Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/62310
Title: English texts reading strategies across professionally oriented training
Other Titles: Стратегії читання англійських текстів під час професійноорієнтованого навчання
Authors: Kolisnychenko, Anna Vitaliivna
Kharytska, Svitlana Vasylivna
Колісниченко, Анна Віталіївна
Харицька, Світлана Василівна
Keywords: reader’s diary
reading skills
reading strategies
combination of strategies
читацький щоденник
навички читання
стратегії читання
поєднання стратегій
Issue Date: 2024
Publisher: ISMA University of Applied Sciences
Citation: Kharytska S., Kolisnychenko A. English texts reading strategies across professionally oriented training. Similarities and differences in teaching philological disciplines in Ukraine and Latvia. Proceedings of the scientific and pedagogical internship, December 4 – January 14, 2024. Riga, the Republic of Latvia, 2024. P. 41-45.
Abstract: At this stage of the development of state policy in the field of education, a great role is given to personal activity, independence and professional orientation of students, because the requirements for the professionalism of future specialists are increasing. The development of a creative personality is one of the priority tasks of higher education institutions of Ukraine. There is a growing demand for students who are able to independently determine the trajectory of self-realization in the curriculum of higher education institutions. Universities are trying to create appropriate conditions for this, namely: the volume of individual work increases, modern teaching methods and technologies are used, the learning process is individualized, and a favorable educational environment is created for the student’s self-development and self-expression.
На даному етапі розвитку державної політики в галузі освіти велика роль приділяється особистісній активності, самостійності та професійній спрямованості студентів, адже підвищуються вимоги до професіоналізму майбутніх спеціалістів. Розвиток творчої особистості є одним із пріоритетних завдань вищих навчальних закладів України. Зростає попит на студентів, здатних самостійно визначати траєкторію самореалізації в навчальних програмах вищих навчальних закладів. Для цього в університетах намагаються створити належні умови, а саме: збільшується обсяг індивідуальної роботи, використовуються сучасні методики та технології навчання, індивідуалізується навчальний процес, створюється сприятливе освітнє середовище для саморозвитку та самовираження студента.
Description: Kharytska S., Kolisnychenko A. Features of foreign language competence of future aviation industry engineers // Modern problems in science. Proceedings of the ХIХ International Scientific and Practical Conference. Vancouver, Canada. 2022. Pp. 456-459. 2. Загальноєвропейські Рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання / Науковий редактор українського видання доктор пед. наук, проф. С. Ю. Ніколаєва. К. : Ленвіт, 2003. 273 с. 3. Методика навчання іноземних мов і культур: теорія і практика: підручник для студ. класичних, педагогічних і лінгвістичних університетів / Бігич О.Б., Бориско Н.Ф., Борецька Г. Е. та ін. / за загальн. ред. С.Ю. Ніколаєвої. К.: Ленвіт, 2013. 590 с. 4. Pоман С.В. Професійно орієнтована іншомовна комунікативна компетентність майбутніх учителів іноземної мови як предмет формування в курсі практики усного та писемного мовлення. Іноземні мови. 2012. № 2. С. 39-45. 5. Шевченко С.І., Харицька С.В. Стратегії професійно орієнтованого англомовного читання студентів філологічних спеціальностей // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Філологія». – Вип. № 38/2019. – С. 76-81.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/62310
Appears in Collections:Матеріали конференцій, філософських читань, круглих столів тощо кафедри іноземних мов і прикладної лінгвістики

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
English texts reading strategies.pdf245.5 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.