Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/62059
Title: Удосконалення системи управління персоналом Sportbank в контексті розвитку систем мотивації з урахуванням світового досвіду
Other Titles: Improvement of the Sportbank personnel management system in the context of the development of motivation systems, taking into account world experience
Authors: Савелюк, Катерина Олександрівна
Savelyuk, Kateryna Oleksandrivna
Keywords: управління
management
управління персоналом
personnel management
зовнішньоекономічні зв'язки
foreign economic relations
дипломна робота
graduate work
система мотивації
motivation system
ефективність
efficiency
Issue Date: 8-Jan-2024
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Савелюк К.О. Удосконалення системи управління персоналом "Sportbank" в контексті розвитку систем мотивації з урахуванням світового досвіду. – Дипломна робота на здобуття освітнього ступеня магістра спеціальності «Менеджмент». – Національний авіаційний університет. – Київ, 2024. – 116 с.
Abstract: Ефективне управління персоналом на сьогоднішній день є, можливо, найважливішим елементом управлінської діяльності підприємства. Жодна організація не зможе працювати гармонійно, якщо керівництво не приділяє достатньо уваги організаційній структурі управління, системі мотивації та соціальному захисту працівників. Навіть з усіма досягненнями вітчизняної економічної школи часто не вистачає для адекватної оцінки проблем управління персоналом на окремих підприємствах, тому вважається доцільним проведення комплексного аналізу, узагальнення та спроби адаптації зарубіжного досвіду до реалій вітчизняної економіки.
Effective personnel management is perhaps the most important element of the enterprise's management today. No organization will be able to work harmoniously if the management does not pay enough attention to the organizational management structure, motivation system and social protection of employees. Even with all the achievements of the domestic economic school, it is often not enough to adequately assess the problems of personnel management at individual enterprises, therefore it is considered appropriate to carry out a comprehensive analysis, generalization and attempt to adapt foreign experience to the realities of the domestic economy.
Description: Робота публікується згідно наказу Ректора НАУ від 27.05.2021 р. №311/од «Про розміщення кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти в репозиторії університету». Керівник проекту: доцент Гращенко Ірина Семенівна
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/62059
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємств

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Савелюк_диплом.pdfдипломна робота1.6 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.