Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/62560
Title: Роль та значення рухливих ігор в процесі психологічного та психофізіологічного розвитку юних футболістів на етапі початкової підготовки
Other Titles: The role and significance of mobile games in the process of psychological and psychophysiological development of young football players at the stage of initial training
Authors: Байрачний, О.В.
Дейнеко, Ігор Володимирович
Bairachnyi, O.V.
Deineko, I.V.
Keywords: юні футболісти
розвиток
рухливі ігри
психологічні характеристики
вікові особливості
young football players
development
mobile games
psychological characteristics
age characteristics
Issue Date: 2023
Publisher: Український державний університет імені Михайла Драгоманова
Citation: Дейнеко І.В. Роль та значення рухливих ігор в процесі психологічного та психофізіологічного розвитку юних футболістів на етапі початкової підготовки / О.В. Байрачний // Науковий часопис Українського державного університету імені Михайла Драгоманова. Серія 15 : Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт): зб. наукових праць / За ред. О.В. Тимошенка. - Київ : Вид-во УДУ імені Михайла Драгоманова, 2023. - Вип. 11 (171). - С. 12-16.
Series/Report no.: Серія № 15;Випуск 11 (171)
Abstract: Організований футбол все частіше йде в розріз із можливостями та потребами дитини. Особливо критично дана тенденція виглядає на етапі початкової підготовки. Окрім негативних впливів на фізичний розвиток юних футболістів форсування підготовки та ігнорування їх вікових особливостей вкрай деструктивно позначається на психічному розвитку дітей. В статті проаналізовано можливості та переваги педагогічних засобів регуляції мотиваційних чинників та процесу формування цілого ряду психологічних якостей і здібностей юних футболістів у віці від 6 до 9 років. Запропоновані способи формування особистості юних футболістів. Формування спортивного характеру юних футболістів мають складати як командні дії так і індивідуальні особливості. Зосередження на виховуванні дітей починається у середовищі яке формує їх. Найважливішим компонентом формування юної особистості є психологічний аспект. За рахунок різноманітних рухів з м’ячем і без нього діти можуть набувати ігрового досвіду. Адаптація вправ до потреб дитини є базовою умовою для профілактики травмуючих впливів та сприяння її гармонійного розвитку, створення передумов для стимуляції самостійного мислення, використовуючи принцип «намагайся знайти рішення». В роботі узагальнено данні спеціальних літературних джерел та вітчизняний практичний досвід, а також зроблено аналіз ключових факторів, що детермінують динаміку навчання і фізичний та психологічний розвиток юних футболістів. Показані механізми впливу використання педагогічних засобів ігрового характеру на процес формування мотиваційної, когнітивної та психо-емоційної сфери дитини молодшого шкільного віку, яка займається футболом.
Organized football increasingly goes against the capabilities and needs of the child. This trend is especially critical at the stage of initial preparation. In addition to the negative effects on the physical development of young football players, forcing training and ignoring their age characteristics has an extremely destructive effect on the mental development of children. The article analyzes the possibilities and advantages of pedagogical means of regulating motivational factors and the process of forming a number of psychological qualities and abilities of young football players aged 6 to 9 years. Suggested methods of personality formation of young football players. The formation of the sports character of young football players should consist of both team actions and individual characteristics. Focusing on raising children begins in the environment that shapes them. The most important component of the formation of a young personality is the psychological aspect. Due to various movements with and without the ball, children can gain game experience. Adapting exercises to the child's needs is a basic condition for preventing traumatic effects and promoting its harmonious development, creating prerequisites for stimulating independent thinking, using the "try to find a solution" principle. The work summarizes data from special literary sources and domestic practical experience, as well as analyzes the key factors that determine the dynamics of training and physical and psychological development of young football players. The mechanisms of the influence of the use of pedagogical tools of a game nature on the process of formation of the motivational, cognitive and psycho emotional sphere of a child of primary school age playing football are shown.
Description: 1.Посібник дитячого футбольного тренера (Posibnyk dytyachoho futbolʹnoho trenera). Варшава www.pzpn.pl та www.laczynaspilka.pl Автори: Ульф Дрюс, Бернхард Меркель. Переклад: Даріуш Шуберт, Марек Ванік 21.12.2017) 2.«Берек - як тренувальний інструмент у розвитку юного футболіста». Журнал «Фізична культура та здоров’я» 25.05.2020р.№43. Бартош Гржелак. Польща., м.Варшава 3. Бальсевич В.К. Методологічні засади досліджень із проблеми відбору та спортивної орієнтації / В.К. Бальсевич // Теорія та практика фізичної культури, 2006. – № 1. – с. 33-31 4. Матвєєв, Л. П. Теорія і методика фізичної культури. Введення в предмет: навч. для вищ. спец. фіз. навч. закладів / Л. П. Матвєєв - СПб .: Вид-во «Лань»; М .: ТОВ Вид-во «Омега-Л», 2004. - 160 с. 5. Круцевич Т.Ю. Контроль у фізичному вихованні дітей, підлітків і молоді: навч. посіб./ Т.Ю. Круцевич, М.І. Воробйов. Г.В. Безверхня, -К.:Олімп. Л-ра, 2011.-224с.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/62560
DOI: 10.31392/UDU-nc.series15.2023.11(171).02
Appears in Collections:Наукові роботи НПП, докторантів та аспірантів кафедри фізичного виховання та спортивної підготовки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Роль та значення рухливих ігор....pdf372.53 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.