Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/63964
Title: Трансформація ціннісних орієнтацій студентської молоді в умовах глобальної соціальної кризи
Other Titles: Transformation of value orientations of student youth in conditions of global social crisis
Authors: Семиченко, Валентина Анатоліївна
Semichenko, Valentyna
Артюшина, Катерина Георгіївна
Artiushyna, Kateryna
Keywords: ціннісні орієнтації
студентська молодь
трансформація ціннісних орієнтацій
ціннісно-смислова сфера
value orientations
student youth
transformation of value orientations
value-meaning sphere
Issue Date: Mar-2024
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Семиченко В.А., Артюшина К.Г. Трансформація ціннісних орієнтацій студентської молоді в умовах глобальної соціальної кризи / В. Семиченко, К. Артюшина // Актуальні проблеми вищої професійної освіти. – Київ, 2024. – С. 106-111
Abstract: Сучасний стан суспільства являє собою пролонговану соціально-економічну кризу, яка охоплює всі сфери життя як кожного громадянина, так і суспільства в цілому. Спочатку пандемія, що супроводжувалась вимушеною соціальною ізоляцією, потів і до сьогоднішнього часу – широкомасштабна війна,- не могли не вплинути на систему ціннісних орієнтацій особистості. Особливий інтерес має виявлення трансформацій, що відбуваються з ціннісно-смисловою сферою сучасної студентської молоді. Як відомо, ціннісно-смислова сфера розглядається в психології як системоутворюючий фактор, який не тільки інтегрує всі інші елементи структури особистості в єдине системне утворення, а і визначає характер активності людини в соціальному середовищі і в цілому формування людини як суб’єкта своєї життєдіяльності. З іншого боку, сама ціннісно-смилова сера може розглядатись як системне утворення, структурні компоненти якого (цінніні орієнтації) знаходяться між собою в певних ієрархічних відносинах, що також утворюють певну цілісну структуру. Цінності, що знаходяться на перших рангових місцях цієї системи, визначають пріоритетні напрямки поведінкової активності конкретної людини.
The current state of society represents a protracted socio-economic crisis, which covers all spheres of life of both every citizen and society as a whole. Initially, the pandemic, which was accompanied by forced social isolation, continued until today - a large-scale war - could not help but affect the system of value orientations of the individual. Of particular interest is the identification of transformations taking place in the value-meaning sphere of modern student youth. As you know, the value-meaning sphere is considered in psychology as a system-forming factor that not only integrates all other elements of the personality structure into a single systemic formation, but also determines the nature of human activity in the social environment and the overall formation of a person as a subject of his life. On the other hand, the value-resin sulfur itself can be considered as a system formation, the structural components of which (value orientations) are among themselves in certain hierarchical relations, which also form a certain integral structure. The values ​​that are in the first ranking places of this system determine the priority directions of the behavioral activity of a specific person.
Description: Список посилань Бреусенко О.А. (2000). Динаміка ціннісно-смислоої сфери особистості в умовах екзистенціальної кризи 2000 р.: Автреф. дис.… канд.. психол. наук, спец 10.00.01, Київ. Москаленко О.В. (2013). Структурні компоненти ціннісно-смислової сфери особистості// Москаленко О.В./ /Вісник НТУУ «КПІ» Філософія. Психологія. Педагогіка. Випуск 1. Семиченко В.А. (2004). Проблемы мотивации поведения и деятельности человека: Модульний курс психологи. Модуль «Направленность». Киев: «Миллениум». Чайка Г.В. (2015). Ціннісно-смислова сфера у кризові періоди розвитку особистості//Г.В.Чайка//Збірник наукових праць Інституту психології ім.. Костюка НАПН України. Актуальні проблеми психології. Т. 9. Вип. 6. Rokeach M (1972). Beliefs, Attitudes and Values- San Francisco, Josey-Bass Co.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/63964
Appears in Collections:Матеріали конференції кафедри педагогіки та психології професійної освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Семиченко, Артюшина.pdfТези631.74 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.