Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/62309
Title: Indian myths as the basis of Hart Crane’s mythmaking
Other Titles: Індіанські міфи як основа міфопоетики творів Гарта Крейна
Authors: Kolisnychenko, Anna Vitaliivna
Kharytska, Svitlana Vasylivna
Колісниченко, Анна Віталіївна
Харицька, Світлана Василівна
Keywords: Indian myths
mythopoetics
modernism
national identity
“American dream”
“myth to God”
індіанські міфи
міфопоетика
модернізм
національна ідентичність
"Американська мрія"
"міф для Господа"
Issue Date: 2024
Publisher: Alfred Nobel University
Citation: Kolisnychenko A., Kharytska S. Indian myths as the basis of Hart Crane’s mythmaking / Kolisnychenko Anna, Kharytska Svitlana // Alfred Nobel University Journal of Philology. – Vol. 2 (26/1) – Dnipro, 2023. – P. 89-104.
Abstract: The article focuses on the specific significance of the myths of the indigenous peoples of North and South America for the formation of a special artistic creation of the Crane’s “myth to God” (the definition of the poet). The purpose of the research is to identify and analyze the ancient mythologies used by Hart Crane to construct the future of America, which will be inspired by the new myth. This new myth, according to Crane, will emerge from the synthesis of all mythologies existing on the American continent, the achievements of all cultures whose peoples participated in the discovery and development of the New World, and the incredible success in the development of civilization that the Americans achieved. Crane’s poetry space is homogeneous. Probably somewhat eclectic, but homogeneity is achieved by a purposeful orientation to the subordination of all components to the American idea, that is, Crane’s space is a poetic melting pot. In accordance with the indicated homogeneity, we used the synergy of literary methods in conducting the research: biographical, which made it possible to follow the works from the initial idea to their creation; cultural-historical, due to which the characteristic features of the era of modernism are identified in the poet’s works; comparative, which makes it possible to compare the elements of work of different poets (not only modernists, but also remotely distant literary periods); ritual-mythological, intended for direct analysis of the paradigm of Indian myths; historical-functional, which made it possible to identify the reception of Crane’s works from total non-acceptance to the granting of program status; systemic-holistic, to which all the above-mentioned methods are subordinated, because it helps to highlight the main core (idea) of works (Crane’s “myth to God”), to which all other images, motives, plots, etc. are subordinated. In Hart Crane’s works, almost every word holds a mythological potential, it always functions in its original meaning, based on which the mythical context prevails. It can be the name of Pocahontas or the name of Atlantis, stirring up myths about the Indians and the conquest of America by the whites, or about the love of Pocahontas and Captain Smith, about Plato’s mythological Atlantis and the migration of the first settlers across the Atlantic, which in Crane’s time had also become a myth. Or maybe the seagull is one of Crane’s favorite images: an ordinary bird that circles over the Brooklyn Bridge and a permanent character in Native American mythology, in which the boundlessness of freedom and the ingenious mind of a trickster are combined. That is one verbal marker of Crane – the seagull – holds and simultaneously produces several meanings, from concreteness to the symbolism of the myth, as the majestic image of the Brooklyn Bridge, which removed the mythological dimension, became the new myth created by Hart Crane.
У статті зосереджено увагу на питомому значенні міфів корінних народів Північної та Південної Америк для формування особливого мистецького наснаження авторського «міфу для Господа» (дефініція самого поета) Г. Крейна. Мета дослідження – виявлення та аналіз прадавніх міфологій, використаних Гартом Крейном для конструювання майбутнього Америки, яку надихатиме новий міф. Цей новий міф, за Крейном, постане з синтезу всіх існуючих на американському континенті міфологій, здобутків усіх культур, народи яких прилучились до відкриття і розбудови Нового світу, і того неймовірного успіху в розвитку цивілізації, якого досягли американці. Крейнівський художній простір – гомогенний. Ймовірно, певною мірою еклектичний, але гомогенність досягається цілеспрямованою орієнтацією на підпорядкування всіх складових американській ідеї, тобто простір Крейна – це поетичний плавильний казан. Відповідно до зазначеної гомогенності у проведенні дослідження ми використали синергію літературознавчих методів: біографічний, що дав можливість прослідкувати за творами від початкової ідеї до їх створення; культурно-історичний, завдяки якому прослідковуються характерні риси доби модернізму в творах поета; порівняльний, що дає змогу співставити елементи творчості різних поетів (не лише модерністів, але й дистанційно віддалених літературних періодів); ритуально-міфологічний, призначений для безпосереднього аналізу парадигми індіанських міфів; історико-функціональний, який дав змогу ідентифікувати рецепцію поетових творів від тотального несприйняття до надання статусу програмних; системно-цілісний, якому підпорядкуються всі вищезазначені методи, адже він допомагає виділить основне ядро (ідею) творчості (у Крейна – це «міф для Господа»), якому підпорядковуються усі решта образів, мотивів, сюжетів і т.д. У Гарта Крейна ледь не кожне слово утримує міфологічний потенціал, воно завжди функціонує у його первісному значенні, за яким майорить міфічний контекст. Це може бути ім’я Покахонтас чи назва Атлантиди, що збурюють міфи про індіанців і підкорення Америки білими, або про кохання Покахонтас і капітана Сміта, про міфологічну Атлантиду Платона і переїзд першопоселенців через Атлантику, що в часи Крейна вже теж став міфом. А може бути чайка – один з улюблених образів Крейна: звичайний птах, який кружляє над Бруклінським мостом, і постійний персонаж індіанської міфології, в якому поєднались безмежність свободи і вигадливий розум трікстера. Тобто один вербальний маркер Крейна – чайка – утримує і одночасно продукує кілька смислів, від конкретики до символіки міфу, як величний образ Бруклінського мосту, що прибрав міфологічного виміру, став тим новим міфом, який створив Гарт Крейн.
Description: 1.Pokakhontas [Pocahontas]. Retrieved from http://www.uk.wikipedia.org 2.Pokakhontas [Pocahontas]. Retrieved from https://prousa.info/pocahontas 3.Shubovych S.A. (1999). Arkhytekturnaia kompozytsyia v svete myfopoetyky [Arkhitectural composition in the context of mythopoetics]. Khar’kov: Oryhynal, 636 p. 4.Castro M. (1991). Interpreting the Indian: Twentieth-Century Poets and the Native American. University of Oklahoma Press, 221 p. 5.Crane H. (1992). The Bridge. New York: Liveright publishing corporation, 76 p. 6.Crane H. (1933). The collected poems of Hart Crane. New York: Liveright publishing corporation, 179 p. 7.Crane H. (1952). The Letters of Hart Crane. 1916-1932. New York: Hermitage House, 426 p. 8.Doctorow E. L. (2007). Ragtime. Random House Trade Paperbacks, 336 p. 9.Eastman M. (1935). The Literary Mind. New York: Charles Scribner’s Sons, 343 p. 10.Frank W. (1972). Our America. New York: AMS Press, 232 p. 11.Giles P. (1986). Hart Crane: The contexts of «The Bridge». Cambridge: Cambridge UP, 275 p. 12.Gunn A. (2003). Pocahontas: Medicine Woman, Spy, Entrepreneur, Diplomat. San Francisco: Harper, 350 p. 13.Hammer L. (1993). Hart Crane and Allen Tate: Janus-Faced Modernism. Princeton: Princeton University Press, 277 p. 14.International Style. Retrieved from https://www.britannica.com/art/International-Style-architecture 15.Irwin J. (2011). Hart Crane`s Poetry: «Appollinaire lived in Paris, I live in Cleveland, Ohio». Baltimore: Johns Hopkins University Press, 424 p. 16.Jacobs M. (1996). Making savages of us all: whitw women, Pueblo Indians, and the controversy over Indian dances in the 1920s. Frontiers: A Journal of Women Studies 17:3. Nebraska: University of Nebraska Press, 178-209 pp. 17.Larson C. (1978). American Indian Fiction. Albuquerque: University of New Mexico Press, 208 p. 18.Lewis R. (1967). The poetry of Hart Crane. A Critical study. Princeton: Princeton University Press, 426 p. 19.Lewis S. (2015). Bebbit. Createspace Independent Publishing Platform, 374 p. 20.Nilsen H. (1979). Waldo Frank and the Idea of America. American Studies International, Vol. 17, N 3, Mid-America American Studies Association, 27-36 pp. 21.Perry R. (1966). The shared vision of Waldo Frank and Hart Crane. The University of Nebraska, 73 p. 22.Pound E. (2012). Poems. Poemhunter.com - The World’'s Poetry Archive. 23.Reed B. (1971). Hart Crane: After His Lights. Alabama: University of Alabama Press, 295 p. 24.Shapiro L. (1984). William Lescaze and Hart Crane: A Bridge between Architecture and Poetry. Syracuse: Syracuse University, 54 p. 25.Smith J. (1910). Travels and Works of Captain John Smith. Edinburgh: Edinburgh University Press, 230 p. 26.Sugg R. (1969). Hart Crane`s poetics and The Bridge. Florida: University of Florida, 127 p. 27.Tapper G. (2006). The Machine that Sings: Modernism, Hart Crane, and the Culture of the Body. New York and London, 221 p. 28.Tate A. (1959). Collected Essays. Denver: Swallow, 578 p. 29.Tate A. (1936). Reactionary Essays on Poetry and Ideas. New York: Scribner’s, 240 p. 30.Titus-Carmel G. (1998). L`elancement: Eloge de Hart Crane. Seuil, 123 p. 31.Whitman W. Years of the Modern. Retrieved from https://whitmanarchive.org/published/LG/1891/poems/290
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/62309
DOI: 10.32342/2523-4463-2023-2-26/1-7
Appears in Collections:Наукові роботи НПП, докторантів та аспірантів кафедри іноземних мов і перекладу

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Indian myths as the basis of Hart Crane's mythmaking.pdf289.36 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.