Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/62492
Title: PH.D. training programs in the Federal Republic of Germany
Other Titles: Програми підготовки докторів філософії у Федеративній Республіці Німеччина
Authors: Paziura, Natalia
Пазюра, Наталія Валентинівна
Hryhorieva, Vita
Григор’єва, Віта Анатоліївна
Kalashnykova, Тetiana
Калашникова, Тетяна Сергіївна
Keywords: Federal Republic of Germany
higher education
individual doctoral studies
structured doctoral studies
PhD degree
research institutions
Федеративна Республіка Німеччина
вища освіта
індивідуальна докторська програма
структурована докторська програма
науковий ступінь доктор філософії
дослідницькі заклади
Issue Date: 29-Jun-2022
Publisher: Інститут педагогічної освіти та освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України
Citation: Пазюра Н.В., Григор’єва В.А., Калашникова Т.С. Програми підготовки докторів філософії у федеративній республіці Німеччина // Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи: зб. наук. пр. / [редкол. Л.Б. Лук’янова (голова), Аніщенко О.В. (заступник голови) та ін.]; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України. - Київ, 2022. Вип. 1 (21). - С. 171-179.
Abstract: The paper considers the types of Ph.D. training programs in the Federal Republic of Germany: individual doctoral programs, which provide for earning the degree in industrial companies, universities, non-university research institutions (institutions of Fraunhofer, Helmholtz, Leibniz, Max Planck Societies), and structured doctoral programs that involve working on research in groups of doctoral students formed in research, postgraduate, doctoral schools. The research studies the general principles of developing structured doctoral training programs: the availability of the critical mass of students who earn the degree in this program (at least 30 people); clear formalization of the training system (transparency of the admission procedures; system for assessing a doctoral student's achievements, which is clear and acceptable to the scientific community; regulated rules of interaction of a doctoral student, his or her supervisor, the university, etc.), and suchlike. The advantages of each type of Ph.D. training have been determined. The biggest advantages of individual doctoral programs include the possibility to freely choose the research topic, to study under the supervision of a certain professor; those of structured doctoral study programs are short-term training, funding, being supervised by several professors, teamwork, which provides an opportunity to share views with other team members, supervisors. Among the disadvantages of individual Ph.D. training programs, the following issues have been identified: the long period of study, highly specialized subject of study, independent study of the material. For structured doctoral programs, these are multilevel admission procedures, compliance of the Ph.D. dissertation topic with the doctoral program, overloaded curriculum.
У статті розглянуто види програм підготовки докторів філософії у Федеративній Республіці Німеччина: індивідуальні докторські програми, науковий ступінь за якими можна здобути у промислових компаніях, університетах, неуніверситетських дослідницьких закладах (інститути товариств ім. Фраунхофера, Гельмгольца, Лейбніца, Макса Планка та ін.), і структуровані докторські програми, що передбачають роботу над дослідженнями у групах докторантів, сформованих у науково-дослідних, післядипломних, докторських школах. У розвідці досліджено загальні принципи побудови структурованих докторських програм: наявність «критичної маси» студентів, які здобувають науковий ступінь за цією програмою (не менше 30 осіб); чітка формалізація системи підготовки (прозорість процедури прийому; система оцінки результатів роботи докторанта, яка буде зрозуміла і прийнятна для наукового співтовариства; регламентовані правила взаємодії докторанта, наукового керівника, університету та ін.) тощо. Визначено переваги кожного виду програм підготовки докторів філософії. До найбільших переваг індивідуальних докторських програм належать можливість вільно обирати предмет дослідження, навчатися під керівництвом певного професора; структурованих докторських програм - короткий термін навчання, фінансування, керівництво декількома викладачами, команда робота, що надає можливість обмінюватися думками з іншими членами команди, науковими керівниками. Серед недоліків індивідуальних програм підготовки докторів філософії виокремлено тривалий термін навчання, надто спеціалізований предмет дослідження, самостійне опрацювання матеріалу; структурованих докторських програм – багаторівнева процедура вступу, відповідність теми дисертації докторській програмі, перенасиченість програми навчання.
Description: 1. Борова, Т. А. (2017). Основні принципи застосування докторських програм на основі Європейського досвіду. Підготовка докторів філософії (PhD) в умовах реформування вищої освіти: матер. Всеукр. наук.- практ. конф., 5-6 жовтня 2017 р. Запоріжжя: Запорізький нац. ун-т, 71-73. URL: http://phd.znu.edu.ua/page/img/Tezy_PHD_ZNU.pdf. 2. Винницький, М. (2015). Реформа аспірантури. Особливості впровадження програм підготовки фахівців із ступенем доктора філософії. URL: http://oduvs.edu.ua/wp-content/uploads/2021/03/7.- Wynnytskij_AspiranturaReform2015.pdf. 3. Особливості докторських програм світових дослідницьких університетів. kneu.edu.ua. URL: https://kneu.edu.ua/userfiles/dosl_univ_nauky/PhD_Programs.pdf. 4. Панич, О.І. (2017). Підготовка докторів філософії: практики і проблеми. Тези доповіді Всеукраїнської науково-практичної конференції «Підготовка докторів філософії (PhD) в умовах реформування вищої освіти» (Запоріжжя, 5-6 жовтня 2017 р.). Запоріжжя : Запорізький національний університет, 12-18. URL: http://phd.znu.edu.ua/page/img/Tezy_PHD_ZNU.pdf. 5. Merkt, M. (2008). Die Entwicklung der Doktorandenausbildung in Deutschland und daraus entstehende, zukünftige Aufgaben für hochschuldidaktische Zentren. Erziehungswissenschaft, 19 (36), 57-76. URL: https://www.researchgate.net/publication/37840863_Die_Entwicklung_d er_Doktorandenausbildung_in_Deutschland_und_daraus_entstehende_ zukunftige_Aufgaben_fur_hochschuldidaktische_Zentren/link/58737ff908 ae8fce4924b677/download. 6. Promovieren in Deutschland. DAAD Deutscher Akademischer Austauschdienst. www.daad.de. URL: https://www.daad.de/de/studieren-und-forschen-in deutschland/promovieren-und-forschen/promovieren/ Research in Germany. PhD. URL: https://www.research-in-germany.org/en.html. 7. Senger, U. (2011). Von der Doktorandenausbildung zur Personalentwicklung junger Forschender: Innovative Konzepte an deutschen Universitäten, 8. W. Bertelsmann Verlag GmbH & Co. KG, Bielefeld, 12-35. URL: https://www.wbv.de/openaccess/themenbereiche/hochschule-und wissenschaft/shop/detail/name/_/0/1/6001934w/facet/6001934w///////nb/0 /category/1754.html.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/62492
ISSN: 2308-6386
DOI: 10.35387/od.1(21).2022.171-179
Appears in Collections:Наукові статті кафедри авіаційної англійскої мови

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
document.pdfстаття508.12 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.