Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/62008
Title: Навчально-методичной комплекс з дисципліни "Біогеохімія"
Other Titles: Educational and methodological complex on the subject "Biogeochemistry"
Authors: Бовсуновський, Євген Олексійович
Bovsunovsky, Yevhen Oleksiiovych
Keywords: земна кора
хімічні елементи
кругообіг речовин
біосфера
жива речовина
Earth crust
chemical elements
circulation of substances
biosphere
living matter
Issue Date: Oct-2023
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Дана навчальна дисципліна є теоретичною основою сукупності знань та вмінь, що формують профіль фахівця в галузі природничих наук. Метою навчальної дисципліни «Біогеохімія» є навчання студентів основам загальної організації біогеохімічних ланцюгів та їх динаміки в умовах природного стану екосистем та техногенного навантаження, засвоєння навичок всіх етапів біогеохімічних досліджень, засвоєння біогеохімічних складових у складі головних регіональних екологічних проблем України. Завданнями навчальної дисципліни є вивчення: хімічного складу живих організмів у відповідності до складу шарів літосфери, гідросфери, атмосфери; впливу геохімічної спеціалізації компонентів навколишнього середовища на екологічний стан біоценозів; ролі живих організмів, живої речовини та живої матерії у міграції та кругообігу хімічних елементів; міграційної здатності хімічних елементів у природному середовищі та методів визначення коефіцієнтів їх міграції; біогеохімічних ланцюгів на територіях з екологічними проблемами.
This educational subject is the theoretical basis of the set of knowledge and skills that form the profile of a specialist in the field of natural sciences. The purpose of the subject "Biogeochemistry" is to teach students the basics of the general organization of biogeochemical chains and their dynamics in the conditions of the natural state of ecosystems and man-made load, mastering the skills of all stages of biogeochemical research, mastering biogeochemical components as part of the main regional environmental problems of Ukraine. The tasks of the academic subject are the study of: the chemical composition of living organisms in accordance with the composition of the layers of the lithosphere, hydrosphere, atmosphere; the influence of geochemical specialization of environmental components on the ecological state of biocenoses; the roles of living organisms, living matter and living matter in the migration and circulation of chemical elements; migration ability of chemical elements in the natural environment and methods of determining their migration coefficients; biogeochemical chains in territories with ecological problems.
Description: Навчально-методичний комплекс з дисципліни "Біогеохімія" для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня "Бакалавр" спеціальності 101 "Екологія"
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/62008
Appears in Collections:Навчально-методичні комплекси кафедри екології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Біогеохімія_НМК.pdfКомплекс7.23 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.