Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/63499
Title: Навчально-методичний комплекс дисципліни «Проектний менеджмент»
Other Titles: Educational and methodical complex of discipline "Project Management"
Authors: Наумов, Олександр Борисович
Naumov, Oleksandr
Keywords: проектний менеджмент
project management
проектний бізнес
project business
життєвий цикл проекту
project life cycle
проектна команда
project team
планування проекту
project planning
виконання проекту
implementation of the project
Issue Date: 2023
Publisher: Національний Авіаційний Університет
Abstract: Дана навчальна дисципліна є теоретичною та практичною основою сукупності знань та вмінь, що формують профіль фахівця в галузі проектного менеджменту в міжнародному бізнесі. Метою викладання дисципліни є оволодіння здобувачами освіти теоретичними знаннями та практичними навичками у сфері проектного менеджменту, формування у них необхідних компетенцій щодо ефективного управління проектами різних спрямувань, адаптації і впровадження проектних рішень у практичну діяльність в умовах кризи, оволодіння практикою прийняття ефективних проектних рішень в ситуаціях невизначеності та ризику, для забезпечення їх конкурентоспроможності на глобальному ринку праці у сфері управління організаціями, що дозволить їм зробити позитивний внесок у розвиток суспільства.
This educational discipline is the theoretical and practical basis of the set of knowledge and skills that form the profile of a specialist in the field of project management in international business. The goal of teaching the discipline is to master theoretical knowledge knowledge and practical skills in the field of project management, their formation necessary competencies for effective management of projects of various directions, adaptation and implementation of project solutions in practical activities in crisis conditions, mastery the practice of making effective project decisions in situations of uncertainty and risk, for ensuring their competitiveness in the global labor market in the field of management organizations, which will allow them to make a positive contribution to the development of society.
Description: 073 Менеджмент
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/63499
Appears in Collections:Навчально-методичні комплекси дисциплін кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємств

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
РП Проектний менеджмент.pdfробоча програма456.22 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.