Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/61747
Title: Інформаційний супровід реконструкції та ремонту житлового фонду впродовж 1999-2012 років
Other Titles: Information support of the reconstruction and repair of the housing stock during 1999-2012
Authors: Агєєва Галина Миколаївна
Agieieva Galyna
Keywords: реконструкція житла
housing reconstruction
НДІпроектреконструкція
Research Institute of Project and Reconstruction
капітальний ремонт
rebuilding
житло
dwelling
житлові будинки
residential buildings
Інформаційний супровід
information support
засоби масової інформації
mass media
науково-виробниче видання
scientific and industrial edition
Issue Date: 21-Dec-2023
Publisher: Видавничий орган Академії будівництва України
Citation: Агєєва Г. М. Інформаційний супровід реконструкції та ремонту житлового фонду впродовж 1999-2012 років // Вісник Академії будівництва України. - 2023. - С. 88-96.
Abstract: Повномасштабні воєнні дії в Україні впродовж 2022-2023 років характерні тим, що значна їх частина відбувається на територіях населених пунктів, що викликає суттєве руйнування їх забудови. Так, станом на жовтень 2022 року задокументовані пошкодження та руйнування 135,8 тис. багатоповерхових та садибних будинків загальною площею 74,1 млн. м2 (7,3 % житлового фонду країни). Збитки від цих пошкоджень оцінені на рівні 39,7 % або $50,5 млрд. У квітні 2023 року, за оцінкою експертів, загальна кількість пошкоджених або зруйнованих житлових будинків склала вже майже 158 тис., а сума збитків зросла до $54,4 млрд. Звільнення міст та селищ, тимчасово захоплених країною-агресором, ставить проблему невідкладної їх відбудови. Першочерговими в цьому є відбудова житла і інфраструктури життєзабезпечення населених пунктів. Це потребує пошуку ефективних рішень відновлення регіонів та країни в цілому з урахуванням вітчизняної та світової будівельної практики, сучасних тенденцій розвитку населених пунктів, технологій проектування, будівництва та експлуатації, тощо. До розв’язання проблем відновлення залучаються органи місцевого самоврядування та виконавчої влади, державні та приватні установи, міжнародні фонди, спеціалізовані підприємства, громадські організації, зокрема Будівельна палата України та Академія будівництва України. Разом з тим, слід звернути увагу й на досвід організацій, залучених свого часу до відбудови зруйнованих Другою світовою війною населених пунктів. Зокрема під час окупації Києва були пошкоджені та зруйновані 1742 багатоквартирних будинка та 3,6 тис. приватних садиб – біля 1,5 млн. м2 житлового фонду. Упродовж 1945-1951 років був проведений капітальний ремонт 2650 багатоповерхових будинків, зокрема за проектами, розробленими спеціалістами державного науково-дослідного та проектно-вишукувального інституту «НДІпроектреконструкція». Діяльність створеного у 1945 році інституту була спрямована на відбудову зруйнованого житлового фонду та інфраструктури населених міст [8]. З часом інститут отримав статус базової організації з науково-технічної діяльності у будівництві з питань реконструкції та капітального ремонту будівель і споруд невиробничого призначення (наказ Мінрегіону України від 03.05.2012 № 193) та головного координатора і виконавця комплексу науково-дослідних та проектних робіт щодо реконструкції житлових будинків перших масових серій (рішення НТР Держбуду України від 5.11.98 № 362). Значна увага приділялась вирішуванню проблем реформування житлової політики, формуванню нормативної та законодавчої бази у житловій сфері, науково-технічному супроводу об’єктів на різних етапах життєвого циклу, інформаційному обміну між науковими та бізнесовими колами нашої країни та зарубіжжя, тощо. Актуальність проблеми та зацікавленість у пошуку та популяризації шляхів реформування житлової політики та реконструкції житла стали у свій час засадою заснування інститутом щорічного науково-виробничого видання «Реконструкція житла» (свідоцтво про держреєстрацію друкованого ЗМІ КВ №5192).
Full-scale military actions in Ukraine during 2022-2023 are characterized by the fact that a significant part of them takes place in the territories of populated areas, which causes significant destruction of their buildings. Thus, as of October 2022, damage and destruction of 135,800 multi-story and manor houses with a total area of 74.1 million m2 (7.3% of the country's housing stock) have been documented. Damages from these damages are estimated at the level of 39.7% or $50.5 billion. In April 2023, according to experts, the total number of damaged or destroyed residential buildings was almost 158,000, and the amount of damage increased to $54.4 billion. The liberation of cities and towns temporarily captured by the aggressor country poses the problem of their immediate reconstruction. The primary priority in this is the reconstruction of housing and the infrastructure of life support of settlements. This requires the search for effective solutions for the restoration of regions and the country as a whole, taking into account domestic and global construction practices, modern trends in the development of settlements, design, construction and operation technologies, etc. Local self-government and executive authorities, state and private institutions, international funds, specialized enterprises, public organizations, in particular the Building Chamber of Ukraine and the Academy of Construction of Ukraine, are involved in solving the problems of restoration. At the same time, attention should also be paid to the experience of organizations involved in the reconstruction of settlements destroyed by the Second World War. In particular, during the occupation of Kyiv, 1,742 apartment buildings and 3,600 private estates were damaged and destroyed - about 1.5 million m2 of housing stock. Over the course of 1945-1951, 2,650 multi-story buildings were overhauled, in particular according to projects developed by specialists of the state research and design research institute "NDIproektrekonstruktionsiya". The activity of the institute, established in 1945, was aimed at rebuilding the destroyed housing stock and infrastructure of populated cities [8]. Over time, the institute received the status of a basic organization for scientific and technical activities in construction for the reconstruction and capital repair of non-industrial buildings and structures (Order of the Ministry of Regions of Ukraine dated 03.05.2012 No. 193) and the main coordinator and executor of a complex of research and design works on reconstruction residential buildings of the first mass series (decision of the National Research Council of the State Building of Ukraine dated November 5, 1998 No. 362). Considerable attention was paid to solving the problems of reforming housing policy, forming a regulatory and legislative framework in the housing sector, scientific and technical support of objects at various stages of the life cycle, information exchange between scientific and business circles of our country and abroad, etc. The urgency of the problem and the interest in finding and popularizing ways to reform housing policy and housing reconstruction became the basis for the establishment by the institute of the annual research and production publication "Reconstruction of housing" (certificate of state registration of printed mass media KV No. 5192) .
Description: 1. Гордийчук Д. Збитки України від війни перевищили $127 мільярдів у вересні – KSE. Українська правда : веб-сайт. URL : https://www.epravda.com.ua/news/2022/10/21/692884/ (дата звернення: 06.08.2023). 2. Росія завдала збитків інфраструктурі України на $147,5 мільярда — KSE Institute. Мінфін: веб-сайт. URL : https://minfin.com.ua/ua/2023/05/17/105967133/ (дата звернення: 06.08.2023). 3. Будівельний бум після війни: коли він буде і за чий рахунок? Моя Вінниця: веб-сайт. URL : https://www.myvin.com.ua/news/18035-budivelnyi-bum-pislia-viiny-koly-vin-bude-i-za-chyi-rakhunok (дата звернення: 06.08.2023). 4. Назаренко, І. (2022). Академія будівництва України. Містобудування та територіальне планування, (80), 4–24. https://doi.org/10.32347/2076-815x.2022.80.4-24 5. Рада Будівельної палати України розглянула пропозиції будівельних організацій щодо відновлення зруйнованих ворогом міст. Build PortaL : веб-сайт. URL: http://surl.li/jvcrh (дата звернення: 06.08.2023). 6. Будівельна палата і Академія Будівництва розширюють співробітництво. Build PortaL : веб-сайт. URL: http://surl.li/jvcrw (дата звернення: 06.08.2023). 7. Агєєва Г. М. Втрачене обличчя міста... Реконструкція житла. 2012. Вип.14. С. 129-138. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/recj_2012_14_16 8. Онищук Г. І., Дамаскін Б. С., Федорченко Л. М. Від минулого до сучасності – 60 років «НДІпроектреконструкція». Київ : Пролог, 2005. 176 с. 9. Реконструкція житла: науково-виробниче видання / Держ. н.-д. та проект.-вишукувальний ін-т «НДІпроектреконструкція». Київ : 1999-2012. URL: http://surl.li/jsung (дата звернення: 06.08.2023) 10. Про заходи щодо реконструкції житлових будинків перших масових серій : Постанова Кабінету Міністрів України від 14 травня 1999 р. № 820. Офіційний вісник України. 1999 р. № 20. С.163. Ст. 885. 11. Агєєва Г. М. Інформаційний супровід реконструкції житлового фонду. Архітектура історичного Києва. ВІМ та інформаційні технології в архітектурі: V Міжнародна науково-практична конференція, м. Київ, 22 листопада 2019 р.: матеріали. Київ : КНУБА, 2019. С. 4-5. URL: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/40677 (дата звернення: 06.08.2023). 12. ДСТУ 3017-95. Видання. Основні види. Терміни та визначення. [Чинний від 1996-01-01]. Вид. офіц. Київ: Книжкова палата України, 1995. 34 с. 13. Всеукраїнський конкурс «Кращий вітчизняний товар 2007 року». Реконструкція житла. 2008. Вип. 10. С. 110-127. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/recj_2008_10_16 (дата звернення: 06.08.2023).
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/61747
Appears in Collections:Наукові статті співробітників кафедри інфраструктури авіаційного транспорту

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
visnyk-30-rokiv-88-96.pdfстаття1.71 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.