Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/63161
Title: Містобудівні аспекти розвитку аеропортів
Authors: Агєєва Галина Миколаївна
Agieieva Galyna
Keywords: аеропорт
приаеродромна територія
аеродром
містобудування
просторова організація
реконструкція
декарбонізація діяльності
соціокультурний простір
Issue Date: 20-Mar-2024
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Містобудівні аспекти розвитку аеропортів: методичні рекомендації до самостійної роботи / уклад. Г. М. Агєєва. - К. : НАУ, 2024. - 24 с.
Abstract: Методичні рекомендації містять загальні положення, перелік тем, плани практичних занять, поради до організації самостійної роботи, запитання та завдання для самостійного вивчення, орієнтовну тематику рефератів та вимоги до їх оформлення, список джерел. Для здобувачів вищої освіти ОС "Магістр" спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» освітньо-професійної програми «Автомобільні дороги і аеродроми».
Description: 1. Про затвердження Державної цільової програми розвитку аеропортів на період до 2023 року : Постанова Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2016 р. № 126. Офіційний вісник України. 2016. № 18. С. 404. Стаття 740. Код акта 80974/2016. 2. Про схвалення Національної транспортної стратегії України на період до 2030 року : Розпорядження Кабінету міністрів України від 30 травня 2018 р. № 430-р. Офіційний вісник України. 2018. № 52. С. 533. Стаття 1848. Код акта 90720/2018. 3. ДБН Б.2.2-12:2019. Планування та забудова територій. [На заміну ДБН Б.2.2-12:2018; чинні від 2019-10-01]. Вид. офіц. Київ: Мінрегіон України, 2019. 177 с. 4. ДСТУ 3008:2015. Інформація і документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура та правила оформлення. [На заміну ДСТУ 3008-95; чинний від 2017-07-01]. Вид. офіц. Київ: ДП «УкрНДНЦ», 2016. 31 с. 5. ДСТУ 8302:2015. Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання. [Чинний від 2016-07-01]. Вид. офіц. Київ: ДП «УкрНДНЦ», 2016. 20 с. 6. International Civil Aviation Organization (ICAO), 2013. Airport Economics Manual. DOC; 9562. Montreal, Quebec, Canada. 152 p. 7. Клюшниченко Є. Є. Управління розвитком міст : навч. посібник. Київ: КНУБА, 2015. 160 с. 8. Посацький Б. С. Основи урбаністики. Територіальне і просторове планування: навч. посібник. Львів: Вид-во НУ «Львівська політехніка», 2010. 344 с. 9. Ashford Norman J., Mumayiz Saleh, Wright Paul H. Airport Engineering Planning, Design and Development of 21st Century Airports. 4th Edition, 2011. 769 р. 10. Kasarda John D. Aerotropolis. Wiley-Blackwell Encyclopedia of Urban and Regional Studies. John Wiley & Sons Press, 2017. 11. Агєєва Г. М. Аеропорти: містобудівні аспекти розвитку. Проблеми розвитку міського середовища. 2016. Вип. 1 (15). С. 16–23. 12. Агєєва Г. М. Декарбонізація діяльності аеропортів. Проблеми розвитку міського середовища. 2019. №1 (22). С. 16–32. 13. Агєєва Г. М. Розв’язання містобудівних проблем аеропортобудування: освітній акцент. Європейські шляхи розвитку сучасних досліджень у галузі технічних наук : колективна монографія. Рига: Baltija Publishing, 2021. С. 1–25. 14. Агєєва Г. М. Створення в Національному авіаційному університеті науково-навчальної бази підготовки фахівців у галузі містобудування. Містобудування та територіальне планування. 2019. Вип. № 71. С. 24–38. 15. Агєєва Г. М. Туристичний потенціал аеропортів та територій, наближених до них. Роль та значення індустрії туризму й гостинності у розвитку територій, громад, держави : монографія. Львів : ЛТЕУ, 2022. С. 249–263. 16. Агєєва Г. М. Урбанізація територій, наближених до аеропортів – пріоритет підготовки фахівців з містобудування в Національному авіаційному університеті України. Архітектура, будівництво, дизайн в освітньому просторі : колективна монографія. За заг. ред. В. В. Карпова. Рига : Baltija Publishing, 2021. С.8–39. 17. Балуєва О. В., Рибаченко Т. Ю. Формування іміджу територій в контексті сталого розвитку. Економiка i органiзацiя управлiння. 2014. № 3 (19) – 4 (20). С. 19–24. 18. Стрелкова Г. Г., Агєєва Г. М. Енергетична ефективність аеропортів у рамках концепції «місто – аеропорт». Енергоефективність в будівництві та архітектурі. 2014. Вип. 6. С. 288–294. 19. Agieieva, G. (2023). Visitors’ Terraces as Components of the Urban Environment of Airports. In: Onyshchenko, V., Mammadova, G., Sivitska, S., Gasimov, A. (eds) Proceedings of the 4th International Conference on Building Innovations. ICBI 2022. Lecture Notes in Civil Engineering, vol 299. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-17385-1_31 20. Strelkova G. G., Agieieva, G. M. Analysis of implementing the ISO 50001:2011 standard in aviation segment of transport economy sector. Bulletin of Lviv Polytechnic National, 2014, N 799, pp. 122–128. 21. Tymoshenko M., Marintseva К. Urban planning aspects of airport reconstruction: techniques of the airport cluster concepts efficiency evalution. Proceedings of the National Aviation University. 2017. N 3(72): 57–64. 22. Освітньо-професійна програма «Автомобільні дороги і аеродроми» другого (магістерського) рівня вищої освіти // Національний авіаційний університет : веб-сайт. URL : http://surl.li/jjucq 23. Агєєва Г. М.  Навчально-методичний комплекс дисципліни «Містобудівні аспекти розвитку аеропортів» (192) // Репозиторій Національного авіаційного університету : веб-сайт. URL : https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/59726
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/63161
Appears in Collections:Методичні рекомендації, практикуми кафедри інфраструктури авіаційного транспорту

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
МАРА-репозит.pdfметодичні_рекомендації523.09 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.