Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/62433
Title: Забезпечення якості вищої освіти: азійський вимір
Other Titles: Quality assurance of higher education: the asian dimension
Authors: Пазюра, Наталія Валентинівна
Paziura, Nataliia
Keywords: країни Східної Азії
забезпечення якості освіти
заклади вищої освіти
акредитація
аудит
самооцінювання
критерії оцінювання
моніторинг
East Asian countries
ensuring the quality of education
institutions of higher education
accreditation
audit
the evaluation itself
evaluation criteria
monitoring
Issue Date: Jun-2023
Publisher: Інститут педагогічної освіти та освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України
Citation: Пазюра, Н. Забезпечення якості вищої освіти: азійський вимір // Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи: зб. наук. пр. / [редкол. Л.Б. Лук’янова (голова), Аніщенко О.В. (заступник голови) та ін.]; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України. - Київ, 2023. - Вип. 1 (23). - С. 178-187.
Abstract: У статті розглянуто особливості забезпечення якості освіти в країнах Східно-азійського регіону. У розвідці досліджено різні підходи країн до визначення необхідних умов для забезпечення якісних освітніх послуг, визначені основі тенденції у розвитку вищої освіти, проаналізовано законодавче забезпечення освітніх реформ, спрямованих на поліпшення якості вищої освіти. Виявлено відмінне та подібне у процесі забезпечення якості освіти в Азійських країнах. До подібного віднесений намір всіх країн цього регіону розвивати національні системи відповідно до міжнародних стандартів з метою фасілітації регіональної та міжнародної академічної мобільності студентів, запровадження взаємодовіри між країнами, впевненості у якості отриманих освітніх послуг. Подібними є механізми забезпечення якості освіти за допомогою зовнішніх та внутрішніх систем оцінювання (акредитація, академічний аудит, само оцінювання), запровадження на національних рівнях «динамічних концепцій» для інтеграції прозорості в діяльності та автономності ЗВО та ефективного інструментарію вимірювання якості навчальних програм і компетенцій випускників цих програм, використання подібних методів та процедур проведення акредитації, стандартів та критеріїв забезпечення якості. До відмінного віднесено наявність різних регуляторних органів, відповідальних за забезпечення якості вищої освіти в різних країнах азійського регіону та їх функції (Міністерство освіти, державні та недержавні агенції забезпечення якості освіти, технічні ради, професійні асоціації), обов’язковість проходження процедури акредитації, фінансування з державного бюджету акредитованих програм, різні підходи до процесу акредитації дистанційних освітніх програм (використання однакових критеріїв для звичних та дистанційних ЗВО, або розроблення спеціальних критеріїв забезпечення якості освіти для дистанційної освіти). Виявлено, що система забезпечення якості освіти фокусує увагу на верифікації якості підготовки щойно створених закладів та стимулюванні конкуренції між закладами освіти. Процес поліпшення якості освіти в східно-азійських країнах відбувається під впливом зовнішніх і внутрішніх чинників (підвищення конкурентоспроможності закладів вищої освіти, заохочення більшої кількості іноземних студентів до навчання).
The article examines the peculiarities of the process in ensuring the quality of education in the countries of the East Asian region. In the research, different approaches of countries to determining the necessary conditions for providing quality educational services have been investigated, the trends in the development of higher education have been determined, and the legislative support for educational reforms aimed at improving the quality of higher education has been analyzed. Distinctive and similar features in the process of ensuring the quality of education in Asian countries have been identified. This includes the intention of all countries of this region to develop national systems in accordance with international standards with the aim of facilitating regional and international academic mobility of students, establishing mutual trust between countries, and confidence in the quality of educational services received. Similar features have been found in the mechanisms for ensuring the quality of education through external and internal evaluation systems (accreditation, academic audit, self-evaluation), the introduction at the national level of «dynamic concepts» for the integration of transparency in the activities and autonomy of higher education institutions, and effective tools for measuring the quality of educational programs and the competencies of graduates of these programs, the use of similar methods and procedures for accreditation, standards and quality assurance criteria. The presence of various regulatory bodies responsible for ensuring the quality of higher education in various countries of the Asian region and their functions (Ministry of Education, state and non-state agencies for ensuring the quality of education, technical councils, professional associations), the obligation to go through the accreditation procedure, financing from the state budget of accredited programs, different approaches to the process of accreditation of distance education programs (using the same criteria for traditional and distance higher education institutions, or developing special criteria for ensuring the quality of education for distance education). It was found that the education quality assurance system focuses on verifying the quality of training of newly established institutions and stimulating competition between educational institutions. The process of improving the quality of education in East Asian countries takes place under the influence of external and internal factors.
Description: 1. Brennan, J. (1999). Evaluation of higher education in Europe. In M. Henkel & B. Little (Eds.), Changing relationships between higher education and the state (pp. 219–235). London: Jessica Kingsley. 2. COL (2009). Quality assurance toolkit: Distance higher education institutions and programmes. Vancouver: The Commonwealth of Learning. Retrieved 12.04.2023 from http:// www.col.org/PublicationDocuments/pub_HE_QA_Toolkit_web.pdf 3. Geng, L. (2013). Reflection on Multicultural Education under the Background of Globalization. Higher Education Studies, 3(6), 53-57. 4. Jung, I.S., & Latchem, C. (2007). Assuring quality in Asian open and distance learning. Open Learning, 22(3), 235–250. 5. Jung, I., Wong, T., Li, Ch., Baigaltugs, S. & Belawati, T. (2011). Quality Assurance in Asian Distance Education: Diverse Approaches and Common Culture. The International Review of Research in Open and Distance Learning, 12(6), 63-83. 6. Koul, B. (2006). Epilogue: Towards a culture of quality in open distance learning: Present possibilities. In B. N. Koul & A. Kanwar (Eds.), Perspectives on distance education: Towards a culture of quality (pp. 177–187). Vancouver: The Commonwealth of Learning. Latchem, C., & Jung, I. (2009). Distance and blended learning in Asia. New York and London: Routledge. 7. Machumu, H. J. & Kisanga S. H. (2014). Quality Assurance Practices in Higher Education Institutions: Lesson from Africa. Journal of Education and Practice, 5(16), 144-156. 8. Nguyen, H. (2009). An experimental application of the problem-posing approach for English language teaching in Vietnam. In T. Steward (Ed.), Insights on teaching speaking in TESOL (pp. 79-90). Virginia TESOL, Inc. 9. Obaidul, H. M. (2016). Globalization, English language policy, and teacher agency: Focus on Asia. The International Education Journal: Comparative Perspectives, 15(1), 26-44. 10. Shen Zhen, (2017). China’s higher education quality assurance system. Higher Education Evaluation Center, MoE, P.R.China. 11. 中华人民共和国教育法路律集 (1999)。北京外文出版社。
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/62433
DOI: 10.35387/od.1(23).2023.178-187
Appears in Collections:Наукові статті кафедри авіаційної англійскої мови

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
255-Текст статті-777-1-10-20231013.pdfстаття463.17 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.