Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/62759
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorLiashenko, Yana-
dc.contributor.authorBondarenko, Liudmyla-
dc.contributor.authorBalashova, Yuliia-
dc.contributor.authorЛяшенко, Яна Григорівна-
dc.contributor.authorБондаренко, Людмила Петрівна-
dc.contributor.authorБалашова, Юлія Борисівна-
dc.date.accessioned2024-03-19T11:31:08Z-
dc.date.available2024-03-19T11:31:08Z-
dc.date.issued2023-
dc.identifier.citationBondarenko L.P, Liashenko Y.G, Balashova Yu. B. Consideration the rheological properties when investigating the heterogeneous behavior of a rock mass in time // Науковий журнал "Автомобільні дороги і дорожнє будівництво", випуск 113. – 2023, p. 12-20.uk_UA
dc.identifier.urihttps://er.nau.edu.ua/handle/NAU/62759-
dc.description1. Лавренюк М. Моделі механіки деформівного твердого тіла неоднорідних середовищ.: Навчальний посібник. – Київ: КНУ ім. Тараса Шевченка, 2012. – 86 с. 2. Шашенко О.М. Механіка гірських порід: Навч. Посібник. – Дніпропетровськ: Національна гірнича академія України, 2002. – 302 с. 3. Вижва С.А., Маслов Б.П., Продайвода Г.Т. Эффективные упругие свойства нелинейных многокомпонентных геологических сред. // Геофизический журнал. 2005. - №6. – С.86-96. 4. Маслов Б. П., Продайвода Г. Т., Выжва С. А. Новый метод математического моделирования процессов разрушения в литосфере // Геоинформатика. — 2006. — № 3. — С. 53–61. 5. Maslov B.P. Thermal-stress concentration near inclusions in viscoelastic random composites. // Journal of Engineering Mathematics, 2008. – №61. – P.339-355.uk_UA
dc.description.abstractThe paper is devoted to the solution of nowadays relevant issue regarding the scientific substantiation of the most effective methods of mining rocks for various needs of the national economy, including for the construction of highways. The research was carried out on the basis of mathematical modeling methods, taking into account the rheological properties of rocks, heterogeneity of their structure, microdamage and behavior of the rock massif over time. As part of the work, geological material consisting of an isotropic viscoelastic matrix with stochastically placed inclusions in different directions was considered. The change in the stress-strain state of rocks with viscoelastic properties and containing randomly placed inclusions is determined. Provided that the size of the body is much greater than the size of the microinhomogeneities, the area containing the environment is considered infinite. The mathematical model is constructed on the basis of the fact that when homogeneous loads interact on a statistically homogeneous body, the random fields of stresses and strains that arise are also statistically homogeneous, and therefore, volume averaging can be performed as statistical averaging. The derivation of the calculation formulas is connected with the setting of an explicit form of density distribution of inclusions by direction. Based on the constructed mathematical model, microstructural stresses were investigated, effective parameters were calculated, and their dependence on the shape, orientation, and volume concentration of inclusions was determined. In addition, as a particular case, a fractured environment is considered. Taking into account such a significant heterogeneity of the geological rock and the presence of microdamages, the dependence of viscoelastic deformations on time and degree of damage was obtained. The obtained results make it possible to further evaluate the geomechanical situation, as well as to obtain the parameters of development systems for underground or open mining operations, which in turn will allow efficient mining of useful material.uk_UA
dc.description.abstractРоботу присвячено вирішенню актуального на сьогоднішній день питання щодо наукового обґрунтування найбільш ефективних способів видобування гірських порід для різних потреб народного господарства, у тому числі і для будівництва автомобільних доріг. Дослідження проведено на основі методів математичного моделювання з урахуванням реологічних властивостей гірських порід, неоднорідності їх структури, мікропошкодженості та поведінки породного масиву у часі. В рамках роботи розглянуто геологічний матеріал, що складається з ізотропної в’язко-пружної матриці із стохастично розміщеними включеннями у різних напрямках. Описано зміну напружено деформованого стану гірських порід, що мають властивості в’язкопружності, та які містять випадково розміщені включення. При умові, що розміри тіла набагато більші розмірів мікронеоднорідностей, то область, що займається середовищем, розглядається як нескінченна. Математичну модель побудовано на основі того, що при взаємодії однорідних навантажень на статистично однорідне тіло випадкові поля напружень та деформацій, які виникають, також є статистично однорідними, а отже, усереднення по об’єму можна здійснювати, як статистичне усереднення. Виведення розрахункових формул пов’язано із заданням явного виду щільності розподілу включень за напрямками. На основі побудованої математичної моделі досліджено мікроструктурні напруження, обчислено ефективні параметри та визначено їх залежність від форми, орієнтації і об’ємної концентрації включень. До того ж, як частинний випадок, розглянуто тріщинувате середовище. Враховуючи таку суттєву неоднорідність геологічної породи та наявність мікропошкоджень отримано залежність в’язко-пружних деформацій від часу та міри пошкодженості. Отримані результати дають можливість в подальшому оцінити геомеханічну ситуацію, а також отримати параметри систем розробки при підземних чи відкритих гірських роботах, що в свою чергу дозволить ефективно видобувати корисний матеріал.uk_UA
dc.language.isoenuk_UA
dc.publisherNational Transport Universityuk_UA
dc.relation.ispartofseriesНауковий журнал "Автомобільні дороги і дорожнє будівництво";113-
dc.subjectrocksuk_UA
dc.subjectrheological problemuk_UA
dc.subjectstress-strain stateuk_UA
dc.subjectcreep parametersuk_UA
dc.subjectviscoelasticity operatoruk_UA
dc.subjectгірські породиuk_UA
dc.subjectреологічна задачаuk_UA
dc.subjectнапружено-деформований станuk_UA
dc.subjectоператор в'язко-пружностіuk_UA
dc.subjectпараметри повзучостіuk_UA
dc.titleConsideration the rheological properties when investigating the heterogeneous behavior of a rock mass in timeuk_UA
dc.title.alternativeВрахування реологічних властивостей при дослідженні поведінки неоднорідного породного масиву у часіuk_UA
dc.typeArticleuk_UA
dc.subject.udc625.8 / 539.3uk_UA
dc.identifier.doi10.33744/0365-8171-2023-113.1-012-020-
Appears in Collections:Наукові статті кафедри вищої математики

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Стаття_Бондаренко, Ляшенко, Балашова_2023.pdfСтаття_Бондаренко, Ляшенко, Балашова_2023389.23 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.