Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/62107
Title: Improvement of the personnel management system of JSC UZBEKISTAN AIRWAY based on the experience of foreign countries
Other Titles: Удосконалення системи управління персоналом АТ UZBEKISTAN AIRWAYS з урахуванням досвіду зарубіжних країн
Authors: Tokareva, Ekaterina
Токарєва, Катерина
Keywords: personnel management
управління персоналом
external environment
зовнішнє середовище
external economic activity
зовнішньоекономічна діяльність
graduate work
дипломна робота
recruiting activity
рекрутингова діяльність
information system
інформаційна система
Issue Date: 27-Dec-2023
Publisher: National Aviation University
Citation: Tokareva E. Improvement of the personnel management system of JSC UZBEKISTAN AIRWAY based on the experience of foreign countries. – Thesis for the Master's degree in "Management". - National Aviation University. - Kyiv, 2023. - 117 p.
Abstract: The modern system of views on management was formed under the influence of objective changes in the world social development. The main factors of these changes were scientific and technological progress and concentration of scientific and production potential. The progress of technology and the associated increase in competition led to the realization of the key role of the human factor in production activities. There have also been major changes in the structure of the labor force, the educational and cultural level of workers has increased, their value orientations have changed and motivational attitudes of young people have changed. The consequence of this was the recognition in the developed economies of the human being as a leading factor in the development of the economy. Human resources have become a strategic resource of the organization.
Сучасна система поглядів на управління сформувалася під впливом об'єктивних змін у світовому суспільному розвитку. Основними факторами цих змін стали науково-технічний прогрес і концентрація науково-виробничого потенціалу. Прогрес техніки і пов'язане з ним зростання конкуренції призвели до усвідомлення ключової ролі людського фактора у виробничій діяльності. Великі зміни відбулися також у структурі робочої сили, освітньому та культурному рівні робітників зросли, змінилися ціннісні орієнтації та мотиваційні установки молоді. Наслідком цього стало визнання в розвинутих економіках людини як провідного фактора розвитку економіки. Людські ресурси стали стратегічним ресурсом організації.
Description: Робота публікується згідно наказу Ректора НАУ від 27.05.2021 р. №311/од «Про розміщення кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти в репозиторії університету». Керівник проекту: доцент Литвиненко Лариса Леонідівна
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/62107
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємств

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ФТМЛ_2023_073_Токарєва Є.А._.pdfдипломна робота3.93 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.