Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/62321
Title: Почесні нагрудні знаки Головнокомандувача Збройних сил України системі відомчих заохочувальних відзнак
Other Titles: Honorable Breasts Commander-In-Chief Of The Armed Forces Of Ukraine In The System Of Departmental Encouraging Awards
Authors: Карпов, Віктор Васильович
Karpov, Viktor
Keywords: Головнокомандувач Збройних Сил України
воєнна історія
українська фалеристика
Збройні Сили України
Міністерство оборони України
почесні нагрудні знаки
військові нагороди
нагородна система
відомчі заохочувальні відзнаки
Commander-in-Chief of the Armed Forces of Ukraine
ukrainian phalerology
Armed Forces of Ukraine
Ministry of Defense of Ukraine
military history
military awards
badges of honor
departmental encouraging awards
award system
Issue Date: 2023
Publisher: Національний університет оборони України
Citation: Карпов В.В. Почесні нагрудні знаки Головнокомандувача Збройних Сил України в системі відомчих заохочувальних відзнак. Воєнно-історичний вісник. К.: Національний університет оборони України, 2023. №3. С. 62 - 72.
Abstract: During the formation of the military organization of the state in the Armed Forces of Ukraine, a complete system of symbols was developed, which consists of the emblems and flags of the Armed Forces, types and types of troops, the Ministry of Defense, the General Staff, personal standards of senior officials, as well as the Battle Flag of the military unit, departmental incentive decorations of the Ministry of Defense of Ukraine, honorary decorations of the Commander-in-Chief of the Armed Forces of Ukraine, qualification signs of military valor, military symbols for uniforms. The historiographical analysis of the issue of the introduction of departmental military awards allows us to come to the conclusion that in order to honor military service, professionalism, bravery, devotion of the defenders of the Motherland, loyalty to the oath, honor and in order to provide social prestige to long-term military service, the Ministry of Defense of Ukraine carried out significant work on the development symbols of awards and their legal approval. The award system of the Armed Forces of Ukraine has diversified with the introduction of Honorary Badges of the Commander-in-Chief of the Armed Forces of Ukraine. Honorary badges of the Commander-in-Chief of the Armed Forces of Ukraine are a new phenomenon in the awards practice of the military department. Honorary badges of the Commander-in-Chief of the Armed Forces of Ukraine form a subsystem of the state award system and are included in the system of departmental incentive awards of the military department. In terms of their semantic meaning, the decorations demonstrate the consistent progress of Ukrainian phalerology and fidelity to the historical combat traditions of honoring soldiers. The basis of this award subsystem was served by the awards of various historical periods of Ukrainian statehood, and their symbolism became the basis for the design of the badges of honor of the Commander-in-Chief of the Armed Forces of Ukraine. The main leitmotif of the formation of the award system is to honor servicemen for their merits in military and combat actions, as well as operations to establish and maintain peace.
У період становлення воєнної організації держави у Збройних Силах України опрацьовано цілісну систему символіки, яка складається з емблем і прапорів Збройних Сил, видів та родів військ, Міністерства оборони, Генерального штабу, особистих штандартів вищих посадових осіб, а також Бойового прапора військової частини, відомчих заохочувальних відзнак Міністерства оборони України, почесних відзнак Головнокомандувача Збройних Сил України, кваліфікаційних знаків військової доблесті, військової символіки до уніформи. Історіографічний аналіз питання впровадження відомчих військових відзнак дозволяє дійти висновку про те, що з метою вшанування військової служби, професіоналізму, доблесті, відданості оборонців Батьківщини, вірності присязі, честі й задля надання соціального престижу багаторічній військовій службі у Міністерстві оборони України було проведено значну роботу з розробки символіки нагород та їх правового утвердження. Нагородна система Збройних Сил України урізноманітнилася впровадженням Почесних нагрудних знаків Головнокомандувача Збройних Сил України. Почеснi нагруднi знаки Головнокомандувача Збройних Сил України є новим явищем у нагороднiй практицi вiйськового відомства. Почесні нагрудні знаки Головнокомандувача Збройних Сил України утворюють підсистему нагородної справи держави та входять до системи відомчих заохочувальних відзнак воєнного відомства. За своїм семантичним значенням відзнаки демонструють послідовний поступ української фалеристики та вірність історичним бойовим традиціям відзначення воїнів. Основою цієї нагородної підсистеми послугували відзнаки різних історичних періодів української державності, а їх символіка стала основою для дизайну почесних нагрудних знаків Головнокомандувача Збройних сил України. Основним лейтмотивом утворення нагородної системи є відзначення військовослужбовців за заслуги у воєнних і бойових діях, а також операціях із встановлення і підтримання миру.
Description: Головнокомандувач ЗСУ своїм наказом затвердив нову систему бойових нагород. (2021). URL: https:// www. armyinform.com.ua/golovnokomanduvach-zsu-svoyim-nakazom-zatverdyv-novu-systemu-bojovyh-nagorod/ [дата зверн.:12.10.2023]. Карпов, В. (2007). Військова символіка держави. Київ. Либідь, 296 с. Карпов, В. (2015a). Фалеристичні традиції Української Народної Республіки. Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтва: науковий журнал. Київ: Міленіум. No 1, с. 178–182. Карпов, В. (2015b). Історичні витоки української військової символіки та її розвиток в незалежній Україні: дис.. ... док. іст. наук: 07.00.01. Переяслав-Хмельницький. 464 с. Карпов В.В. (2015c). Розробка та впровадження відомчих відзнак Збройних Сил України та знаків військової майстерності // Історичні витоки української військової символіки та її розвиток в незалежній Україні: дис.. … док. іст.. наук: 07.00.01. Переяслав-Хмельницький, с. 253-290. Карпов, В. (2018). Військові нагороди України. Київ: Балтія-Друк, 80 с. Карпов, В. (2020). Вексилологія та фалеристика. Український колорит: навч. посіб. Київ: Видавничий дім «Гельветика», 192 с. Карпов В.В. (2022). Еволюція української фалеристики в умовах війни Російської федерації проти України. Воєнно-історичний вісник, №4. С. 118 - 133. DOI: http:dx.doi.org/ 10.33099/2707-1383-2022-46-4-118-133 Литвин, С. (2010). Нагрудні кваліфікаційні знаки України: Довідник-каталог. Полтава: ТОВ «АСМІ», 344 с. Литвин, С. (2017). Відзнаки Внутрішніх військ України: Довідник-каталог. Полтава: ТОВ «АСМІ», 407 с. Наказ Головнокомандувача Збройних Сил України від 05.07.2023 року № 187 «Про почесні нагрудні знаки Головнокомандувача Збройних Сил України». Семотюк, Я. (2004). Українські військові нагороди. 2-ге видання, доповнене. Торонто, 64 с. Слободянюк, М. (2017). Сухопутні війська України: Нарукавна символіка (1992-2012). Львів: Видавництво «Астролябія», 286 с. Спеціальні історичні дисципліни. Довідник: навч. посіб. для студентів вищих навчальних закладів. (2008).Київ: Либідь, 520 с. Чмир, М. (2018). Державні нагороди України. Київ: Балтія-Друк, 56 с. Юрова, Т. (2016). Однострій українських вояків від Першої до Другої світової війни. Київ: Видавець Олег Філюк, 398 с.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/62321
DOI: 10.33099/2707-1383-2023-49-3-62-72
Appears in Collections:Статті кафедри комп'ютерних технологій дизайну і графіки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Воєнно-історичний вісник 3(49)_2023_red (1)-62-72.pdf793.66 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.