Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/62106
Title: Удосконалення системи управління персоналом Sportbank в контексті розвитку систем мотивації з урахуванням світового досвіду
Other Titles: Improvement of the Sportbank personnel management system in the context of the development of motivation systems, taking into account world experience
Authors: Савелюк, Катерина Олександрівна
Savelyuk, Kateryna Oleksandrivna
Keywords: мотиваційні механізми
motivation mechanisms
банк
bank
матеріальна мотивація
material motivation
дипломна робота
graduate work
типологічна модель мотивації
typical model of motivation
задоволеність працівників
employee satisfaction
Issue Date: 27-Dec-2023
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Савелюк К.О. Удосконалення системи управління персоналом Sportbank в контексті розвитку систем мотивації з урахуванням світового досвіду. – Дипломна робота на здобуття освітнього ступеня магістра спеціальності «Менеджмент». – Національний авіаційний університет. – Київ, 2023. – 116 с.
Abstract: Сучасний банк, включаючи комерційний, що оптимально використовує людські ресурси, покращує якість їх управління та гарантує стабільність персоналу через підвищення соціально-економічних показників фінансової діяльності. Це, в свою чергу, сприяє отриманню додаткових конкурентних переваг на фінансовому ринку. Створення ефективної та глобально конкурентоспроможної банківської системи, здатної забезпечити високий рівень інвестиційної та інноваційної активності, стає обов'язковою передумовою для сталого розвитку економіки України та її подальшої інтеграції у світову економіку. Ключову роль у цьому відіграють інструменти мотивації праці банківського персоналу
A modern bank, including a commercial one, that optimally uses human resources, improves the quality of their management and guarantees staff stability due to the improvement of socio-economic indicators of financial activity. This, in turn, contributes to obtaining additional competitive advantages in the financial market. The creation of an effective and globally competitive banking system, capable of ensuring a high level of investment and innovation activity, becomes a prerequisite for the sustainable development of Ukraine's economy and its further integration into the world economy. The key role in this is played by the tools of motivation of bank personnel
Description: Робота публікується згідно наказу Ректора НАУ від 27.05.2021 р. №311/од «Про розміщення кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти в репозиторії університету». Керівник проекту: доцент Гращенко Ірина Семенівна
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/62106
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємств

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Савелюк_диплом.pdfдипломна робота1.6 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.