Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/63960
Title: Дослідження емпатії у майбутніх практичних психологів
Other Titles: A study of empathy in future practical psychologists
Authors: Михеєва, Тамара Олександрівна
Mykheieva, Tamara
Keywords: емпатія
майбутні психологи
емпатичні здібності
розвиток емпатії
empathy
future psychologists
empathic abilities
development of empathy
Issue Date: Mar-2024
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Михеєва Т.О. Дослідження емпатії у майбутніх практичних психологів / Т. Михеєва // Актуальні проблеми вищої професійної освіти. – Київ, 2024. – С. 100-101
Abstract: Надавати психологічну допомогу клієнтам та підтримувати їх психічне здоров’я є одним із завдань діяльності майбутнього практичного психолога. Успішне здійснення такої діяльності потребує готовності психолога бути об’єктивним при оцінці певних незвичних особливостей проблеми клієнта, що передбачає наявність у психолога сформованих не тільки професійних, але й особистісних харакетеристик. Багато психологічних шкіл, що вивчають проблеми взаємодії фахівців різних сфер, досліджують емпатію, яка є одним із основних факторів ефективної професійної діяльності практичних психологів.
Providing psychological help to clients and maintaining their mental health is one of the tasks of the future practical psychologist. The successful implementation of such activities requires the willingness of the psychologist to be objective when assessing certain unusual features of the client's problem, which implies the presence of not only professional, but also personal characteristics formed by the psychologist. Many schools of psychology, studying the problems of interaction of specialists in various fields, investigate empathy, which is one of the main factors of the effective professional activity of practical psychologists.
Description: Список використаної літератури: Хілько, С. (2021). Емпатія як чинник формування толерантності до невизначеності в майбутніх психологів. Вісник Львівського університету. Серія психологічні науки, 11, 214–224. Штрих, І. (2015). Здатність до емпатії як компонент професійних здібностей психолога. Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія «Педагогіка та психологія», 2(2), 177–180.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/63960
Appears in Collections:Матеріали конференції кафедри педагогіки та психології професійної освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Михеєва.pdfТези807.91 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.