Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/62572
Title: Стратегія сталого розвитку логістичної компанії в рамках плану відновлення України від наслідків війни
Other Titles: The strategy of the logistics company sustainable development within the framework of the Ukraine recovery plan from the consequences of the war
Authors: Чигирик, Ірина Григорівна
Chyhyryk, Iryna
Keywords: кваліфікаційна робота
стратегія розвитку
логістична стратегія
стратегія сталого розвитку
логістична компанія
«зелений підхід»
гібридні вантажівки
qualification work
development strategy
logistics strategy
sustainable development strategy
logistics company
"green approach"
hybrid trucks
Issue Date: Dec-2023
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Чигирик І.Г. Стратегія сталого розвитку логістичної компанії в рамках плану відновлення України від наслідків війни. Кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня магістра спеціальності 073 «Менеджмент», ОПП "Логістика". – Національний авіаційний університет. – Київ, 2023. – 115 с.
Abstract: В теоретичному розділі кваліфікаційної роботи було досліджено сутність та класифікацію стратегій розвитку підприємств, а також специфіку розробки логістичної стратегії у системі управління підприємством. В аналітичному розділі кваліфікаційної роботи був проведений аналіз сутності національної Стратегії сталої логістики та аналіз діяльності логістичної компанії Hegelmann Group. Також була проаналізована стратегія розвитку ТОВ «Hegelmann Group» в рамках плану відновлення України від наслідків війни. В проєктному розділі кваліфікаційної роботи були розроблені концептуальні засади процесу формування стратегії сталого розвитку логістичної компанії та надані рекомендації щодо розробки стратегії сталого розвитку логістичної компанії Hegelmann Group. Також були проведені розрахунки економічного ефекту від проєктних пропозицій. Матеріали кваліфікаційної роботи рекомендуються використовувати під час проведення наукових досліджень, у навчальному процесі та в практичній діяльності фахівців логістичних підрозділів.
In the theoretical chapter of the qualification work, the essence and classification of enterprise development strategies, as well as the specifics of developing a logistics strategy in the enterprise management system, were investigated. In the analytical chapter of the qualification work, an analysis of the essence of the national strategy of sustainable logistics and an analysis of the activity of the Hegelmann Group logistics company was carried out. The development strategy of "Hegelmann Group" LLC was also analyzed as part of the plan to restore Ukraine from the consequences of the war. In the project chapter of the qualification work, the conceptual principles of the process of forming a strategy for the sustainable development of a logistics company were developed. Recommendations for the creation of a strategy for the logistics company Hegelmann Group sustainable development were provided. Calculations of the economic effect of project proposals were also carried out. Materials of the thesis are recommended for use during scientific research, in the educational process and in the practical work of specialists of logistics departments.
Description: Робота публікується згідно з наказом Ректора НАУ від 27.05.2021 р. №311/од «Про розміщення кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти в репозиторії університету». Керівник проекту: проф. Гриценко С.І.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/62572
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри логістики

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ФТМЛ_2023_073.3_Чигирик .pdfкваліф.робота4.29 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.