Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/64006
Title: Роль варіантних відношень у науковому стилі
Other Titles: The role of variant relations in the scientific style
Authors: Дячук, Тетяна
Dyachuk, Tеtiana
Keywords: варіанивні відношення
науковий стиль
термін
терміносистема
variational relations
scientific style
term
terminology system
Issue Date: 2024
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Дячук Т. Роль варіантних відношень у науковому стилі // Українська термінологія: традиції та новації : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 25-річчю кафедри української мови та культури факультету лінгвістики та соціальних комунікацій Національного авіаційного університету, м. Київ, 16 квітня 2024 р. К. : Талком, 2024. — C 26-30.
Abstract: Наявність відношень між лексичними одиницями на рівні парадигматики – один з основних показників системної організованості термінологій різних галузей знань. З погляду ономасіології, підрозділу мовознавства, що вивчає процеси називання і повʼязує теорію номінації із комунікацією, з мовною практикою, логіко-поняттєва сфера є основною, визначальною для функціонування термінів, а мовна, лінгвістична – вторинною.
The existence of relations between lexical items at the level of paradigmatics is one of the main indicators of the systematic organisation of terminologies in different fields of knowledge. From the point of view of onomasiology, a branch of linguistics that studies naming processes and links the theory of nomination to communication and language practice, the logical and conceptual sphere is the main one, and the linguistic sphere is secondary.
Description: 1. Малевич Л. Термінологічна варіантність на сучасному етапі: теоретичні та прикладні виміри. Українська мова. 2018. № 1. С. 100– 111. 2. Масенко Л. Мова і суспільство. Постколоніальний вимір. Київ : КМ Академія, 2004. 163 с. 3. Російсько-український словник / за ред. А. Кримського та ін. Київ : Червоний шлях. Т.1-3. 1924. 2504 с. 4. Русанівський В. М. Структура лексичної і граматичної семантики. Київ : Наук. Думка. 1998. 236 с.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/64006
Appears in Collections:Матеріали конференцій кафедри української мови та культури

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
27-31.pdfтези261.58 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.