Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/62824
Title: Права людини та права природи: ціннісний аспект
Other Titles: Human rights and the rights of nature: the value aspect
Authors: Швачка, В.Ю.
Shvachka, V.Y.
Keywords: права людини
права природи
правова держава
неправомірні обмеження
human rights
rights of nature
rule of law
unlawful restrictions
Issue Date: 23-Feb-2024
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Швачка В.Ю. Права людини та права природи: ціннісний аспект // Правова парадигма відновлення України: проблеми та перспективи: [Матеріали ХІV Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, Національний авіаційний університет, 23 лютого 2024 р.] – Cт. 163-165
Abstract: Право, як основний регулятор суспільних відносин, визнає людину основною цінністю суспільства. Людина, її права та свободи становлять найвищу цінність у правовій державі. У суспільстві, яке як найважливішу соціальну цінність сприймає людину, її внутрішню свободу та права як прояв цієї свободи, формується імперативний посил до держави та її інституцій щодо визнання, дотримання та захисту прав і свобод людини та громадянина.
The law, as the main regulator of social relations, recognises a person as the as the main value of society. A person, his or her rights and freedoms are the highest value in a state governed by the rule of law. In a society that perceives a person as the most important social value a person, his or her internal freedom and rights as a manifestation of this freedom, an an imperative message to the state and its institutions to recognise observance and protection of human and civil rights and freedoms.
Description: 1. Всесвітня Хартія природи, прийнята Генеральною Асамблеєю ООН 01 січня 1982 р. URL: https://zakononline.com.ua/documents/show/159404_159404 (дата звернення: 27.01.2024). 2. Екологічна етика: навчаль. посіб.; за заг. ред. О.М. Шуміла / Борейко В.Є., Шуміло О.М., Шеховцов В.В., Шуміло О.О. Харків: Право, 2015. 304 с. 3. Загальна декларація прав людини, прийнята Генеральною Асамблеєю ООН 10 грудня 1948 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_015#Text (дата звернення: 27.01.2024). 4. Сокупенко В.В Права людини як фундаментальна цінність. Національні та міжнародні механізми захисту прав людини. Харків, 2016. URL: https://dspace.univd.edu.ua/server/api/core/bitstreams/1bec2f85-4049-450c-b632- 559a6be8c28d/content (дата звернення: 27.01.2024). 5. Українська людина в європейському світі: виміри ідентичності. URL: https://adm.dp.gov.ua/storage/app/media/Knyha-Hromadyanyna/1-KHHromadyanyn-i-derzhava.pdf (дата звернення: 27.01.2024).
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/62824
Appears in Collections:Матеріали науково-практичних конференцій кафедри теорії та історії держави і права

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Збірник ХV Міжнародної конференції (1)-163-165.pdf412.53 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.