Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/63988
Title: Звичай як джерело приватного права
Authors: Тарасюк, А.А.
Keywords: звичай
джерело приватного права
приватне право
джерела права
Issue Date: May-2024
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Тарасюк А.А. Звичай як джерело приватного права // : [Матеріали VІІ Міжнародного молодіжного наукового юридичного форуму, м. Київ, Національний авіаційний університет, 16-17 травня 2024 р.] – Cт. 399-401.
Abstract: Глобалізація спричиняє все більше взаємодій між різними культурами та системами права, створюючи нові виклики для узгодження правових норм. Звичаї, які відображають унікальні культурні та історичні аспекти конкретних спільнот, можуть вступати в конфлікт із універсальними правовими принципами, які впроваджуються глобальними організаціями або міжнародними угодами. З іншого боку, звичаї можуть служити мостом між формалізованим правом і реальним життям, забезпечуючи більш гнучкий підхід до вирішення правових питань. Вивчення звичаїв дозволяє зрозуміти, як місцеві традиції можуть бути гармонійно інтегровані в сучасні правові системи, надаючи їм більшу гнучкість та адаптивність.
Description: 1. Гриняк А.Б., Проценко В.В. Звичай як джерело правового регулювання договірних відносин. Право і підприємництво. Збірник наукових праць Київ: Науко-во-дослідний інститут приватного права і підприємництва імені академіка Ф.Г. Бурчака Національної академії правових наук України, 2014. С. 98–102. 2. Коров’як О. Правовий звичай як джерело права. Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. 2019. № 6. С. 14–17. URL: https://www.juris.vernadskyjournals.in.ua/journals/2019/6_2019/6_2019.pdf#page=2 2. 3. Корунчак Л.А. Формування правового звичаю: історично-синергетичний погляд. Право і суспільство. 2013. № 62. С. 29–32. 4. Озель В. Звичай у системі права України. Теорія держави і права. 2016. № 6. С. 201–205. URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi- bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&I MAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Pgip_2016_6_41.pdf.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/63988
Appears in Collections:Тези студентських конференцій та конференцій молодих вчених кафедри цивільного права і процесу

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Тарасюк А.А..pdf406.63 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.