Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/63443
Title: Навчально-методичний комплекс дисципліни «Міжнародне співробітництво протидії кримінальним правопорушенням у сфері цивільної авіації» (спец.262)
Other Titles: Educational and methodological complex of the discipline "International cooperation in combating criminal offenses in the field of civil aviation" (spec.262)
Authors: Панова, Оксана Олександрівна
Panova, Oksana
Keywords: кримінальне правопорушення
правопорушення
правоохоронні органи
criminal offence
criminal offense
law enforcement
Issue Date: 20-Mar-2024
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Метою навчальної дисципліни є надання глибоких, системних теоретичних та практичних знань про міжнародне співробітництво протидії кримінальним правопорушенням у сфері цивільної авіації та формулювання правових обґрунтувань, висновків, пропозицій і рекомендацій щодо удосконалення прикладної правозастосовної діяльності у сфері протидії злочинності. Метою викладання навчальної дисципліни «Міжнародне співробітництво протидії кримінальним правопорушенням у сфері цивільної авіації» є забезпечення формування у студентів здатності розв’язувати комплексні задачі та проблеми в галузі міжнародного співробітництва протидії кримінальним правопорушенням у сфері цивільної авіації, здійснювати в цій галузі дослідницьку діяльність, що передбачає глибоке осмислення наявних знань, створення нових цілісних знань, оволодіння методологією протидії злочинності, практичне впровадження отриманих результатів, а також формування системи світоглядних засад студентів щодо розуміння природи і змісту злочинності.
The purpose of the academic discipline is to provide deep, systematic theoretical and practical knowledge about international cooperation in combating criminal offenses in the field of civil aviation and the formulation of legal justifications, conclusions, proposals and recommendations for the improvement of applied law enforcement activities in the field of combating crime. The purpose of teaching the academic discipline "International cooperation in the fight against criminal offenses in the field of civil aviation" is to ensure the formation of students' ability to solve complex tasks and problems in the field of international cooperation in the fight against criminal offenses in the field of civil aviation, to carry out research activities in this field, which involves deep making sense of existing knowledge, creating new integral knowledge, mastering the methodology of combating crime, practical implementation of the obtained results, as well as the formation of a system of worldview foundations of students regarding the understanding of the nature and content of crime.
Description: Робоча програма (РП) навчальної дисципліни «Міжнародне співробітництво протидії кримінальним правопорушенням у сфері цивільної авіації» розроблена на основі «Методичних рекомендацій до розроблення і оформлення робочої програми навчальної дисципліни денної та заочної форм навчання», затверджених наказом ректора від 29.04.2021 № 249/од, та відповідних нормативних документів. The work program (RP) of the academic discipline "International cooperation in combating criminal offenses in the field of civil aviation" was developed on the basis of the "Methodical recommendations for the development and design of the work program of the academic discipline of full-time and part-time forms of education", approved by the rector's order dated 04/29/2021 No. 249/od , and relevant regulatory documents.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/63443
Appears in Collections:Навчально-методичні комплекси навчальних дисциплін кафедри кримінального права і процесу

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
РП Міжнародне співробітництво.pdfробоча програма1.5 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.