Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/62798
Title: Юридичні гарантії прав людини: умови ефективності
Other Titles: Legal guarantees of human rights: conditions for effectiveness
Authors: Сунєгін, С.О.
Sunehin, S.O.
Keywords: юридичні гарантії
міжнародні відносини
цивілізація
права людини
legal guarantees
international relations
civilisation
human rights
Issue Date: 23-Feb-2024
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Сунєгін С.О. Юридичні гарантії прав людини: умови ефективності // Правова парадигма відновлення України: проблеми та перспективи: [Матеріали ХІV Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, Національний авіаційний університет, 23 лютого 2024 р.] – Cт. 137-139
Abstract: В умовах перманентного ускладнення суспільних відносин, а також посилення кризових реалій їх розвитку, що на сучасному етапі проявляється вже на рівні деструкції системи міждержавних відносин, сформованої за результатами Другої світової війни, особливу значущість та актуальність набувають питання юридичних гарантій прав людини, зокрема, визначення їх сутності, природи, ознак, місця в загальній системі таких гарантій тощо.
In the context of the permanent complication of social relations, as well as the growing crisis realities of their development, which at the present stage manifested at the level of destruction of the system of interstate relations, formed as a result of the Second World War, the issues of legal guarantees and relevance are the issues of legal guarantees of human rights, in particular, the definition of their essence, nature, features, place in the overall system of of such guarantees, etc.
Description: 1. Загальна теорія права: підручник / О.В. Петришин, Д.В. Лук’янов, С.І. Максимов, В.С. Смородинський та ін.; за заг. ред. О.В. Петришина. Харків: Право, 2020. 568 с. 2. Загальна теорія права. Нормативний курс: підручник / за заг. ред. С.В. Бобровник. Київ: Юрінком Інтер, 2021. 576 c.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/62798
Appears in Collections:Матеріали науково-практичних конференцій кафедри теорії та історії держави і права

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Збірник ХV Міжнародної конференції-137-139.pdf413.48 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.