Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/62260
Title: Мілітарні нагороди Збройних сил України
Other Titles: Military Awards of the Armed Forces of Ukraine
Authors: Карпов, Віктор Васильович
Karpov, Viktor
Умберто, Нуно ді Олівейра
Humberto, Nuno de Oliveira
Keywords: нагороди
Збройні сили України
військова символіка
медаль
фалеристика
хрест
awards
cross
military symbols
medal
phaleristics
Armed Forces of Ukraine
Issue Date: 2024
Publisher: Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв
Citation: Карпов В. Мілітарні нагороди Збройних сил України / Віктор Карпов, Умберто Нуно ді Олівейра. – Одеса : Олді+, 2024. — 126 с.
Abstract: Видання представляє новітню систему відомчих заохочувальних відзнак Міністерства оборони України та Головнокомандувача Збройних сил України. Відродження українських нагород різних історичних періодів української державності у новітній нагородній системі, розвиток традиційних ідейних основ військової символіки свідчить про рішуче повернення до першоджерел української фалеристики. Військові нагороди різних історичних формацій української державності стали основою новітньої нагородної системи. Захоплення історичним минулим відкриває шлях до нових ідейно-теоретичних та образотворчих підходів формування відзнак, пов’язаних із бойовою діяльністю військ, конкретним видом військової звитяги.
The publication presents the latest system of departmental incentive awards of the Ministry of Defense of Ukraine and the Commander-in-Chief of the Armed Forces of Ukraine. The revival of Ukrainian awards of various historical periods of Ukrainian statehood in the newest award system, the development of traditional ideological foundations of military symbolism indicates a decisive return to the original sources of Ukrainian phaleristics. Military awards of various historical formations of Ukrainian statehood became the basis of the newest award system. Fascination with the historical past opens the way to new ideological-theoretical and pictorial approaches to the formation of insignia related to the combat activity of troops, a speci c type of military feat.
Description: Bondarenko, H. (1997). Spetsialni (dopomizhni) istorychni dystsypliny [Special (auxiliary) historical disciplines] Lutsk : Red.-vyd. vidd. Volyn. un-tu, 222 s. [in Ukrainian]. Buzalo, V. (1993). Kokarda armii UNR zrazka sichnia 1918 r. [Cockade of the Army of the Ukrainian People's Republic of January 1918] // Znak : [visnyk Ukrainskoho heraldychnoho tovarystva]. Ch. 4 [in Ukrainian]. Bytynskyi, M. (1932). Viiskovi vidznaky Ukrainskoi natsionalnoi armii [Mil- itary awards of the Ukrainian National Army] // Hurtuimosia. Ch. 9 [in Ukrainian]. Chmyr, M. (2018). Derzhavni nahorody Ukrainy. [State awards of Ukraine]. Kyiv : Baltiia-Druk, 56 s. [in Ukrainian]. Hlomozda, K. (1996). Vidznaky ukrainskoho viiska doby Vyzvolnykh zmahan [Dec- orations of the Ukrainian army of the era of the liberation struggles] // Isto- riia ukrainskoho viiska (1917–1995) / upor. Ya. Dashkevych. Lviv : Svit [in Ukrainian]. Holovnokomanduvach ZSU svoim nakazom zatverdyv novu systemu boiovykh nahorod. (2021). [The Commander-in-Chief of the Armed Forces approved a new system of combat awards by his order] URL: https:// www. armyinform. com.ua/golovnokomanduvach-zsu-svoyim-nakazom-zatverdyv-novu-sys- temu-bojovyh-nagorod/ [data zvern.: 12.10.2023] [in Ukrainian]. Horodyskyi, O. (1966). Pro medali y viiskovi vidznachennia [About medals and mil- itary honors] // Visti [ukrainskyi viiskovyi zhurnal]. Ch. 121 [in Ukrainian]. Karpov, V. (2014). Metodolohichni zasady doslidzhennia problemy viiskovoi sym- voliky Ukrainy [Methodological principles of the study of the problem of military symbols of Ukraine] // Visnyk Natsionalnoi akademii kerivnykh kadriv kultury i mystetstva: nauk. zhurnal. K. : Milenium, No 4. S. 169–174 [in Ukrainian]. Karpov, V. (2014). Symvolika Ukrainskoi Povstanskoi armii yak oznaka natsional- noi identychnosti [Symbolism of the Ukrainian Insurgent Army as a sign of national identity ] // Visnyk Natsionalnoho universytetu oborony Ukrainy. K. : Natsionalnyi universytet oborony Ukrainy, No 3. S. 139–144 [in Ukrainian]. Karpov, V. (2007). Viiskova symvolika derzhavy [Military symbols of the state]. K. : Lybid, 296 s.; il. [in Ukrainian]. Karpov, V. (2009). Viiskovi nahorody doby Dyrektorii UNR [Military awards of the day of the UNR Directory] // Voienna istoriia, No 1 (43). S. 121–130 [in Ukrainian]. Karpov, V. (2006). Ukrainska viiskova symvolika. [Ukrainian military symbols] 2-he vyd., dop. y pererob. K. : Lybid, 264 s.; il. [in Ukrainian]. Karpov, V.V. (2015). Rozrobka ta vprovadzhennia vidomchykh vidznak Zbroinykh Syl Ukrainy ta znakiv viiskovoi maisternosti [Development and implementation of departmental insignia of the Armed Forces of Ukraine and signs of military prowess] // Istorychni vytoky ukrainskoi viiskovoi symvoliky ta yii rozvytok v nezalezhnii Ukraini : dys. ... dok. ist. nauk : 07.00.01. Pereiaslav-Khmel- nytskyi, s. 253–290 [in Ukrainian]. Karpov, V.V. (2022). Evoliutsiia ukrainskoi falerystyky v umovakh viiny Rosiiskoi fede- ratsii proty Ukrainy [The evolution of Ukrainian phalerology in the conditions of the war of the Russian Federation against Ukraine]. Voienno-istorychnyi visnyk, No4. S.118–133. DOI: http:dx.doi.org/10.33099/2707-1383-2022-46-4-118- 133 [in Ukrainian]. Karpov, V.V. (2019). Viiskova symvolika u strukturi viiskovo-istorychnoi nauky [Military symbolism in the structure of military-historical science] // Kulturni ta mystetski studi KhKhI stolittia: naukovo-praktychne partnerstvo: Materialy mizhn. symp. prysv. 50-rich. NAKKKIM (6 chervnia 2019 r., Kyiv). Kyiv: NAKKKIM, S. 374–376 [in Ukrainian]. Karpov, V. (2015). Falerystychni tradytsii Ukrainskoi Narodnoi Respubliky [Faleristic traditions of the Ukrainian People's Republic]. Visnyk Natsionalnoi akademii kerivnykh kadriv kultury i mystetstva: naukovyi zhurnal. Kyiv: Milenium. No 1, s. 178–182 [in Ukrainian]. Karpov, V. (2015). Istorychni vytoky ukrainskoi viiskovoi symvoliky ta yii rozvytok v nezalezhnii Ukraini : dys.. ... dok. ist. nauk: 07.00.01. [Historical origins of Ukrainian military symbolism and its development in independent Ukraine: diss. ... doc. history Sciences: 07.00.01]. Pereiaslav-Khmelnytskyi. 464 s. [in Ukrainian]. Karpov, V. (2018). Viiskovi nahorody Ukrainy [Military awards of Ukraine]. Kyiv : Baltiia-Druk, 80 s. [in Ukrainian]. Karpov, V. (2020). Veksylolohiia ta falerystyka. Ukrainskyi koloryt: navch. posib. [Vexillology and phaleristics. Ukrainian avor: education. manual]. Kyiv : Vydavnychyi dim «Helvetyka», 192 s. [in Ukrainian]. Krukovskyi, O. (2011). Ukrainska falerystyka (iz fondiv Lvivskoho istorych- noho muzeiu) [Ukrainian phalerestics (from the funds of the Lviv Historical Museum)]. Lviv : Apriori, 120 s.: il. [in Ukrainian]. Lytvyn, S. (2010). Nahrudni kvali katsiini znaky Ukrainy: Dovidnyk-kataloh. [Chest quali cation badges of Ukraine: Handbook-catalogue]. Poltava : TOV «ASMI», 344 s. [in Ukrainian]. Lytvyn, S. (2017). Vidznaky Vnutrishnikh viisk Ukrainy: Dovidnyk-kataloh. [Decora- tions of the Internal Troops of Ukraine: Handbook-catalogue]. Poltava : TOV «ASMI», 407 s. [in Ukrainian]. Nahorody Ukrainy: istoriia, fakty, dokumenty : u 3 t. [Awards of Ukraine: his- tory, facts, documents: in 3 volumes] K. : Ukrainoznavstvo; rma «ARC- Ukraine», 1996. T. 1. 1996. 288 s.; T. 2. 1996. 344 s.; T. 3. 1996. 424 s. [in Ukrainian]. Nakaz Holovnokomanduvacha Zbroinykh Syl Ukrainy vid 05.07.2023 roku No 187 «Pro pochesni nahrudni znaky Holovnokomanduvacha Zbroinykh Syl Ukrainy». [Order of the Commander-in-Chief of the Armed Forces of Ukraine dated 07/05/2023 No. 187 «On the badges of honor of the Command- er-in-Chief of the Armed Forces of Ukraine»] [in Ukrainian]. Semotiuk, Ya. (2004). Ukrainski viiskovi nahorody. 2-he vydannia, dopovnene. [Ukrainian military awards. 2nd edition, supplemented]. Toronto, 64 s. [in Ukrainian]. Slobodianiuk, M. (2017). Sukhoputni viiska Ukrainy: Narukavna symvolika (1992– 2012). [Ground forces of Ukraine: Sleeve insignia (1992-2012)]. Lviv : Vydavnytstvo «Astroliabiia», 286 s. [in Ukrainian]. Spetsialni istorychni dystsypliny. (2008). Dovidnyk: navch. posib. dlia studentiv vyshchykh navchalnykh zakladiv. [Special historical disciplines. Handbook: education. manual for students of higher educational institutions]. Kyiv : Lybid, 520 s. [in Ukrainian]. Ukrainska falerystyka: Z istorii nahorodnoi spadshchyny : u 2 kn. (2004). [Ukrainian phalerology: From the history of the award heritage: in 2 books] K. : Lybid, Kn. 1. 480 s. [in Ukrainian]. Voronin, V. (2013). Liudy, derzhava, nahorody ... Nahorodna systema Ukrainy ХХ – ХХI stolit : vynyknennia ta rozvytok v umovakh politychnykh i sotsialno-ekono- michnykh transformatsii derzhavy i suspilstva : [monohra ia] [People, the state, awards ... The award system of Ukraine in the 20th – 21st centuries: emer- gence and development in the conditions of political and socio-economic transformations of the state and society: [monograph]]. Kharkiv : Folio, 320 s. [in Ukrainian]. Yurova, T. (2016). Odnostrii ukrainskykh voiakiv vid Pershoi do Druhoi svitovoi viiny. [Uniformity of Ukrainian soldiers from the First World War to the Second World War]. Kyiv : Vydavets Oleh Filiuk, 398 s. [in Ukrainian].
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/62260
ISSN: 978-966-289-805-7
Appears in Collections:Автореферати та дисертації кафедри комп'ютерних технологій дизайну і графіки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Карпов ВВ_Мілітарні нагороди Збройних_preview 1.pdf1.25 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.