Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/62794
Title: Особливості впливу захисту прав і свобод людини і громадянина на процес входження України до ЄС
Other Titles: Peculiarities of the impact of the protection of human and civil rights and freedoms on the process of Ukraine's accession to the EU
Authors: Рибікова, Г.В.
Антух, А.І.
Rybikova, G.V.
Antukh, A.I.
Keywords: основний закон
демократичні держави
соціальна цінність
конвенція
fundamental law
democratic states
social value
convention
Issue Date: 23-Feb-2024
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Рибікова Г.В., Антух А.І. Особливості впливу захисту прав і свобод людини і громадянина на процес входження України до ЄС // Правова парадигма відновлення України: проблеми та перспективи: [Матеріали ХІV Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, Національний авіаційний університет, 23 лютого 2024 р.] – Cт. 130-132
Abstract: Загальнолюдські цінності відіграють ключову роль у функціонуванні Європейського Союзу, що й підтверджується бажанням їх «втілення в життя» країнами, які хочуть приєднатися до Союзу. Україна, яка обрала шлях євроінтеграції, свідомо і природно обрала цінності ЄС як стратегічний курс свого розвитку.
Universal values play a key role in the functioning of the European Union. of the European Union, which is confirmed by the desire to "implement the countries that want to join the Union. Ukraine, which has chosen the path of European integration, has consciously and naturally chosen the EU values as a as a strategic course of its development.
Description: 1. Східне партнерство. Офіційний сайт Міністерства закордонних справ України. URL: https://mfa.gov.ua/yevropejskaintegraciya/shidne-partnerstvo. 2. Конституція України: Закон України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР. Верховна Рада України. URL: http://zakon2.rada.gov.uaЛaws/show/254к/96-вр 3. Цивільний кодекс України: Закон України від 16.01.2003 № 435-IV. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/435-15 4. Конвенція про захист прав людини та основоположних свобод від 04.11.1950. URL: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/995_004 5. Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини: Закон України від 23.02.2006 № 3477-IV. URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/3477-15 6. Шишкін В. Процедура звернення до Конституційного Суду України. Проблеми сучасного українського конституціоналізму: збірник наукових праць на пошану першого Голови Конституційного Суду України, проф. Л. Юзькова / заг. ред. А. Стрижака, В. Тація; упоряд.: В. Бринцев, В. Кампо, П. Стецюк. Київ: Лотос, 2008. С. 240–242. 7. Баймуратов М.О. Міжнародні виборчі стандарти: правова природа, змістовна та системна характеристика, актуальні питання імплементації в законодавство України: монографія. Суми: Університетська книга, 2012. 230 с.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/62794
Appears in Collections:Матеріали науково-практичних конференцій кафедри теорії та історії держави і права

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Збірник ХV Міжнародної конференції-130-132.pdf413.98 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.