Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/61897
Title: Образи висотних домінант забудови як інструмент брендингу аеропортів та прилеглих територій
Other Titles: Images of High-Rise Building Dominants as a Branding Tool for Airports and Their Adjacent Areas
Authors: Агєєва Галина Миколаївна
Agieieva Galyna
Keywords: аеропорт
приаеродромна територія
забудова
висотна домінанта
аеродромно-диспетчерська вежа
брендинг
ребрендинг
туристичні дестинації
airport
adjacent areas
development
high-rise dominant
airfield control tower
branding
rebranding
tourist destinations
Issue Date: 20-Dec-2023
Publisher: Видавничий дім "Гельветика"
Citation: Агєєва Г. М. Образи висотних домінант забудови як інструмент брендингу аеропортів та прилеглих територій // Теорія та практика дизайну. 2023. Вип. 29–30. С. 5–21.
Abstract: Забудова території аеропортів має свої особливості, пов’язані з безпекою польотів повітряних суден та технологічними процесами наземного обслуговування авіаційних перевезень. Разом з тим, забудова не тільки впливає на містобудівну ситуацію аеропортів та територій, розташованих навколо них, але й бере участь у формуванні усталеного образу аеропорту як складової туристичної дестинації. Особливе місце займають образи висотних домінант забудови – аеродромно-диспетчерських веж. Реалізація креативних ідей формоутворення останніх сприяє пізнаванню образу аеропортів та може бути спрямована на створення культурологічних ресурсів їх середовищ та приаеродромних територій. Мета. Виявити особливості висотних домінант забудови території аеропортів та основні тенденції їх використання у маркетингових технологіях в якості графічних зображень знаків для товарів і послуг. Методологія. Дослідження включає вивчення картографічних, графічних, фотографічних та проєктних матеріалів; спирається на опубліковані відомості з історії проєктування, будівництва та експлуатації об’єктів дослідження. Основними методами дослідження є порівняльний та критичний аналіз, системний підхід до вивчення об’єкту як комплексу та виявлення його властивостей та зв’язків із оточуючим середовищем. Результати. Вивчені особливості забудови, які використовуються в маркетингових технологіях. Виділені висотні домінанти – будівлі аеродромно-диспетчерських веж як об’єкти підвищеної містобудівної та композиційної значимості забудови. Наукова новизна. Виділені типологічні характеристики (5) окремо розміщених висотних домінант, які надають можливість за допомогою відповідних архітектурних, конструктивних та містобудівних рішень створити унікальні образи будівель. Виділені відповідні рівні (3) формування архітектури будівель аеродромно-диспетчерських веж, кожній з яких є інноваційно привабливим. Досліджена практика використання образів будівель аеродромно-диспетчерських веж у якості графічних позначень послуг декількох аеропортів (3); причини втрати будівлею функцій найхарактернішою ознаки сталого образу архітектурного середовища аеропортів. Практична значущість. Надані фор-пропозиції будівель нових аеродромних веж (2), образні рішення яких сприяли б пізнаванню архітектурного середовища аеропортів України як складових туристичних дестинацій.
The development of the area of airports has its specifics related to the safety of aircraft flights and technological processes of ground handling of air transportation. At the same time, development not only affects the urban development situation at airports and the areas located around them but also forms a well-established image of the airport as a component of a tourist destination. A special place is occupied by images of high-rise dominant buildings, which are airfield control towers. The implementation of creative ideas for forming the latter contributes to the recognition of the image of the airport and can be aimed at creating cultural resources of the airport environment and its adjacent areas. Purpose. The specifics of high-rise dominants of airport development and the main trends in their use in marketing technologies should be identified as graphic images of signs for goods and services. Methodology. The research includes the study of cartographic, graphic, photographic, and design materials, as well as it is based on published information from the history of design, construction, and operation of research objects. The main research methods are comparative and critical analysis, a systematic approach to studying an object as a complex and identifying its properties and connections with the environment. Results. The specifics of development used in marketing technologies are studied. High-rise dominants, which are buildings of airfield control towers, are determined as objects of increased urban planning and compositional significance of development. Scientific novelty. Typological characteristics (5) of locally placed high-rise dominants are determined, which makes it possible to create unique images of buildings using appropriate architectural, structural, and urban planning solutions. The corresponding levels of (3) formation of the architecture of buildings of airfield control towers are determined, each of which is innovatively attractive. The practice of using images of buildings of airfield control towers as graphic designations of services of several airports is studied (3). The reasons for the loss of functions by a building are the most characteristic features of a stable image of the architectural environment of airports. Practical significance. Proposals for the buildings of new airfield towers (2) are provided, the figurative solutions of which would facilitate recognizing the architectural environment of Ukrainian airports as components of tourist destinations.
Description: 1. Агєєва Г. М. Аеродромно-диспетчерські вежі – медіадомінанти макросередовища аеропортів. Містобудування та територіальне планування. 2019. Вип. 70. С. 27-43. DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.7833308 2. Агєєва Г. М. Динаміка змін архітектурних рішень аеродромно-диспетчерських веж та їх вплив на містобудівну ситуацію. Проблеми розвитку міського середовища. 2018. № 2 (21). С. 3-18. DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.7833316 3. Агєєва Г. М. Об’єкти спеціального призначення – висотні акценти архітектури аеропортів. Промислове будівництво та інженерні споруди. 2016. №3. С.20-24. DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.4710974 4. Агєєва Г. М. Туристичний потенціал аеропортів та територій, наближених до них. Роль та значення індустрії туризму й гостинності у розвитку територій, громад, держави : монографія. Львів : ЛТЕУ, 2022. С.249-263. DOI: 10.5281/zenodo.6470739 5. Агєєва Г. М., Вент О. В. Реконструкція архітектурного середовища аеропортів. Архітектурний вісник КНУБА. 2018. №14-15. С.530-540. DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.7833344 6. АД 242. Історія мужності, братерства та самопожертви. Istory : веб-сайт. URL: https://uahistory.co/book/hell-242-history-of-courage-brotherhood-and-self-sacrifice/1.php (дата звернення: 16.09.2023). 7. Апостолова-Сосса Л. О. До питання забезпечення збереження історичних панорам міст. Сучасні проблеми архітектури та містобудування. 2017. Вип. 47. С. 4-8. 8. Волкова А. В. Будівля командно-диспетчерського пункту в аеропорту міста Кіровоград (конкурсний проєкт, 2019). Міжнародний архітектурний огляд студентських проектів «Архітектурне середовище аеропортів. Репозиторій Національного Авіаційного Університету : веб-сайт. URL: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/39421 (дата звернення: 16.09.2023). 9. Захарченко А. І. Комплекс будівель із обслуговування повітряного руху в аеропорту (конкурсний проєкт, 2019). Міжнародний архітектурний огляд студентських проектів «Архітектурне середовище аеропортів. Репозиторій Національного Авіаційного Університету : веб-сайт. URL: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/39422 (дата звернення: 16.09.2023). 10. Захарченко А. І. Мембранні конструкції як засіб формоутворення висотних акцентів архітектури аеропортів. Ефективні технології в будівництві: тези ІІ Міжнар. наук.-техн. конф., Київ, 6-7 квітня 2017 р. Київ : Ліра-К, 2017. С. 182-183 11. Іщенко Н. Ф., Скрипник Л. Р. Відновлення та модернізація мережі аеропортів України в контексті сучасних соціально-економічних та політичних змін. Airport Planning, Construction and Maintenance Journal. 2023. № 1. С. 33-40. DOI: https://doi.org/10.32782/apcmj.2023.1.4 12. Карачина Н. П., Вакар Т. В., Мороз І. О. Концепт територіального брендингу в контексті соціально-економічного розвитку сільських територій. Економіка та держава. 2019. № 4. С. 25-32. DOI: 10.32702/2306-6806.2019.4.25 13. Костенко А. Я. Медіадомінанти в структурі громадських центрів. Сучасні проблеми архітектури та містобудування. 2012. Вип. 31. Київ : КНУБА, 2012. С. 368-374. 14. Кузьміна Г. В. Композиційно-просторові особливості висотних споруд. Сучасні проблеми архітектури та містобудування. 2010. Вип. 23. С. 369-374. 15. Ладигіна І. В., Біжко Є. В. Досвід висотного будівництва в структурі найкрупніших міст в умовах урбанизації. World Science. 2019. Том 1, № 5(45). С. 29-36. https://doi.org/10.31435/rsglobal_ws/31052019/6510 16. Мартишова Л. С. Генезис культурного ландшафту. Сучасні проблеми архітектури та містобудування. 2023. Вип. 66. С.126-134. DOI: https://doi.org/10.32347/2077-3455.2023.66.126-134 17. Охорона промислової власності в Україні: монографія / За ред. О. Д. Святоцького, В. Л. Петрова. Київ: Ін Юре, 1999. 400 с. 18. Панасенко Л. Брендинг території: сучасна парадигма розвитку. Схід. 2014. № 1. С. 78-84. 19. Плешкановська А. «Червоні», «блакитні», «жовті» та «зелені» лінії: до питання практики просторової детермінації в містобудівній документації. Містобудування та територіальне планування. 2020. № 73, 213–232. https://doi.org/10.32347/2076-815x.2020.73.213-232 20. Проблеми та пріоритети економічної інтеграції транспортних систем України та ЄС: колективна монографія / укладачі: Кириленко О., Зарубінська І., Гращенко І., Литвиненко Л., Савченко Л., Семірягіна М., Овсак О., Садловська І., Бугайко Д., Новак В., Разумова К., Коваленко Ю. – під заг. Редакцією д. е. н., проф. Паливоди О. М. Київ: Кондор, 2023. 279 с. 21. Форум «Україна 30. Інфраструктура». Укрінформ: веб-сайт. URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3194933-zelenskij-na-forumi-ukraina-30-infrastruktura.html (дата звернення: 16.09.2023). 22. Харазішвілі Ю.М., Бугайко Д.О., Ляшенко В.І. Сталий розвиток авіаційного транспорту України: стратегічні сценарії та інституційний супровід: монографія. Київ : НАН України, Ін-т економіки пром-сті, 2022. 276 с. 23. Чернишева М. Висотні домінанти забудови аеропортів: ефективні технології зведення. Ефективні технології в будівництві: матеріали V Міжнар. наук.-техн. конф., Київ, 19 листопада 2020 р. Київ : КНУБА, 2020. С. 221-222. 24. Шандюк А. Культурологічні ресурси висотних домінант забудови аеропортів. Політ. Сучасні проблеми науки: тези доповідей ХХІІ Міжнар. наук.-практ. конф. Київ: НАУ, 2022. С. 60-61. 25. Штогрін І. Вежа ДАПу – це символ здатності України чинити опір агресії: оборонці Донецького аеропорту. Радіо Свобода: веб-сайт. URL: http://surl.li/ldwes (дата звернення: 16.09.2023). 26. Agieieva, G., & Nickolchuk, B. (2019). Airports as art-space. AVIA-2019 (pp. 21.13-21.17). NAU publishing house. http://surl.li/lghne 27. Agieieva, G. (2023). Visitors’ Terraces as Components of the Urban Environment of Airports. In: Onyshchenko, V., Mammadova, G., Sivitska, S., Gasimov, A. (eds) Proceedings of the 4th International Conference on Building Innovations. ICBI 2022. Lecture Notes in Civil Engineering, 299, pp. 393-409. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-17385-1_31 28. Agieieva, G., Burchak, A., & Sukach, T. (2019). Air traffic control tower: changings of initial options. AVIA-2019 (рр.21.23-21.27). NAU publishing house. https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/52768 29. Airports Council International (ACI) (2020). The impact of COVID-19 on the airport business. Vanishing traffic, a collapse in revenues, and rising business risks. ACI. 30. Asgford, N. J., Mumayiz, S., & Wright, P. H. (2011). Airport engineering: planning, design, and development of 21 st century airports. John Wiley & Sons 31. Fritz, S. (2011, november, 10). Architecture between heaven and earth: extraordinary control tower design. Archi-Tonic. http://surl.li/lghnp 32. Kasarda, J. (2000). Planning the aerotropolis. Airport World Magazine, 5 (5), 52-53. 33. Luchtvaartnieuws. (2018, maart 30). Lelystad Airport Maakt Transformatie Naar 'LA'. http://surl.li/lghny 34. Russo, C. (w. d.). Art of the airport tower. Carolynrusso. https://carolynrusso.com/artoftheairporttower/ 35. Volkova, А. V., & Agieieva, G. M. (2016). New face of air traffic service’s objects. Safety in Aviation and Space Technologies (pp. 10.1.27-10.1.30). NAU publishing house. https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/22462 36. Іnternational Civil Aviation Organization (ICAO) (2013). Airport Economics Manual (DOC: 9562). ICAO. 37. Іnternational Civil Aviation Organization (ICAO) (2009). Airport Planning Manual. Part 1 Master Planning. (DOC: 9184-AN/902). ICAO. REFERENSES 1. Agieieva, G. M. (2019). Aerodromno-dyspetcherski vezhi – mediadominanty makroseredovyshcha aeroportiv [Airport control towers are media dominant in the macro environment of airports]. Mistobuduvannia ta terytorialne planuvannia - Urban planning and territorial planning, 70, 27-43. DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.7833308 [in Ukrainian]. 2. Agieieva, G. M. (2018). Dynamika zmin arkhitekturnykh rishen aerodromno-dyspetcherskykh vezh ta yikh vplyv na mistobudivnu sytuatsiiu [The dynamics of changes in the architectural solutions of airport control towers and their impact on the urban planning situation]. Problemy rozvytku miskoho seredovyshcha – Problems of the development of the urban environment, 2 (21), 3-18. DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.7833316 [in Ukrainian]. 3. Agieieva, G. M. (2016). Ob’iekty spetsialnoho pryznachennia – vysotni aktsenty arkhitektury aeroportiv [Special purpose facilities are high-rise accents of airport architecture]. Promyslove budivnytstvo ta inzhenerni sporudy – Industrial construction and engineering structures, 3, 20-24. DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.4710974 [in Ukrainian]. 4. Agieieva, G. M. (2022). Turystychnyi potentsial aeroportiv ta terytorii, nablyzhenykh do nykh [Tourist potential of airports and territories close to them]. In: Rol ta znachennia industrii turyzmu y hostynnosti u rozvytku terytorii, hromad, derzhavy – The role and significance of the tourism and hospitality industry in the development of territories, communities, and the state (pp. 249-263). Publishing house of the Lviv University of Trade and Economics. [in Ukrainian]. 5. Agieieva, G. M., & Vent, O. V. (2018). Rekonstruktsiia arkhitekturnoho seredovyshcha aeroportiv [Reconstruction of the architectural environment of airports]. Arkhitekturnyi visnyk KNUBA – KNUBA architectural bulletin, 14-15, 530-540. DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.7833344 [in Ukrainian]. 6. Istory. (w. d.). AD 242. Istoriia muzhnosti, braterstva ta samopozhertvy [Hell 242. A story of courage, brotherhood and self-sacrifice]. https://uahistory.co/book/hell-242-history-of-courage-brotherhood-and-self-sacrifice/1.php [in Ukrainian]. 7. Apostolova-Sossa, L. O. (2017). Do pytannia zabezpechennia zberezhennia istorychnykh panoram mist [To the issue of ensuring the preservation of historical panoramas of cities]. Suchasni problemy arkhitektury ta mistobuduvannia – Modern problems of architecture and urban planning, 47, 4-8. [in Ukrainian]. 8. Volkova, A. V. (2019, April 30). Budivlia komandno-dyspetcherskoho punktu v aeroportu mista Kirovohrad (konkursnyi proiekt). Mizhnarodnyi arkhitekturnyi ohliad studentskykh proektiv «Arkhitekturne seredovyshche aeroportiv [The building of the command and control center at the airport of the city of Kirovohrad (competition project). International architectural review of student projects «Architectural environment of airports»]. Repozytorii Natsionalnoho Aviatsiinoho Universytetu – Repository of the National Aviation University. https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/39421 [in Ukrainian]. 9. Zakharchenko, A. I. (2019, April 30). Kompleks budivel iz obsluhovuvannia povitrianoho rukhu v aeroportu (konkursnyi proiekt). Mizhnarodnyi arkhitekturnyi ohliad studentskykh proektiv «Arkhitekturne seredovyshche aeroportiv [Complex of buildings for air traffic service at the airport (competition project). International architectural review of student projects "Architectural environment of airports]. Repozytorii Natsionalnoho Aviatsiinoho Universytetu – Repository of the National Aviation University. https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/39422 [in Ukrainian]. 10. Zakharchenko, A. I. (2017). Membranni konstruktsii yak zasib formoutvorennia vysotnykh aktsentiv arkhitektury aeroportiv [Membrane constructions as a means of forming high-altitude accents of airport architecture]. Efektyvni tekhnolohii v budivnytstvi – Effective technologies in construction (pp. 182-183). Publishing house Lira-K. [in Ukrainian]. 11. Ishchenko, N.F., & Skrypnyk, L. R. (2023). Vidnovlennia ta modernizatsiia merezhi aeroportiv Ukrainy v konteksti suchasnykh sotsialno-ekonomichnykh ta politychnykh zmin [Restoration and modernization of the airport network of Ukraine in the context of modern socio-economic and political changes]. Airport Planning, Construction and Maintenance Journal, 1, 33-40. https://doi.org/10.32782/apcmj.2023.1.4 [in Ukrainian]. 12. Karachina, N. P., Vakar, T. V., & Moroz, I. O. (2019). Kontsept terytorialnoho brendynhu v konteksti sotsialno-ekonomichnoho rozvytku silskykh terytorii [The concept of territorial branding in the context of socio-economic development of rural areas]. Ekonomika ta derzhava – Economy and the state, 4, 25-32. https://doi.org/10.32702/2306-6806.2019.4.25 [in Ukrainian]. 13. Kostenko, A. Ya. (2012). Mediadominanty v strukturi hromadskykh tsentriv [Media dominants in the structure of public centers]. Suchasni problemy arkhitektury ta mistobuduvannia – Modern problems of architecture and urban planning, 31, 368-374. [in Ukrainian]. 14. Kuzmina, H. V. (2010). Kompozytsiino-prostorovi osoblyvosti vysotnykh sporud [Compositional and spatial features of high-rise buildings]. Suchasni problemy arkhitektury ta mistobuduvannia – Modern problems of architecture and urban planning, 23, 369-374. [in Ukrainian]. 15. Ladigina, I. V., & Bizhko, E. V. (2019). Dosvid vysotnoho budivnytstva v strukturi nay̆krupnishykh mist v umovakh urbanyzatsiï [Experience of high-rise construction in the structure of the largest cities in conditions of urbanization]. World Science, 1(5(45), 29-36. https://doi.org/10.31435/rsglobal_ws/31052019/6510 [in Ukrainian]. 16. Martyshova, L. S. (2023). Henezys kulturnoho landshaftu [Genesis of the cultural landscape]. Suchasni problemy arkhitektury ta mistobuduvannia – Modern problems of architecture and urban planning, 66, 126-134. https://doi.org/10.32347/2077-3455.2023.66.126-134 [in Ukrainian]. 17. Svyatotskyi O. D., & Petrov, V. L. (Eds). (1999). Okhorona promyslovoi vlasnosti v Ukraini [Protection of industrial property in Ukraine]. Ying Yure. [in Ukrainian]. 18. Panasenko, L. (2014). Brendynh terytorii: suchasna paradyhma rozvytku [Branding of the territory: a modern paradigm of development]. Skhid – East, 1, 78-84. [in Ukrainian]. 19. Pleshkanovska, A. (2020). «Chervoni», «blakytni», «zhovti» ta «zeleni» linii: do pytannia praktyky prostorovoi determinatsii v mistobudivnii dokumentatsii ["Red", "blue", "yellow" and "green" lines: to the issue of the practice of spatial determination in urban planning documentation]. Mistobuduvannia ta terytorialne planuvannia – Urban planning and territorial planning, 73, 213–232. https://doi.org/10.32347/2076-815x.2020.73.213-232 [in Ukrainian]. 20. Kyrylenko, O., Zarubinska, I., Grashchenko, I., Lytvynenko, L., Savchenko, L., Semiryagina, M., Ovsak, O., Sadlovska, I., Bugayko, D ., Novak. V., Razumova, K., Kovalenko, Yu., & Palyvoda, O. M. (2023). Problemy ta priorytety ekonomichnoi intehratsii transportnykh system Ukrainy ta YeS [Problems and priorities of the economic integration of the transport systems of Ukraine and the EU]. Condor. [in Ukrainian]. 21. Ukrinform. (w. d.). Forum «Ukraina 30. Infrastruktura» [Forum "Ukraine 30. Infrastructure"]. https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3194933-zelenskij-na-forumi-ukraina-30-infrastruktura.html [in Ukrainian]. 22. Kharazishvili, Yu. M., Bugayko, D. O., & Lyashenko, V. I. (2022). Stalyi rozvytok aviatsiinoho transportu Ukrainy: stratehichni stsenarii ta instytutsiinyi suprovid [Sustainable development of air transport of Ukraine: strategic scenarios and institutional support]. NAS of Ukraine, Institute of Industrial Economics. [in Ukrainian]. 23. Chernysheva, M. (2020). Vysotni dominanty zabudovy aeroportiv: efektyvni tekhnolohii zvedennia [High-rise dominants of airport development: effective construction technologies]. Efektyvni tekhnolohii v budivnytstvi – Effective technologies in construction (pp. 221-222). KNUBA publishing house. [in Ukrainian]. 24. Shandyuk, A. (2022). Kulturolohichni resursy vysotnykh dominant zabudovy aeroportiv [Cultural resources of high-rise dominants of airport development]. Polit. Suchasni problemy nauky – Flight. Modern problems of science (pp. 60-61). NAU publishing house. [in Ukrainian]. 25. Stogrin, I. (2021, January 13 ). Vezha DAPu – tse symvol zdatnosti Ukrainy chynyty opir ahresii: oborontsi Donetskoho aeroportu [The DAP tower is a symbol of Ukraine's ability to resist aggression: defenders of the Donetsk airport]. Radio Svoboda. http://surl.li/ldwes [in Ukrainian]. 26. Agieieva, G., & Nickolchuk, B. (2019). Airports as art-space. AVIA-2019 (pp. 21.13-21.17). NAU publishing house. http://surl.li/lghne [in English]. 27. Agieieva, G. (2023). Visitors’ Terraces as Components of the Urban Environment of Airports. In: Onyshchenko, V., Mammadova, G., Sivitska, S., Gasimov, A. (eds) Proceedings of the 4th International Conference on Building Innovations. ICBI 2022. Lecture Notes in Civil Engineering, 299, pp. 393-409. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-17385-1_31 [in English]. 28. Agieieva, G., Burchak, A., & Sukach, T. (2019). Air traffic control tower: changings of initial options. AVIA-2019 (рр.21.23-21.27). NAU publishing house. https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/52768 [in English]. 29. Airports Council International (ACI) (2020). The impact of COVID-19 on the airport business. Vanishing traffic, a collapse in revenues, and rising business risks. ACI. [in English]. 30. Asgford, N. J., Mumayiz, S., & Wright, P. H. (2011). Airport engineering: planning, design, and development of 21 st century airports. John Wiley & Sons [in English]. 31. Fritz, S. (2011, november, 10). Architecture between heaven and earth: extraordinary control tower design. Archi-Tonic. http://surl.li/lghnp [in English]. 32. Kasarda, J. (2000). Planning the aerotropolis. Airport World Magazine, 5 (5), 52-53. [in English]. 33. Luchtvaartnieuws. (2018, maart 30). Lelystad Airport Maakt Transformatie Naar 'LA'. http://surl.li/lghny [In Dutch]. 34. Russo, C. (w. d.). Art of the airport tower. Carolynrusso. https://carolynrusso.com/artoftheairporttower/ [in English]. 35. Volkova, А. V., & Agieieva, G. M. (2016). New face of air traffic service’s objects. Safety in Aviation and Space Technologies (pp. 10.1.27-10.1.30). NAU publishing house. https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/22462 [in English]. 36. Іnternational Civil Aviation Organization (ICAO) (2013). Airport Economics Manual (DOC: 9562). ICAO. [in English]. 37. Іnternational Civil Aviation Organization (ICAO) (2009). Airport Planning Manual. Part 1 Master Planning. (DOC: 9184-AN/902). ICAO. [in English].
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/61897
DOI: 10.32782/2415-8151.2023.29-30.1
Appears in Collections:Наукові статті співробітників кафедри інфраструктури авіаційного транспорту

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
AG-1 (15).pdfстаття972.21 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.