Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/63441
Title: Практикум для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 081 «Право». "Історія держави і права зарубіжних країн"
Authors: Череватюк, В.Б.
Keywords: держави
історія
право країн
суспільний устрій
Issue Date: 2021
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Історія держав і права зарубіжних країн : практикум / уклад. В. Б. Череватюк. – Київ : НАУ, 2021. – 56 с.
Abstract: Містить практичні поради, ключові поняття, завдання, задачі, запитання та завдання для самоперевірки та рекомендовані джерела до кожного заняття, а також список літератури.
Description: 1. Бернхем В. Вступ до права та правової системи США. Київ : Україна, 1999. 890 с. 2. Бостан Л. М., Бостан С. К. Історія держави і права зарубіжних країн : навч. посібник [3-тє вид., перероб. і допов.]. Київ : Центр навчальної літератури, 2019. 730 с. 3. Великий тлумачний словник сучасної української мови / [уклад. і голов. ред. В.Т. Бусел]. Київ; Ірпінь : Перун, 2004. 1440 с. 4. Глиняний В.П. Історія держави і права зарубіжних країн: навч. посібник. Київ : Істина, 2009. 768 с. 5. Гончаренко В. Г. Юридичний словник. Київ: Форум, 2005. 473 с. 6. Грубiнко А. В. Iсторiя держави i права зарубiжних кpaїн : навч. посібник. Тернопiль. 2010. 392 с. – URL: http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/23271/1/Posibnuk%20Grubin ko.pdf 7. Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навч. посібник / В. М. Литвин, В .І. Гусєв, А. Г. Слюсаренко [та ін.]. Київ : Вища шк., 2002. 430 с. 8. Історія держави і права зарубіжних країн: підручник / за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф. О. М. Бандурки. Харків : Майдан, 2020. 618 с 9. Історія держави і права зарубіжних країн: хрестоматія: навч. посіб. / В.Д. Гончаренко (ред). Київ: Видавничий Дім «Ін Юре», 2002. 716 с. 10. Історія держави і права зарубіжних країн: навч. посібник. [2-ге вид., перероб. і допов.] / за заг. ред. проф. О. М. Джужи. Київ : Атіка, 2006. 256 с. 11. Історія держави і права зарубіжних країн : хрестоматія / В. Д. Гончаренко, О. Д. Святоцький, М. М. Страхов, С. І. Пирогова. 2002. Київ : Атіка, 2006. 680 с. 12. Макарчук В. С. Загальна історія держави і права зарубіжних країн: навч. посібник. Київ : Атіка, 2006. 680 с.13. Рубаник В. Є. Лекції з історії держави та права зарубіжних країн. Харків : Консум, 2003. 528 с. 14. Страхов М.М. Історія держави і права зарубіжних країн : підруч. [для студентів юрид. спец. вищ. навч. закл.] Харків : Право, 2001. 416 с. 15. Тетарчук І. В., Дяків Т. О. Історія держави і права зарубіжних країн : навч. посібник. Київ : Центр навч. літ-ри, 2020. 152 с. 16. Тищик Б. Й. Історія держави і права країн Стародавнього світу : навч посібник. Львів : Світ, 2001. 384 с. 17. Тищик Б., Лепетчук О., Кольбенко А. Історія держави і права зарубіжних країн. Новітній час : навч. посібник. Львів : Світ, 2016. 720 с. 18. Орач Є.М., Тищик Б.Й. Основи римського приватного права. Львів: Ред.-вид. відділ Львів. ун-ту, 2000. 238с. 19. Орленко В. І. Історія держави і права зарубіжних країн : посіб. для підготов. до іспитів. 3-тє вид., стер. Київ : Вид. ПАЛИВОДА А. В. 2008. 244 с. 20. Трофанчук Г. І. Історія держави і права зарубіжних країн : навч. посібник. Київ : Юрінком Інтер, 2019. 448 с. 21. Трофанчук Г. І. Історія держави і права зарубіжних країн. Правові джерела : навч. посібник. Київ : Юрінком Інтер, 2008. 400 с. 22. Федоров К.Т. Історія держави і права зарубіжних країн. Київ : Наук. думка, 1994. 380 с. 23. Хома Н.М. Історія держави і права зарубіжних країн : навч. посібник. Львів : Новий Світ-2000, 2008. 480 с. 24. Череватюк В.Б. Історія держави і права зарубіжних країн : курс лекцій. Ч.1. Тернопіль: Збруч, 2003.132 с. 25. Шевченко О.О. Історія держави і права зарубіжних країн : навч. посіб. [для студентів юрид. ВНЗ та факультетів]. Київ : Вентурі, 2008. 336 с. 26. Шевченко О.О. Історія держави і права зарубіжних країн : хрестоматія. Київ : Вентурі, 1995. 310 с. 27. Шигаль Д. А. Історія держави і права зарубіжних країн: курс лекцій. Харків : ФІНН, 2010. 340 с.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/63441
Appears in Collections:Навчально-методичні матеріали кафедри теорії та історії держави і права

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Череватюк_ІДПЗК_Практикум_03_11_21_Друкарня.pdf853.23 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.