomedical engineers and economists about information resources to support the educational process. The model of forming the search-informational competence is theoretically grounded and experimentally based. It is determined that the common didactical skills of the work with lexical-informational literature are required as the main condition to form the search-informational competence.
У статті розглядається проблема формування пошуково-інформаційної компетентності в системі професійної підготовки майбутніх інженерів-біомедиків та економістів на заняттях з іноземної мови. Шляхом вивчення та аналізу науково-методичної літератури визначено основні напрями розвитку електронної лінгводидактики рідної мови в цілому та розробки та впровадження електронних лексичних завдань навчального призначення зокрема. Для розвитку пошуково-інформаційної компетентності автори пропонують використовувати інформаційні технології, зокрема систему вправ і завдань, пов’язаних із використанням електронних словників. Рівень сформованості пошуково-інформаційної компетентності є дієвою складовою коригування норм професійної діяльності в майбутньому. Автори зосередили увагу на проблемі формування пошуково-інформаційної компетентності майбутніх інженерів-біомедиків та економістів у процесі роботи з лексико-інформаційною літературою. Наведено основні підходи до сутності поняття пошуково-інформаційної компетентності в педагогічній та психологічній літературі. Однією з головних проблем у реалізації загальнотеоретичної підготовки майбутніх інженерів-біомедиків та економістів до професійної діяльності з використанням інноваційної техніки та комп’ютерних технологій є відсутність інформаційно-методичного забезпечення. Спеціально розроблені навчальні посібники, лабораторні практикуми тощо, в яких студенти зможуть не тільки отримати знання з використання комп’ютерних технологій, але й представити результати своїх досліджень із запропонованих тем. Варіативність завдань та колективне обговорення робіт студентів значно підвищить інтенсивність навчального процесу та розширить загальне уявлення майбутніх інженерів-біомедиків та економістів про інформаційні ресурси для забезпечення навчального процесу. Визначення пошуково-інформаційної компетентності набуває нових відтінків, отримує нове наповнення та пояснення в роботі. Теоретично та експериментально обґрунтовано модель формування пошуково-інформаційної компетентності. Визначено, що загальні дидактичні навички роботи з лексико-інформаційною літературою є обов’язковими як головна умова формування пошуково-інформаційної компетентності.
Description: 1. Andreyev S. A. Influence of European recommendations on language education on the formation of professional competence of a teacher of higher education in Ukraine in the context of the Bologna process. http://nbuv.gov.ua/UJRN/Sitimn_2008_18_4 2. Bespalko V.P. Experience in the development and use of quality criteria assimilation of knowledge. Kyiv, 1968, 52–69. 3. Bodnar S.V. The use of Internet-technologies in the system of autonomous learning of professionally-oriented foreign language by the students of nonphilological specialties. Kyiv, 2013, 68 p. 4. Voronkin O.S. Fundamentals of the use of information and computer technologies in modern higher education, Luhansk, 2011, 45 p. 5. Kasilov O.V. Information technology of automated processing of text information in the creation of electronic thesaurus dictionaries. Kharkiv, 2008, 90 p. 6. Kryvets S.V. Formation of search-informational competence of future teachers in the process of working with dictionary and reference literature. Kyiv, 2009, 121 p. 7. Kochneva Ye. M. Educational lexicography and methodology: the nature of the interaction. Kyiv, 2003, 112 p. 8. Menshikova Zh. A. Personality-oriented pedagogical interaction of teacher and students in computer training, Odessa, 1996, 89 p. 9. National strategy of education development in Ukraine 2012 – 2021. http://oneu.edu.ua/wp-content/uploads/2017/11/nsro_1221.pdf 10. Paliy O. A. Integrated use of technical teaching aids for the formation of German grammatical competence of students (based on English). Kyiv, 2002, 143 p. 11. Shevchenko S.I. Formation of speed reading skills in English with the help of computer training program "MasterReading". Nizhyn, 2009, 109 p.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/61673
Appears in Collections:Наукові роботи НПП, докторантів та аспірантів кафедри іноземних мов і перекладу

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Search-informational competence.pdf616.74 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.