Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/62451
Title: Предметний дизайн: лабораторний практикум
Other Titles: Subject design: laboratory practice
Authors: Новік, Ганна Володимирівна
Novik, Hanna
Keywords: предметний дизайн
лабораторна робота
навчальний процес
чинники формоутворення
побутовий предмет
проєктний образ
функціональні характеристики
передпроєктне дослідження
subject design
lab
learning process
factors of formation
household item
project image
functional characteristics
pre-project research
Issue Date: 2023
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Предметний дизайн: лабораторний практикум / уклад. : Г. В. Новік – К. : НАУ, 2023. – 24 с.
Abstract: Висвітлено і визначено вимоги до розробки, виконання, оформлення та захисту лабораторних завдань із дисципліни «Предметний дизайн». Для здобувачів вищої освіти ОС «Бакалавр» спеціальності 022 «Дизайн» ОПП «Дизайн» усіх форм навчання.
The requirements for the development, implementation, design and protection of laboratory tasks from the discipline "Subject Design" are highlighted and defined. For students of higher education of Bachelor degree specialty 022 "Design" EPP "Design" of all forms of education.
Description: 1. Білодід Ю. М., Поліщук О. П. Основи дизайну : навч. посіб. Київ : Парапан, 2004. 240 с. 2. Іванова Л. О., Сернєєва О. Є., Котлик С. В. Основи промислового дизайну: навч. посіб. Одеса: «Астропринт», 2017. 253 с. 3. Даниленко В. Я. Дизайн [Текст] : підручник / В. Я. Даниленко. Х : ХДАДМ, 2003. 320 с. 4. Норман Д. Опанувати складність. ArtHuss, 2019. 288 с. 5. Норман Д. Емоційний дизайн. Чому ми любимо (або ненавидимо) речі довкола нас. ArtHuss, 2019. 240 с. 6. Шумега С. С. Дизайн. Навчальний посіб. К.: Центр навчальної літератури, 2004. 300 с. 7. Папанек В. Дизайн для реального мира: Ліра-К, 2020. 416 с. 8. Гріффітс К., Кості М. Посібник із креативного мислення. Фабула, 2020. 288 с. 9. Кетмелл Е., Воллтес Е. Корпорація творців. Як подолати приховані загрози, що вбивають справжнє натхнення. КМ-БУКС, 2018. 336 с. 10. Косенко Д. Ю. Проблема відповідності форми та кольору об’єктів дизайну / Технічна естетика і дизайн: Міжвідомчий науково-технічний збірник. Випуск 6. Відп. редактор М. І. Яковлев. К.: Віпол, 2009. С. 162–166. 11. Михайленко В. Є., Кащенко О. В. Основи біодизайну. Навчальний посіб. К.: Каравела, 2018. 224 с. 12. Михалко М. 21 спосіб мислити креативно. КСД, 2019. 400 с. 13. Синєпупова Н. Композиція: тотальний контроль. ArtHuss, 2019. 240 с. 14. Яковлєв М.І. Композиція + геометрія. К.: Каравела, 2007. 243 с. 15. Morris R. The fundamentals of product design. Bloomsbury Publishing Plc, 2016. P. 284 16. Parsons T. Thinking: Objects Contemporary approaches to product design. AVA Publishing, 2009. P. 208
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/62451
Appears in Collections:Методичні рекомендації кафедри дизайну інтерє'ру

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Предметний дизайн_Практикум.pdfМетодичні матеріали689.1 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.