Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/62819
Title: Домашнє насильство як прояв протиправної поведінки: прикладні аспекти
Other Titles: Domestic violence as a manifestation of unlawful behaviour: applied aspects
Authors: Тетруєв, К.К.
Tetruiev, K.K.
Keywords: домашнє насильство
протиправна поведінка
шкода
правопорушення
domestic violence
unlawful behaviour
damage
offences
Issue Date: 23-Feb-2024
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Тетруєв К.К. Домашнє насильство як прояв протиправної поведінки: прикладні аспекти // Правова парадигма відновлення України: проблеми та перспективи: [Матеріали ХІV Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, Національний авіаційний університет, 23 лютого 2024 р.] – Cт. 145-147
Abstract: Будь-які прояви протиправної поведінки вимагають належної кваліфікації для ефективного захисту потерпілих та встановлення покарання для винних осіб. Конституцією України кожному громадянину гарантується право на судовий захист своїх прав і свобод. Не викликає сумнівів, що правильна кваліфікація злочину виступає необхідною умовою реалізації даного конституційного принципу.
Any manifestation of unlawful behaviour requires proper qualification to effectively protect victims and establish punishment for the perpetrators. The Constitution of Ukraine guarantees every citizen is guaranteed the right to judicial protection of his or her rights and freedoms. There is no doubt doubt that the correct classification of a crime is a necessary condition for the condition for the implementation of this constitutional principle.
Description: 1. Конституція України. Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30. C. 141. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2% D1%80#Text (дата звернення: 30.01.2024). 2. Кримінальний кодекс України: Закон України № 2341-III від 5 квітня 2001 року. Відомості Верховної Ради України. 2001. № 25-26. Ст. 131. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text (дата звернення: 30.01.2024). 3. Драгоненко А.О. Соціальна обумовленість норм про кримінальну відповідальність за домашнє насильства. Аналітично-порівняльне правознавство. 2022. № 3. С. 190-193. 4. Зінсу О.І. Домашнє насильство (ст.126-1 КК України): деякі проблемні питання кримінально-правової кваліфікації. Аналітично-порівняльне законодавство. 2022. С. 279-286. 5. Мінка Т.П. Розмежування адміністративної та кримінальної відповідальності за вчинення домашнього насильства. Національний юридичний журнал: теорія і практика. 2019. С. 98-101. 6. Панов М.І. Загальні засади кваліфікації злочинів: лекція. Харків: Право, 2016. 104 с. 7. Панькевич В.М. До питання кримінальної відповідальності за домашнє насильство. Аналітично-порівняльне правознавство. 2022. С. 273-276.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/62819
Appears in Collections:Матеріали науково-практичних конференцій кафедри теорії та історії держави і права

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Збірник ХV Міжнародної конференції (1)-145-147.pdf414.04 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.