Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/62788
Title: Використання елементів STEM-освіти у викладанні теорії ймовірностей та математичної статистики майбутнім фахівцям з транспортних технологій та логістики
Other Titles: Use of elements of STEM education in teaching the theory of probability and mathematical statistics to future specialists in transport technologies and logistics
Authors: Кудзіновська, Інна Павлівна
Трофименко, Вікторія Ігорівна
Олійник, Олег Петрович
Kudzinovska, Inna
Trofymenko, Viktoriya
Oliynyk, Оleg
Keywords: STEM-освіта
методика викладання теорії ймовірностей та математичної статистики
математичне моделювання стохастичних процесів
розрахунок місткості складу
STEM education
methodology of teaching probability theory and mathematical statistics
mathematical modeling of stochastic processes
calculation of warehouse capacity
Issue Date: 10-Nov-2023
Publisher: Центральноукраїнський державний університет імені Володимира Винниченка
Citation: Кудзіновська І.П, Трофименко В.І., Олійник О.П. Використання елементів STEM-освіти у викладанні теорії ймовірностей та математичної статистики майбутнім фахівцям з транспортних технологій та логістики. Наукові записки. Випуск 211. Серія: Педагогічні науки. Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2023. С. 302-307.
Series/Report no.: Педагогічні науки;Випуск 211 (2023)
Abstract: У роботі проаналізовано науково-методичні публікації, які висвітлюють накопичений педагогічний досвід впровадження елементів STEM-освіти у вітчизняних закладах вищої освіти та бачення науковців і педагогів перспектив розвитку цього напряму реформування вищої освіти. Розглянуто методичні особливості та проблеми використання STEM-освіти у викладанні теорії ймовірностей та математичної статистики майбутнім фахівцям з транспортних технологій та логістики. Зокрема, зроблено висновок, що впровадження елементів STEM-освіти допомагає розвивати критичні та аналітичні навички, заохочує здобувачів освіти використовувати свій творчий потенціал, мотивує до вивчення математичних дисциплін. Також у цій статті описано розроблену авторами методику проведення практичного заняття з використанням елементів STEM-технологій, яке можна запропонувати майбутнім фахівцям з транспортних технологій і логістики під час вивчення дисципліни «Теорія ймовірностей та математична статистика».
The paper analyzes scientific and methodical publications that highlight the accumulated pedagogical experience of implementing elements of STEM education in domestic institutions of higher education and the vision of scientists and teachers of the prospects for the development of this area of higher education reform. Methodological features and problems of using STEM education in teaching probability theory and mathematical statistics to future specialists in transport technologies and logistics are considered. In particular, it was concluded that the introduction of elements of STEM education helps to develop critical and analytical skills, encourages students to use their creative potential, and motivates them to study mathematical disciplines. The authors also developed and described in this article the method of conducting a practical lesson using elements of STEM technologies, which can be offered to future specialists in transport technologies and logistics during the study of the discipline "Theory of Probability and Mathematical Statistics".
Description: 1. Концепція розвитку природничо-математичної освіти (STEM-освіти), затверджена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 05 серпня 2020 р. No 960-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/960-2020-%D1%80#Text 2. Патрикеєва О., Горбенко С., Лозова О., Василашко І. (2021) Проблема розвитку природничо-математичної освіти (STEM-освіти). Проблеми освіти: збірник наукових праць ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти». К. 2021. Вип.2 (95). С. 53-67. URL: https://doi.org/10.52256/2710-3986.2-95.2021.04 3. Сліпчишин Л., Стечкевич О. Особливості впровадження STEAM підходу у вищу освіту. Молодь і ринок. 2022. № 2. С. 17-22. 4. Петренко С.В., Загорулько С.В. Впровадження елементів STEM-освіти для формування навичок критичного мислення у здобувачів освіти сектору безпеки. STEM-освіта: науково-практичні аспекти та перспективи розвитку сучасної системи освіти. Всеукр. наук.-педагог. підвищ. кваліф., 18.10 – 26.11.2021 р. Одеса: Видав. дім «Гельветика», 2021. С. 198-199. 5. Піндосова Т.С. Використання «кейс-методу» на заняттях з «морської англійської мови» у процесі впровадження STEM-освіти у вищій школі. STEM-освіта: науково-практичні аспекти та перспективи розвитку сучасної системи освіти. Всеукр. наук.-педагог. підвищ. кваліф., 18.10 – 26.11.2021 р. Одеса: Видав. дім «Гельветика», 2021. С. 200-203. 6. Подлєсний С.В., Тарасов О.Ф. Актуальність використання STEM-STEAM-STREAM-технологій в сфері інженерно-технічної освіти для сталого розвитку економіки України. Вісник Вінницького політехнічного інституту. Вінниця, 2019. № 2. С. 123-129. 7. Кудзіновська І., Ластівка І., Богатирчук А. Використання елементів STEM-технологій у викладанні математичних дисциплін майбутнім фахівцям авіаційної галузі. Актуальні аспекти розвитку STEAM-освіти в умовах євроінтеграції. І Міжнародна науково-практична інтернет-конференція, 21 квітня 2023 року, м. Кропивницький: ДонДУВС, 2023. С. 167-169.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/62788
ISBN: 978–7406–57–8
ISSN: 2521-1919
DOI: 10.36550/2415-7988-2023-1-211-302-307
Appears in Collections:Наукові статті кафедри вищої математики

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
НЗ_211 (2023)_302-307.pdfКудзіновська І.П, Трофименко В.І., Олійник О.П. _НЗ_211 (2023)_302-307811.67 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.