Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/62434
Title: Розвиток чинників просторового орієнтування у підготовці юних футболістів
Other Titles: Development of officials of spatial orientation in training young football players
Authors: Дейнеко, І.В.
Лукашова, І.В.
Скидан, І.В.
Deineko, I.V.
Sovgyria, T.M.
Velichenko, A.M.
Keywords: панорамне мислення
просторове орієнтування
лайф-кінетика
концентрація уваги
тестування швидкісної реакції
тактичне мислення
оперативна пам’ять
рanoramic thinking
spatial orientation
life kinetics
concentration of attention
speed reaction testing
tactical thinking
working memory
Issue Date: 15-Oct-2023
Publisher: Український державний університет імені Михайла Драгоманова
Citation: Дейнеко І.В., Лукашова І.В., Скидан І.В. Розвиток чинників просторового орієнтування у підготовці юних футболістів // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт), (10 (170), С. 63-67.
Series/Report no.: Серія 15.; (10(170)
Abstract: Незважаючи на впровадження новітніх методів тренування у футболі напрямок -тактичне мислення залишається у сфері постійної уваги та інновації. Вибір тактичних рішень, утримування в пам'яті елементів тактичного завдання, вчасно концентрувати увагу на дії та зміни на полі сьогодні стають вирішальним фактором перемоги у футболі. Ігрова діяльність в умовах гострого ліміту часу спонукає гравця користуватися навичками так званого панорамного орієнтування. Вправи просторового орієнтування поєднують у собі як вправами з лайф –кінетики так і вправи просторового мислення створюючи можливий простір для вдосконалення тактичних дій гравця на полі. Тестування просторового орієнтування та швидкісної реакції певною мірою визначає напрямок підготовки юних футболістів. В поєднанні з елементами оперативної пам’яті у футболіста з’являється можливість підтримувати швидкість командних дій. Ми спостерігали значні відмінності в ефектах тренувань у взаємодії лайф-кінетики та вправ на просторове мислення. У поєднанні психологічного і фізичного навантаження ми визначили покращення як фізичних так і певних когнітивних здібностей футболістів. Можливість оптимізувати когнітивні функції мозку -тобто здатність розуміти, пізнавати, вивчати, усвідомлювати, сприймати і переробляти зовнішню інформацію. Позитивна сторона лайф –кінетики полягає в тому, що вона ставлячи певні комплексні завдання одночасно не перевантажує фізично гравців і вони не втомлюються. Просторове мислення є складовою в оптимізації навчання тактики у підготовці гравця.
Despite the introduction of the latest methods of training in football, the direction -tactical thinking remains in the sphere of constant attention and innovation. The choice of tactical solutions, keeping in mind the elements of a tactical task, timely focusing on actions and changes on the field today are the decisive factors for victory in football. Game activity in conditions of a sharp time limit encourages the player to use the skills of so-called panoramic orientation. Spatial orientation exercises are combined with both life-kinetics exercises and spatial thinking exercises, creating a possible space for improving the player's tactical actions on the field. Testing of spatial orientation and speed reaction to some extent determines the direction of training of young football players. In combination with the elements of working memory, the football player has the opportunity to maintain the speed of team actions. We observed significant differences in the effects of training in the interaction of life-kinetics and exercises on spatial thinking. In the combination of psychological and physical stress, we determined the improvement of both physical and certain cognitive abilities of football players. The ability to optimize the cognitive functions of the brain -that is, the ability to understand, learn, study, perceive, perceive and process external information. The positive side of life-kinetics is that, while setting certaincomplex tasks, it does not physically overload the players and they do not get tired. Spatial thinking is a component in optimizing the training of tactics in player training.
Description: 1.Байрачний О., Зора К., Дейнеко І. Тест «6 м’ячів» як засіб контролю спеціальної фізичної підготовленості гравців у футзалі //Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації: міжнар. наук.-практ. інтернет конф., 20 лютого: зб. наук. праць. –Переяслав, 2020. –Вип. 56. –С. 305-309. 2.Гелетій О. Ю., Гришуков О. В. Використання лайф-кінетикиу тренувальному занятті футболістів. Проблеми та перспективи розвитку фізичного виховання спорту і здоров’я людини : м-ли VI Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнарод. участю (21-22 квітня 2022) / голов. ред. С. В. Синиця ; 3.Девід Кармайкл.Покращуйте свій футбольний інтелект.https://wheecorea.com/football-intelligence/football-intelligence/.4.Дейнеко І.В., Хачатрян В.І., Гончарук А.І. Концентрація уваги –як частина тренувального процесу з футзалу у непрофільних ЗВО // Індивідуальність у психологічних вимірах спільнот та професій: зб. наук. Праць за заг. ред. Л. В. Помиткіної , О. М. Ічанської. К.: ТОВ «Альфа-ПІК», 2020. –С. 235-240.5. Кінетика життя у футболі -що це?https://www.fussballtraining.de/allgemein/life-kinetik-im-fussball-was-ist-das/28899/6.Комарудін К. Університет Пендідікан Індонезії УПІ. кафедра спортивної тренерської роботи. Патріана Н. А. Університет Пендідікан Індонезії UPI Pendidikan Kepelatihan Olahraga.6. Конференція: Матеріали 3-ї міжнародної конференції зі спортивної науки, здоров’я та фізичного виховання (ICSSHPE 2018)школа посt Аспірантура відділ сроrts Освіта Університет Pendidikan ІндонезіяJl. Доктор Сетіабудхі Ні. 229, Бандунг 40154, Індонезія7.Платонов В. Н. Система підготовки спортсменів в олімпійському спорті. Загальна теорія та її практичні програми: Підручник для студ. вищих навч. закладів фіз. виховання та спорту // В. Н. Платонов. -К.: Олімпійська література, 2004. -808 с. -ISBN 966-7133-64-8.8.Наумчук В. І. Теоретико-методичні основи навчання спортивним іграм: Навчальний посібник / В. І. Наумчук. –Тернопіль: Астон, 2014. –180 с
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/62434
DOI: 10.31392/NPU-nc.series15.2023.10(170).14
Appears in Collections:Наукові роботи НПП, докторантів та аспірантів кафедри фізичного виховання та спортивної підготовки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Розвиток чинників просторового орієнтування.pdf560.76 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.