Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/64009
Title: До питання структурно-семантичної типології термінів менеджменту
Other Titles: On the issue of structural and semantic typology of management terms
Authors: Краснопольська, Наталія
Козловець, Ірина
Krasnopolska, Natalia
Kozlovets, Irina
Keywords: термін
типологія термінів
менеджмент
терміносистема
term
typology terms
management
terminology system
Issue Date: 2024
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Краснопольська Н., Козловець І. До питання структурно-семантичної типології термінів менеджменту // Українська термінологія: традиції та новації : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 25-річчю кафедри української мови та культури факультету лінгвістики та соціальних комунікацій Національного авіаційного університету, м. Київ, 16 квітня 2024 р. К. : Талком, 2024. — C 36-38.
Abstract: Важливою ознакою розвитку будь-якої галузі є систематизація її термінів, у яких фокусується сутність пізнаного на певному етапі дослідження явища чи матеріального об’єкта. Оскільки терміносистема менеджменту є своєрідним відтворенням логіко-поняттєвої моделі цієї галузі як підсистеми економіки, у досліджуваній терміносистемі виокремлюємо 7 груп термінів.
An important feature of the development of any field is the systematisation of its terms, which focus on the essence of the phenomenon or material object being studied at a certain stage of research. Since the management terminology system is a kind of reproduction of the logical and conceptual model of this industry as a subsystem of the economy, we distinguish 7 groups of terms in the studied terminology system.
Description: 1. Білоусова Р.З. Системна класифікація бібліотечно-бібліографічних термінів / Термінологічний вісник. 2019. Вип. 5. С. 148–154. 2. Кравченко Т. П. Формування терміносистеми економіки АПК : дис. …канд. філол. наук : 10.02.01. Миколаївський держ. аграрний ун-т. Миколаїв, 2006. 215 с.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/64009
Appears in Collections:Матеріали конференцій кафедри української мови та культури

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
37-39.pdfтези252.73 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.